Ansvaret hos dem som gör andaktsprogram

Yles etiska regler för program- och innehållsproduktioner (EPI) gäller alla som producerar innehåll inom Yle eller för Yle. Utöver dessa har Övervakningsorganet för kristna andaktsprogram utfärdat följande särskilda anvisningar för andaktsprogrammen. De som gör andaktsprogram ska följa de anvisningar som finns om innehållet i andaktsprogrammen och ge all information som behövs om innehållet.

Övervakningsorganet för kristna andaktsprogram (20.11.2019)

  1. I andaktsprogrammen kan varje kyrka och kristet samfund föra fram sina egna tolkningar av tron. I programmen kan också sådana trosfrågor där kyrkorna och samfunden har olika åsikt tas upp. Andras trosuppfattningar ska respekteras – inte angripas.
  2. Varje individs människovärde ska respekteras. Kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, hälsotillstånd, funktionsnedsättningar och andra personliga egenskaper ska inte föras fram på ett nedsättande eller osakligt sätt. I andaktsprogrammen får inte förekomma diskriminering eller uppmaning till våld eller hets mot person eller folkgrupp. (Yles etiska regler för program- och innehållsproduktion, EPI 5).
  3. Då man i ett andaktsprogram behandlar fenomen i tiden och aktuella debattämnen får talaren inte agera domare i oavslutade tvistefrågor eller framföra ensidiga eller nedlåtande påståenden.
  4. I gudstjänsterna får man meddela om kollekten och dess insamlingsmål, men inte särskilt vädja till radiolyssnarna, tv-tittarna eller de som tar del av programmen via webben. Yle får inte sända reklam i sina tv- eller radioprogram eller visa reklam i samband med sina nättjänster (EPI 30). Förbudet gäller också penninginsamlingar för allmännyttiga ändamål. I särskilda fall kan den ansvariga redaktören anhålla om undantagslov från de ansvariga på Yle.
  5. Andaktsprogrammens ansvariga redaktörer föredrar ärendena i Övervakningsorganet. De ansvariga redaktörerna ska i nära samarbete med övervakningsorganet se till att innehållet i andaktsprogrammen uppfyller de etiska krav som Yle ställer för alla produktioner (EPI). Därtill måste man följa de anvisningar som Kyrkans kommunikation/Kyrkans central för det svenska arbetet har gett om andaktsprogram.
  6. Den som medverkar i ett andaktsprogram är skyldig att inlämna noggranna uppgifter om den musik och de textcitat som använts i programmet. Detta gäller också sådant bildmaterial som berörs av Lagen om upphovsrätt.
  7. Angående kandidater i samhälleliga och kyrkliga val följs Yles EPI (35) och principerna för kandidaternas medverkan (21.11.2016). I program som sänds före val tillämpas i regel inga begränsningar. I andaktsprogrammen bör man dock se till att ingen får oskäliga fördelar jämfört med andra kandidater. Om en medverkande i ett andaktsprogram är kandidat i ett val rekommenderas hen att ta kontakt med den ansvariga redaktören då kandidaturen är känd. Den ansvariga redaktören beslutar om personens medverkan och eventuella tvistefrågor avgörs av Övervakningsorganet för kristna andaktsprogram.
  8. Den ansvariga redaktören har rätt att göra en förhandsgranskning av programmen.
  9. Övervakningsorganet får förbjuda en person som inte följer anvisningarna att medverka i andaktsprogram.

Ansvarig redaktör

Ledande sakkunnig Lucas Snellman

Tillbaka till toppen