Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys är ett verktyg och metod som ser till barnets bästa i all verksamhet och beslutsfattande. Den har funnits i kyrkoordningen sedan 2015. Bestämmelsen gäller alla beslut som fattas på olika nivåer i kyrkan enligt kyrkoordningen Kap 10 4§ (2023). För att främja barnets bästa ska församlingen redan i sin beredning av beslut analysera och beakta beslutets konsekvenser för barn, unga och familjer. Med barn avses alla barn under 18 år. Barnkonsekvensanalysen utförs av den som först behandlar ärendet.

Logo för Barnkonsekvensanalys Fyra barn står bredvid varandra

Barnkonsekvensanalysens mål är

  • Granska beslutsfattande ur barns och ungas perspektiv
  • Försöka hitta de bästa lösningarna för välbefinnande ur barns och ungas perspektiv 
  • Främja och stärka  barns och ungas rättigheter, delaktighet och påverkningsmöjligheter 
  • Fungera som verktyg för beredning och beslutsfattande
  • Göra barns rättigheter mer kända inom kyrkan

Att tillämpa barnkonsekvensanalys i kyrkan innebär att barnets rättigheter omsätts i praktiken. Då man planerar aktiviteter och fattar olika praktiska beslut, ses saker ur barns och ungas synvinkel, deras åsikter beaktas och de ges möjligheter att påverka till exempel innehållet i verksamheten. Genomförande av barnets rättigheter leder till en barnvänlig kyrka. Det innebär nya sätt att utvärdera verksamheten och verksamhetsmodeller utifrån barnets bästa. Uppdraget att främja barnets rättigheter förutsätter att barns och ungas perspektiv beaktas i all församlingsverksamhet och förvaltning.

Barn håller händer upp i luften

Barnkonsekvensanalysen ingår i det dagliga beslutsfattandet i många församlingar. Det viktiga är att BKA är utförd innan de slutliga besluten fattas. Den är både anställdas och förtroendevaldas uppgift. Bestämmelsen förpliktar beslutsfattarna. Om beslutanderätt som ankommer på ett visst organ har delegerats till en tjänsteinnehavare är han eller hon ansvarig för att barnkonsekvensanalysen utförts innan beslutet fattas. Ansvar för beredningen hör till den som först bereder ärendet.

Bestämmelsen i kyrkoordningen gäller förhandsbedömningen av beslutens konsekvenser för barn och görs därför i beredningsskedet.

Kap.10
4§ Analys av konsekvenserna för barn

För att främja barnets bästa ska en kyrklig myndighet i sin beredning av ett beslut analysera och beakta beslutets konsekvenser för barn. Barnkonsekvensanalysen ska utföras av den myndighet som först behandlar ärendet.

Barnkonsekvensanalys anvisningar

Barnkonsekvensanalysen är ett verktyg och en metod som ingår i det dagliga beslutsfattandet i församlingar.

Öppna anvisningarna

Hur utförs analysen?

Det centrala för identifieringen av konsekvenserna är att tillräcklig information skaffas om barns och ungas situation i området generellt, om deras utveckling och behov och om deras egna åsikter. Dessutom behövs kunskap om det centrala innehållet i konventionen för barnets rättigheter. Vid insamlingen av de uppgifter som behövs för barnkonsekvensanalysen kan till exempel de anställda inom församlingens småbarnspedagogik, familjearbete, diakoni och ungdomsarbete vara till stor hjälp. Detsamma gäller kyrkans och församlingens statistik samt barnombuden, olika enkäter och undersökningar som tagits fram av barnombudsmannens byrå, kommunens välfärdsplan för barn och unga samt  andra utredningar.

Det viktigaste är att fråga barn och unga själva om deras egna åsikter! Då blir deras röst hörd.
I församlingar har det utsetts barnombud som kan hjälpa till i barnkonsekvensanalysprocessen.
FN: s konvention om barnets rättigheter och  kyrkans egen självförståelse och strategier är grunden för barnkonsekvensanalys.

Inspiration om hur barnets rättigheter kan konkretiseras finns i Barnets rättigheter 365. Där kan man plocka det som behövs i olika situationer.

Tillbaka till toppen