Bakgrund

Stigen utgår från ett behov att stärka den kristna identiteten

Bakgrunden till Stigen finns i Kyrkostyrelsens projekt Dop och fadderskap. Projektets mål för åren 2018–2020 var att trygga dopets ställning i de finländska familjernas liv. För att nå målet sammanställdes och utvecklades olika slags praxis, modeller och målgruppskommunikation för att stärka såväl dopet som fadderskapet.

Redan från början verkställdes projektet längs med två spår som kompletterar varandra. Dels skapades pop up-verksamhet, lågtröskelverksamheter, försökskultur och nya formuleringar. Dels etablerades också långsiktiga åtgärder för att stärka den kristna identiteten. Som central åtgärd tillsatte styrgruppen för projektet Dop och fadderskap 26.9.2018 arbetsgruppen Stigen för växande och lärande (Kasvun polku) för åren 2019–2020.

Gruppen fick i uppgift att ”skapa en övergripande stig för att stärka den kristna identiteten i 0–22-åringars liv”. För att nå målen kartlades de metoder som församlingarna för närvarande använder för att stärka sina 0–22-åriga medlemmars kristna identitet.

Ålderskategori modeller

Uppdraget anknyter till Kyrkans fostran 2030 – Framtidsredogörelse för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Kyrkans framtidsutskotts betänkande 1/2009 som behandlar redogörelsen. Uppmuntrad av betänkandet studerade arbetsgruppen kyrkans gamla K-program och norska kyrkans övergripande program för fostran, där dopundervisningen och församlingsgemenskapen har planlagts på ett sätt som passar alla åldrar genom barndomen och ungdomsåren. Arbetsgruppen har också satt sig in i andra kända koncept baserade på åldersgrupp. Till exempel program och mallar för olika åldersgrupper som Finlands scouter och utländska församlingar har.
 
Framtidsutskottet fäste också uppmärksamhet vid att verksamhetsområdenas gränser ofta hindrar oss från att se en medlem av kyrkan som en helhet, en individ som hör till olika grupper samtidigt. Att överskrida gränserna mellan verksamhetsformerna är en viktig utgångspunkt också i den övergripande planeringen av Stigen. Övergångarna mellan olika ålderskategorier inom församlingarnas verksamhet borde helst ske så naturligt som möjligt. Familjer består av människor i olika åldrar, och samma familj kan därmed vara delaktig i flera verksamheter i samma församling på samma gång. Längs församlingens gemensamma Stig möter vi familjen och dess olika medlemmar vid många tidpunkter.

Stigen – Livslångt växande med församlingen bygger vidare på det tänk som finns i de tidigare utvecklingsdokumenten inom fostran: Barn i församlingen, Flickor och pojkar i församlingen, Unga i församlingen och Vuxna i församlingen. Från en uppdelning i separata dokument går vi nu vidare till en utvecklingsplan som är övergripande och inkluderar allt mellan samma pärmar. Trots indelningen i ålderskategorier begränsas Stigen inte bara till fostrans område, utan blir hela församlingens gemensamma verktyg. Med hjälp av Stigen-tänket kan församlingen stärka enheten mellan olika verksamhetsformer och den roll församlingsmedlemmar i olika åldrar har i församlingens utveckling.

Vi som trampat upp Stigen 

Stigen-arbetsgruppen har bestått av :

 • Janne Keränen, intressegruppschef, Finska Missionssällskapet, ordförande
 • Mia Anderssén-Löf, kyrkoherde, Nykarleby församling
 • James Cox, branschledare för fostran, Järvenpää församling 
 • Mirca Mäensivu-Puukko, stiftssekreterare för fostran, Lappo stift 
 • Raija Ojell, sakkunnig, Kyrkans fostran och familjefrågor 
 • Heli Pruuki, chef för utvecklings- och medlemstjänster, Lasten ja nuorten keskus 
 • Satu Reinikainen, utbildare, Seurakuntaopisto, Kyrktjänst 
 • Anne Ryyppö-Prami, ledande ledare inom småbarnspedagogiken, Harju församling 
 • Tuomas Saarela, ungdomsarbetsledare, Oulainens församling, Uleåborgs stift 
 • Eeva Salonen, ledande sakkunnig för utvecklingsarbete, Helsingfors kyrkliga samfällighet 
 • Katri Vappula, ledande sakkunnig, Kyrkans fostran och familjefrågor, arbetsgruppens sekreterare

 Redaktörer för texten: Raija Ojell, Satu Reinikainen och Katri Vappula.

Arbetsgruppen tackar de många enskilda personer, församlingar och andra grupper som har deltagit i utvecklingen av Stigen-materialet genom att ge respons och testa delar av konceptet.

En av dem som gett respons skrev:

“STIGEN med stort S är Jesus. Han är resan och målet samtidigt – både grunden och den som bär.

Till detta svarar arbetsgruppen Amen.

Tillbaka till toppen