Radiogudstjänst

Handbok för radiogudstjänstförsamlingar

Innehållet i Handbok för radiogudstjänstförsamlingar riktar sig till de församlingar som ska hålla gudstjänst i radio. Allmän information om kristna gudstjänster och andakter i radio finns här.

Hej, du som ska hålla gudstjänst i radio!

I den här handboken har vi samlat praktiska råd om hur du och ditt arbetslag i församlingen ska gå till väga vid planeringen och genomförandet av er radiogudstjänst. Vänligen läs igenom alla avsnitt innan du börjar planera så du har en helhetsbild av vad som behöver göras och när.

Innehållsförteckning

1. Bekräftelsen av radieringen
2. Planering och förberedelser
2.1 Boka kyrkan
2.1.1 Informera vaktmästaren
2.2 Beakta sändningstiden
2.3 Meddela vilka som medverkar
2.4 Predikanter ska godkännas på förhand
2.5 Programregler
2.6 Musiken i gudstjänsten
2.6.1 Lämna in musikrapporten på förhand
2.7 Användning av litteraturcitat
2.8 Körschemat – radiogudstjänstens manuskript
3. Checklista för inspelningen eller direktsändningen
3.1 Övning
3.2 Mikrofonplaceringar
3.3 Inkludera lyssnarna i gudstjänsten
4. Efter radieringen
5. Gudstjänst för vem?
5.1 Nästan 100 år av ekumeniskt samarbete i radio
5.2 Tipsa om gudstjänster

1. Bekräftelsen av radieringen

Det här teamet planerar och koordinerar gudstjänstutbudet i radio (klicka på namnet för att se kontaktinformation):

 • Rufus Hedengren – redaktör för gudstjänsterna i radiokanalen Yle Vega och tv-kanalen Yle Fem, planerar och koordinerar gudstjänstutbudet.
 • Tuula Koskinen – koordinerar bland annat bekräftelserna till församlingarna, annonseringen i Yle Vegas programguide och på Arenan och rapporteringen av musiken i gudstjänsten.
 • Lucas Snellman – ansvarig redaktör för de kristna andaktsprogrammen i Yle Vega och Yle Fem.

När gudstjänstens sändningsdatum närmar sig får församlingens kontaktperson ett bekräftelsemeddelande per e-post från teamet. I meddelandet ingår förutom bekräftelsen av bland annat inspelningstid och -plats också information om vem som är teknisk producent respektive ljudtekniker. Tekniska producenten och ljudteknikern är de personer som sköter det tekniska kring radieringen på plats och kontakten till Yles sändningsenhet i Helsingfors.

Vilka som sköter det tekniska varierar från gudstjänst till gudstjänst. Därför finns tekniska producentens och ljudteknikerns kontaktinformation inte här i handboken, utan i ovannämnda bekräftelsemeddelande till församlingen.

2. Planering och förberedelser

Den söndag din församling ansvarar för radiogudstjänsten är det skäl att lägga större vikt vid planeringen än vanligt. Utöver era bekanta församlingsmedlemmar talar ni också till en stor grupp lyssnare runtom i Svenskfinland. Sändningstiden i radio är kanske också längre eller kortare än vad er gudstjänst vanligen brukar vara. Det gäller alltså att planera innehållet så att det bildar en genomtänkt helhet på cirka 55 minuter som fungerar i radio.

2.1 Boka kyrkan

Utöver själva gudstjänsttiden ska du reservera tid för teknikförberedelser i kyrkan både före och efter gudstjänsten. Ljudteknikern kommer vanligen till kyrkan två till tre timmar före inspelningen eller direktsändningen börjar för att bygga upp tekniken. Efteråt behöver teknikern cirka en timme på sig för att plocka ner teknikutrustningen igen.

Ibland vill teknikern komma till kyrkan redan tidigt på morgonen eller dagen innan, till exempel om det är finsk gudstjänst i kyrkan före den svenska eller om ni ska fira en musikgudstjänst eller annan specialgudstjänst som kräver mer tekniska lösningar än er vanliga gudstjänst. Gå därför igenom tidtabellen med tekniska producenten och ljudteknikern i god tid.

2.1.1 Informera vaktmästaren

Kom ihåg att informera vaktmästaren om att det är radiogudstjänst och vilken tidtabell som gäller, så att kyrkan är öppen och el-ström finns tillgänglig när teknikern kommer.

