Antalet anställda

Antalet anställda måste vara tillräckligt i förhållande till verksamhetens karaktär, antalet deltagare, deltagarnas ålder och särskilda behov. De anställda måste ha fått den utbildning och introduktion som uppgifterna förutsätter. Antalet närvarande anställda kan variera beroende på om det finns vuxna församlingsmedlemmar (volontärer) som tar ansvar. Till personalen kan även höra studerande som genomgår arbetspraktik eller inlärning i arbetet. Det slutliga ansvaret för säkerheten i verksamheten har församlingen och de anställda. I läger deltar förutom de anställda som ordnar verksamheten även anställda som sköter köks- och fastighetsuppgifter. Deras antal bör beaktas när det totala antalet anställda beräknas.

För vissa former av lägerverksamhet finns vägledande rekommendationer om behovet av arbetskraft i proportion till antalet deltagare. I Ett stort under – planen för konfirmandarbetet, som godkänts av biskopsmötet 2017, tas ställning till antalet anställda i konfirmandundervisningen. Enligt rekommendationen i planen bör det finnas åtminstone en vuxen ledare hela tiden närvarande för varje påbörjad grupp med tio unga, hjälpledarna medräknade. Särskild uppmärksamhet ska också fästas vid antalet anställda på läger och utfärder som ordnas bland annat för barn, unga med särskilda behov, personer med psykiska problem, utvecklingsstörda, minnessjuka och personer som omfattas av arbetet bland missbrukare.

När personalresurserna planeras är det bra att beakta eventuella sjukdomsfall bland de anställda och planera hur en sådan situation löses. Det är viktigt med kontinuitet även i aktiviteter som leds av volontärer. Om aktiviteter annulleras på grund av ett sjukdomsfall ska både deltagarna och vid behov deras vårdnadshavare få tillräckligt med information om detta. Säkerhetsrisker kan uppstå särskilt om aktiviteter som riktar sig till minderåriga annulleras utan att vårdnadshavarna får information om detta.

Vid sidan om ett säkert genomförande av verksamheten är ett tillräckligt antal anställda en fråga som gäller de anställdas säkerhet och ork. En underdimensionerad personalstyrka utgör en risk såväl för de anställdas som för deltagarnas säkerhet. En sådan risk uppstår speciellt om en anställd eller en volontär ansvarar för en aktivitet ensam. Därför bör ingen aktivitet vara helt beroende av bara en person. En minderårig volontär bör inte få leda en aktivitet ensam utan till exempel i klubbar bör man arbeta i par.

Det är viktigt att säkerställa att volontärer, studerande och praktikanter har tillräckliga förutsättningar att handla på ett säkert sätt och att inte deltagandet till exempel i lägerverksamhet medför skada eller fara för deras säkerhet eller hälsa. Även de bör följa de säkerhetsanvisningar som gäller för arbetet och arbetsplatsen och använda eventuell personlig skyddsutrustning och hjälpmedel. Personer som leder särskilda aktiviteter, även köpta programtjänster, ska dessutom ha ett kompetensintyg godkänt av den aktuella branschen. Detta gäller till exempel grenförbundens intyg för väggklättring, klippklättring eller paddling.

Alla som genomför verksamheten, oavsett om de är anställda, studerande eller volontärer, ska göras förtrogna med säkerhetsföreskrifterna. Alla måste känna till uppgiftsfördelningen bland de anställda och hur ledningsansvaret bestäms vid en olycka, t.ex. vem som räddar, ger första hjälpen, larmar hjälp eller ger anvisningar. I mer riskfyllda aktiviteter är det klokt att gå igenom uppgiftsfördelningen innan verksamheten inleds. Man bör sörja för de anställdas säkerhetskunnande och attityder till säkerhet även i andra situationer än under verksamhetens gång eller vid dess början. Säkerhetsutbildning och beredskapsövningar bör ordnas för de anställda åtminstone vart tredje år. Då repeteras larmåtgärderna, användningen av räddnings- och släckningsutrustning, återupplivning och tillvägagångssätten i de vanligaste sjukdomsfallen och olyckorna i praktiken. Anställda som ansvarar för läger- och utfärdsverksamhet ska ges tillfälle att delta i säkerhetsutbildning en gång per år. De anställda bör i synnerhet öva sig på att samarbeta. Övningar kan ordnas till exempel i samarbete med räddningsmyndigheterna. Över utbildningar och övningar förs bok så att datum, teman och deltagare samt vem som ledde utbildningen eller övningen antecknas.

Tillbaka till toppen