Instruktioner om det sker en olycka

Livräddande första hjälpen

 1. Bedöm situationen
  • vad har hänt
  • hur många behöver hjälp och hurdan hjälp
  • hur många finns som kan hjälpa
  • vilken utrustning finns att tillgå
  • hur brådskande är hjälpen och vilket är hjälpbehovet.
 2. Rädda
  • rädda först personer i livsfara
  • förflytta den skadade till närmaste trygga plats
  • utsätt inte dig själv eller andra för livsfara
  • närma dig ett riskfyllt ställe med försiktighet.
 3. Förhindra ytterligare olyckor
  • utred risken för följdolyckor och märk ut olycksplatsen tydligt
 4. Ge nödförstahjälpen
  • börja nödförstahjälpen omedelbart och fortsätt tills professionell hjälppersonal anlänt
  • ta hand om övriga skador först efter nödförstahjälpen.
 5. Gör nödanmälan
  • kalla på hjälp genom nödanmälan, ring 112
  • berätta först vad som har hänt och var
  • svara på de frågor som ställs
  • handla enligt de instruktioner du får.

Avsluta samtalet först när du får tillåtelse att göra det.

Nödnumret 112 gäller i hela landet. Nödnumret är avgiftsfritt och i en mobiltelefon behövs inget riktnummer. Det går också att ringa nödnumret utan pinkod.

Att ringa nödnumret 112
– Ring nödsamtalet själv om du kan. På detta sätt får jourhavanden viktig information utan mellanhänder och kan bättre avgöra hurdan hjälp som behövs.
– Berätta vad som har hänt.
– Meddela exakt adress och kommun. Samma adress kan finnas på flera ställen i nödcentralens område. Det är också viktigt att tala om kommunens namn för att hjälpen ska komma fram till rätt ställe. I smarttelefoner kan man ladda ner en nödtelefontjänst som möjliggör positionsbestämning under nödsamtalet.
– Svara på frågorna. Jourhavanden ställer frågor för att kunna bedöma hurdan och hur brådskande hjälp som behövs. Jourhavanden larmar vid behov hjälp redan under samtalet, dvs. frågorna fördröjer inte hjälpen.
– Följ de anvisningar du fått. Det är viktigt att iaktta jourhavandens anvisningar. Rätt handlande under de första minuterna i en nödsituation bidrar ofta i hög grad till att ett olycksoffer tillfrisknar eller till och med hålls vid liv.
– Avsluta samtalet först när du fått tillåtelse.

Nödcentralsverket – Nödcentralsverket (112.fi)

Nödsignaler

En lämplig nödsignal när det behövs hjälp är vilken åtgärd som helst som väcker uppmärksamhet, till exempel:
– rop på ”hjälp”
– en röd varningstriangel på landsvägen
– tre eldar placerade som en trekant
– visa lågor på ett fartyg
– en röd raket
– MAYDAY med radiotelefon, upprepas åtminstone tre gånger
– SOS-tecken (som ljus eller ljud).

Första hjälpen

Ett av de kompetenskrav som ställs på den som leder en utflykt eller ett läger är de färdigheter i första hjälp som nämns i dessa säkerhetsföreskrifter. När det har skett ett olycksfall eller en olycka är det viktigt att hjälparen behåller fattningen. Förmågan att hjälpa finns kvar när första hjälpen-färdigheterna finns i ryggmärgen. Eftersom färdigheterna faller i glömska är det viktigt att öva sig på dem. Utan en repetitionskurs föråldras även en kurs i första hjälpen på tre år.

Det är bra att inkludera övningar i första hjälpen till exempel i församlingens möten. Färdigheterna lär man sig inte genom att bara läsa utan det krävs också övning. Kurser som ordnas till exempel av Finlands Röda Kurs (FRK) är bra ställen där man kan öva.

Minneslista för första hjälpen:

– På läger måste det alltid finnas en person som har utsetts till ansvarig för första hjälpen.
– De andra ledarna bör ha färdigheter i första hjälpen.
– Innehållet i första hjälpen-väskan ska granskas och förnyas regelbundet. Det är också viktigt att kunna använda innehållet.
– Gamla läkemedel lämnas till apoteket för kassering.
– En förebyggande åtgärd är också att sörja för god hygien.
– I samband med anmälan tillfrågas deltagarna om de har någonting som särskilt bör beaktas, till exempel ett hälsotillstånd, allergier, en specialdiet och läkemedel.

Eldsvåda

När du upptäcker början till en eldsvåda

 1. Rädda den eller dem som är i fara ur det brinnande rummet och stäng genast dörren till rummet efter dig.
 2. Ring 112 och anmäl branden. Meddela exakt adress. En nödsamtalstjänst som laddats i smarttelefonen är till stor nytta även i denna situation.
 3. Avsluta samtalet först när jourhavande vid nödcentralen har gett dig tillstånd.
 4. För personerna som befinner sig i brandsektionen till närmaste utrymningsväg och kontrollera att ingen finns t.ex. i kundtoaletten.
 5. Varje anställd ansvarar för att det egna rummet är tomt.
 6. Ropa för att göra andra som befinner sig i brandsektionen medvetna om branden och beordra dem att bege sig till samlingsplatsen och stänga dörren när de lämnar arbetsrummet.
  7 Försök släcka branden i utrymmet med en primärsläckare om du kan göra det utan att riskera livet (tillräckligt fri från brandgaser).
 7. Informera andra som befinner sig i byggnaden om branden och beordra alla att bege sig till den valda samlingsplatsen (fri från brandgaser).
 8. Använd inte hiss.
 9. På samlingsplatsen sörjer en person i chefsställning för att det fysiska och psykiska tillståndet hos personerna som har berörts av situationen kontrolleras för eventuella ytterligare åtgärder. Här används sjuktransportpersonalen som kommit till platsen som hjälp.
 10. Visa brandkåren vägen till platsen (eller ge någon annan detta i uppdrag) och var beredd att ge en redogörelse för läget. Det är särskilt viktigt att berätta om det finns personer i utrymmet som brinner.
 11. När brandmyndigheten kommit till platsen tar de ledningsansvaret och deras instruktioner ska följas.
Tillbaka till toppen