2.2 Beakta sändningstiden

Gudstjänsten sänds i Yle Vega kl. 13.03 – 14.00. Den maximala sändningstiden är 56 minuter och 57 sekunder och i den ingår tekniska producentens introduktion och på- och avannonser (totalt 2 – 4 minuter). Detta är bra att komma ihåg redan i planeringsskedet. Vid behov kan gudstjänsten klippas eller tonas ner. Stora klipp är dock svåra att göra utan att lyssnarnas gudstjänstupplevelse går förlorad. Gudstjänsten ska inte heller vara för kort så lägg gärna till något extra musikinslag om ni inte lyckas fylla sändningstiden på annat sätt.

2.3 Meddela vilka som medverkar

Yle Vega annonserar gudstjänsten på förhand via sin programtablå och på Arenan. Meddela vilka som medverkar och vilka unisona psalmer eller sånger ni kommer att sjunga i er gudstjänst senast tre veckor före inspelningen eller direktsändningen via den här elektroniska blanketten. Observera att blanketten är gemensam för alla kyrkor och samfund som medverkar i radiogudstjänsterna. Hoppa över de fält som inte passar in för er gudstjänst. Om något fält saknas kan du skriva in uppgiften i fältet Övriga medverkande, till exempel ”Nattvardsassistenter: NN och NN”. Enligt Yle Vegas praxis ska titlar eller annan personlig information om de medverkande inte ingå i annonsen. Lämna alltså bort dessa. Kontakta Tuula Koskinen om du har frågor om blanketten eller annonseringen eller behöver korrigera eller lägga till någonting i annonsen efter att du sänt in blanketten. Vänligen observera att varken tekniska producenten eller ljudteknikern kan göra uppdateringar i programguiden eller på Arenan.

2.4 Predikanter ska godkännas på förhand

Predikanter i gudstjänster i radio och tv ska godkänna av Yles övervakningsorgan för kristna andaktsprogram (ÖO) på förhand. ÖO samlas endast fyra gånger per år. Därför frågar Rufus Hedengren församlingen långt på förhand om vem som predikar i radiosändningen. Kontakta alltid Rufus eller ansvarig redaktör Lucas Snellman om ett byte av predikant blir aktuellt.

2.5 Programregler

Yles etiska regler gäller också för gudstjänsterna. Vidare har ÖO utfärdat särskilda anvisningar för de kristna andaktsprogrammen. Bekanta dig med reglerna och anvisningarna och se till att också övriga medverkande i gudstjänsten är informerade om innehållet i dessa.

2.6 Musiken i gudstjänsten

Kontakta tekniska producenten tre till fyra veckor före inspelningen eller direktsändningen för att diskutera vilka musikinslag ni planerat och vilken teknik som behöver bokas för dessa. Ljudteknikern tar inte automatiskt med sig hela teknikförrådet till inspelningsplatsen. Körer, sånggrupper, solister och instrumentalister kräver egna tekniska lösningar för att inspelningskvaliteten ska bli bra. Till exempel ett trumset kan behöva dämpande plexiglas runt om för att trummorna inte ska överrösta andra instrument och sången.

2.6.1 Lämna in musikrapporten på förhand

All musik som spelas i Yles kanaler ska rapporteras till upphovsrättsorganisationerna Teosto och Gramex. Musiken ska vara rapporterad utan dröjsmål efter sändningen. Den som ansvarar för musiken i gudstjänsten (vanligen kantorn eller lovsångsledaren) måste därför göra en musikrapport över musikinslagen i gudstjänsten. Här finns en färdig MS Word-dokumentmall för rapporten. Ladda ner dokumentmallen och spara den på din dator innan du börjar fylla i den. Läs också anvisningar nedan. Rapporten ska vara tekniska producenten till handa per e-post några vardagar före inspelningen eller direktsändningen av gudstjänsten. Observera att tekniska producenten behöver kunna redigera innehållet elektroniskt. Inskannade versioner av handskrivna rapporter eller utskrivna papper duger alltså inte.

