Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamheten ingår i områdets välfärdstjänster, som säkerställer en god uppväxtmiljö för barnet, vänner och minskar den tid barnet tillbringar ensam. Samarbetet med församlingarna utvidgar mångfalden av lärmiljöer och stöder skolans utbildningsuppdrag.

Skolbarn behöver både en trygg start på dagen och en trygg eftermiddag. Morgon- och eftermiddagsverksamheten en verksamhetsform som riktar sig till elever i åk 1–2 och även till elever på andra klasser som fått beslut om särskilt stöd. Eleverna behöver kompetenta, trygga vuxna ledare som är närvarande och ser och bekräftar dem i vardagen. Med morgon- och eftermiddagsverksamheten avses ledd verksamhet för elever enligt lagen om grundläggande utbildning. Det är kommunen som ansvarar för verksamheten och får statsunderstöd för detta men kommunen kan köpa tjänster av organisationer och samfund att genomföra verksamheten. Församlingen kan vara en av dessa organisationer.

Broschyren “En bra dag tillsammans” beskriver de grundläggande perspektiven för kyrkans morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Verksamheten

Utbildningsstyrelsen beskriver och ansvarar för morgon och eftermiddagsverksamhetens mål och innehåll genom Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten är att stödja barnens välbefinnande och hälsa. Före och efter skoldagen erbjuds barnen en trygg miljö där de under handledning av vuxna kan delta i verksamhet som är mångsidig och stimulerande.

Verksamheten skall stödja hemmets och skolans fostrande arbete, elevernas känsloliv och deras etiska och sociala utveckling. Den ger ökad jämlikhet och delaktighet och förebygger utslagning. Kommunen skall godkänna en verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Församlingens eftermiddagsverksamhet

Kyrkan bryr sig om sina yngsta medlemmar och i Borgå stift arrangerar många församlingar eftermiddagsverksamhet och i vissa enstaka fall också morgonverksamhet. Verksamheten avspeglas av kristna värderingar och människosyn där varje barn är respekterad och blir sedd och hörd som en enskild individ. I eftis utgår man från ett förhållningssätt där barnet är i centrum och deras intressen styr verksamheten. Verksamheten utgår från delaktighet, jämlikhet, jämställdhet och social bekräftelse. Barn får tillfälle att efterskolan få lugn och ro, andligheten ges utrymme utan att vara påträngande. Barns frågor i glädje och sorg tillvaratas och beaktas.

I eftermiddagsverksamheten följer man Utbildningstyrelsens Anvisningar om religion och gemensamma fester.

Professionalitet

Kyrkans arbetstagare i morgon- och eftermiddagsverksamheten är utbildade och fortbildas regelbundet för att utvecklas i sitt utmanande arbete. En ledare i eftis bör ha Grundexamen i Pedagogisk verksamhet och handledning.

Vilken kvalitet har verksamheten?

Nya kvalitetskort för kvalitetskriterierna inom den grundläggande utbildningen har publicerats av Undervisnings- och kulturministeriet. Du kan läsa mera om kvalitetskorten för eftis- och klubbverksamheten. Det är viktigt att alla som upprätthåller eftisverksamhet känner till innehållet i kvalitetskriterierna för att erbjuda en kvalitativ verksamhet. Sydkustens landskapsförbund utför kartläggningar av morgon och eftermiddagsverksamheten. Utbildningsstyrelsen följer också upp eftermiddagsverksamheten. Läs mera om eftermiddagsverksamheten här.

Tillbaka till toppen