Under 15 år

Konfirmandundervisningen stärker tron på Gud, den treenige. Rustar för livet som kristen.

Två ben, ett står på en skateboard. solen lyser mellan benen. I högra hörnet en pratbubbla.

Temat Under

Den unga är ett under. Tron är ett under. Kyrkan är ett under. Livet är ett under. I konfirmandundervisningen lever man inför Guds ansikte och förundrar sig över livet. Den här ålderskategorin är ett år lång och baserar sig på Ett stort under – Plan för konfirmandarbetet 2017. Målet och innehållen härrör ur denna plan.

Mål att sträva efter

  • De unga är delaktiga, blir hörda och får påverka. 
  • De unga upplever gemenskap, trygghet, helighet och glädje.  
  • De unga lär sig att värna om sitt andliga liv genom handlingar, stillhet och delaktighet. 
  • De unga bär ansvar för sig själva, andra människor och skapelsen.  
  • De unga kan koppla det viktigaste i kristendomen till sitt eget liv.  
  • De unga vill höra till Kristi kyrka. 

Manual för kontakt efter konfirmation

Öppna dokumentet

Stigen hemma och på nätet

Hemförsamlingen bjuder in den unga tonåringen till konfirmandundervisningen i god tid innan den inleds (t.ex. via brev). Samtidigt etableras också en kontakt med föräldrarna. Den unga går också med i den egna konfirmandgruppens gemenskap på sociala medier eller i den riksomfattande webbplatsen Ripari.fi (på finska).

Stigen strukturerar den samlande verksamheten

Verksamheten för denna ålderskategori omfattar information om konfirmandundervisningen för ålderskategorin, möten med den egna konfirmandgruppen, intensivperiod och efterträffar. Deltagarna i konfirmandundervisningen inbjuds att komma med i församlingens ungdomsverksamhet, såsom i olika grupper, på ungdomskvällar, som hjälpledare eller ledare för klubbar eller grupper, som innehavare av ansvarsuppgifter under gudstjänsten, i påverkansgrupper eller att på annat sätt ta ansvar. Verksamheten planeras tillsammans med de unga själva.

Stigen beaktar föräldrar och andra närstående

Den ungas konfirmandundervisning är också viktig för föräldrarna och hela familjen och den kan väcka många känslor. Föräldrarna och familjen beaktas under hela den process som konfirmandundervisningen utgör – före och efter intensivperioden och medan den pågår. Församlingen ordnar träffar för konfirmandernas föräldrar, både separat och tillsammans med de unga.

Familjerna inbjuds att delta i konfirmandernas gudstjänster för inbjudna gäster.

Stigen följer kyrkoåret

I underåldern betraktas livet också utifrån kyrkoåret. Den unga uppfattar kyrkoåret som en helhet och dess betydelse på olika nivåer.

Stigen görs i samråd med andra aktörer

Konfirmandundervisningen, liksom hela Stigen, är hela församlingens gemensamma sak: församlingen bjuder in alla unga att bli fullvärdiga medlemmar av församlingen. Det är viktigt att hela församlingen – såväl de anställda som församlingsmedlemmarna – tar emot de unga med värme. Samarbetet med familjer, skolor, organisationer, idrottsklubbar och hobbyaktörer samt andra religiösa eller åskådningsmässiga samfund hjälper den unga få en lyckad konfirmandundervisning.

Under och glasögon

Inspireras av olika glasögon

 Byggstenar ur den kristna tron

Konfirmandundervisningen stärker de ungas tro på Gud den treenige och utrustar dem för ett liv som kristen.

Kuvassa nuori makaa kädet levitettyinä selällään maassa.
“Förunderligt är allt du gör.” Ps 139:14b

I den här åldern funderar den unga över sitt dop, sitt medlemskap i kyrkan och över vad livet som kristen innebär för egen del. Den unga uttrycker sin egen vilja att vara en döpt medlem av kyrkan. I och med konfirmationen ansluter sig den unga till kyrkans gemensamma tro genom att säga ”Jag vill med hjälp av Guds nåd visa den här tron i mitt liv” eller genom att få en uppmaning till det. Odöpta unga bjuds in till konfirmandundervisningen för att bekanta sig med kristendomen och fundera över om det kunde vara deras religion. I och med konfirmationen är livet som kristen den ungas eget val, inte föräldrarnas. Den unga får självständigt delta i all verksamhet och kan också bli fadder.

Bibeln och trosbekännelsen

De unga bekantar sig med kyrkans lära och Bibeln som en helhet och den egna personliga anknytningen till dem stärks. I fråga om Bibeln funderar man i synnerhet över innehållet i evangelierna tillsammans med sina jämnåriga.

Bönen och musiken

Den ungas böneliv fördjupas, det gemensamma andaktslivet blir viktigt och att be för andra får en ökad betydelse. Vissa sånger och psalmer får en personlig betydelse. Den andliga musiken får en roll i den ungas vardag.

Vid källan: Konfirmandundervisning och konfirmation 

Konfirmandundervisningen så som den är upplagd i församlingen  

•    Inbjudan till och information om konfirmandundervisningen
•    Konfirmandundervisningens startdagar
•    Temadagar för gudstjänsterna och ungdomsarbetet
•    Föräldraträffar 
•    Intensivperiod i form av läger eller som dagskonfirmandundervisning
•    Konfirmationsmässa
•    Inbjudan till församlingens ungdoms- och hjälpledarverksamhet 

Tillbaka till toppen