Stigen i ett nötskal

Stigen bygger på en indelning i åtta ålderskategorier. Varje kategori omfattar tre år, med undantag av konfirmandtiden som utgör en egen kategori. För varje ålderskategori finns en källa och den verksamhet som sker kring källan stärker livet som kristen inom församlingsgemenskapen. I anslutning till källan ges också en inbjudan till den regelbundna verksamheten och till att följa med till nästa ålderskategoris källa.

Stigen granskas med hjälp av olika glasögon, dvs. ur olika synvinklar. Val av synvinklar eller teman som ska studeras samt längden och omfattningen på perioden planeras gemensamt utifrån församlingens egna behov och prioriteringar.

Det är viktigt att diskutera församlingsmedlemmarnas roll och delaktighet när det gäller att bygga upp Stigen. Samtidigt som Stigen är utstakad och gemensam går varje församlingsmedlem den självständigt, genom att själv uppleva och göra. Hur får barn, unga och familjer vara delaktiga? Vilka har en reell möjlighet att delta i processen att ta fram idéer, planera, förbereda och genomföra? Kan ansvarsgrupper för olika åldrar delta i planeringen?

Det finns också steg för att utveckla församlingens egen Stig. Den lokala Stigen byggs upp utgående från den existerande verksamheten och de lokala särdragen. Stigen byggs genom ett samarbete mellan de anställda, de förtroendevalda och medlemmarna. Det finns olika verktyg och mallar som stöder arbetet.

Det är viktigt att notera att man kan ansluta sig till församlingen och Stigen när som helst – det går att bli döpt i vilken ålder som helst. Stigen utesluter inte personer som deltar i församlingens verksamhet utan att vara döpta. Allt fler familjer vill låta barnen fatta dopbeslutet själva. Det är viktigt att församlingen stöder barn och unga som bekantar sig med den kristna tron och överväger sitt beslut. I församlingsgemenskapen finns det plats för döpta medlemmar, familjemedlemmar som inte är döpta och andra som söker sin plats i församlingen.

Stigen är uppbyggd enligt ålderskategorier

Stigen täcker hela sträckan från graviditeten och födseln till ett självständigt vuxenliv (0–22 års ålder). Stigen delar upp barndomen och ungdomstiden i åtta treårsperioder. Ett undantag är konfirmandtiden, som utgör en ettårsperiod när man är 15 år. I fråga om 22-åringar beskrivs målet med Stigen: de unga vuxna lever som kristna på sätt som är meningsfulla för dem själva.

Stigens åldersindelning baserar sig på såväl utvecklingspsykologi som olika skeden i livscykeln. I varje treårsperiod ingår viktiga händelser och övergångar i barnets eller den ungas liv. Stigens jämna treårsrytm stöder också jämlikhet mellan ålderskategorierna i församlingen. Den föreslagna åldersindelningen bygger broar för övergångarna och skapar en samlad syn på arbetet och verksamheten som en enda helhet.

Kristendomen har en oföränderlig kärna, men verksamhetsformerna behöver leva och anpassas efter respektive kontext och kultur. Nya verksamhetsmodeller föds när föränderliga tider får möta trons oföränderliga budskap. Stigen-modellen baserar sig inte på endast en utvald pedagogisk inriktning eller utvecklingspsykologisk teori. Kyrkans pedagogik följer med sin tid. Det är en människonära pedagogik som baserar sig på många aktuella och framtidsinriktade teorier och på kyrkans långa tradition och gedigna kunnande. I centrum för kyrkans pedagogik står barnen, de unga och deras familjer.
 

Tillbaka till toppen