Musikinslagen anges i samma ordning som de kommer i gudstjänsten. Kom ihåg att uppge förspelen till psalmerna skilt före respektive psalm. Om gudstjänsten firas enligt Gudstjänstboken för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland behöver ni inte uppge mässmelodierna. Detsamma gäller formulären för Ortodoxa kyrkans liturgi och Katolska kyrkans mässa. Om ni firar gudstjänst enligt något annat formulär, till exempel en nyskriven mässa, ska också mässmelodierna tas med i rapporten. Följande uppgifter ska anges för varje musikinslag:

 • Sångens/musikstyckets namn (alltid första versens begynnelseord om psalm)
 • Vem/vilka som skrivit melodi, text, arrangerat
 • Vem/vilka som framför sången/musikstycket (sångarnas, musikerna namn, vilka instrument)

Upphovsrättsersättningarna betalas enligt de faktiska minuter och sekunder som gått ut i radiosändningen. Tekniska producenten kompletterar rapporten med exakta längder på de spelade avsnitten efter inspelningen eller direktsändningen, så lämna fälten för tiderna tomma. Tekniska producenten kontrollerar också att alla musikinslag som ingick i radiosändningen säkert finns med i rapporten och ber vid behov den musikansvariga komplettera eller förtydliga om någonting inte verkar stämma.

2.7 Användning av litteraturcitat

Textcitat ur publicerade verk får i regel inte användas i gudstjänsterna. Observera att psalm- och sångtexter hör till denna kategori om de läses upp. Förbudet gäller inte citat ur Bibeln.

2.8 Körschemat – radiogudstjänstens manuskript

Ljudteknikern och tekniska producenten jobbar i radiosändningsbilen utanför kyrkan och följer med vad som händer inne i kyrkan via ljudet som kommer in via mikrofonerna. Numera har de flesta radiosändningsbilar också bildmonitorer, men ett körschema (= manuskript) behövs ändå som stöd. Körschemat ska vara både ljudteknikern och tekniska producenten till handa en vecka före inspelningen eller direktsändningen. Här finns en MS Excel-dokumentmall för körschemat. Ladda ner dokumentmallen och spara den på din dator innan du börjar fylla i den. Läs också anvisningarna nedan. Du kan också göra ett eget körschema enligt samma modell i MS Word, om Excel känns för besvärligt.

 • Skriv in gudstjänstens moment i den ordning de har i gudstjänsten. I början av dokumentmallen finns några modellrader för hur det ska se ut.
 • Räkna ut tiderna för de olika momenten så gott det går.
 • Tänk på att övergångarna från ett moment till ett annat tar tid och utgör många små pauser: prästen ska gå från en plats till en annan, församlingen resa sig upp, kören ställa sig i ordning och så vidare.
 • Notera att det blir ett nytt moment, då prästen under ett och samma gudstjänstmoment vänder sig vid altaret så att en annan mikrofon måste öppnas (trådlösa mikrofoner finns inte alltid att tillgå vid inspelningen).

Kontakta tekniska producenten eller Rufus Hedengren om du har frågor om körschemat.

3. Checklista för inspelningen eller direktsändningen

3.1 Övning

Det är önskvärt att alla medverkande infinner sig cirka en timme före inspelningen eller direktsändningen börjar – om inte annat överenskommits med tekniska producenten och ljudteknikern. Teknikern måste hinna ta röstprov och kolla mikrofonplaceringar. Det är för sent att göra någonting åt en felplacerad mikrofon när gudstjänsten väl har börjat. Det tar sin tid för teknikern att lyssna på alla. Håll också en ordentlig paus före gudstjänsten börjar.

Kom på förhand överens med ljudteknikern och tekniska producenten om hur gudstjänsten klipps eller tonas ner för att den ska rymmas inom sändningstiden, till exempel vilken psalm som kortas ner eller vilket musikstycke som klipps bort. Det är bra om liturgen/pastorn kan dröja kvar en stund i kyrkan efter inspelningen är avslutad. Då kan teknikern gå igenom vad som ytterligare kan klippas bort, utifall att gudstjänsten blev alltför lång.

3.2 Mikrofonplaceringar

 • Fundera tillsammans med ljudteknikern och tekniska producenten på hur ni placerar olika musikinstrument så att de fungerar akustiskt.
 • Kom ihåg att mikrofonerna återger ljud vid beröring. I synnerhet trådlösa mikrofoner är känsliga för spontan koreografi. Så tänk på detta bland annat då korstecken tecknas.
 • Textläsare och förebedjare ska stå vid sina mikrofoner redan då deras gudstjänstmoment börjar. Så blir det inte några extra pauser i direktsändningen eller att klippa bort efter inspelningen.
 • För att undvika rundgång är det bra om ljudteknikern får ställa in kyrkans högtalarsystem på en lämplig ljudnivå. Kom ihåg att berätta för teknikern om er församling brukar strömma gudstjänsten, så kopplar hen inte in högtalarsystemets eller strömningens ljud fel.

3.3 Inkludera lyssnarna i gudstjänsten

Ett enkelt och bra sätt att inkludera lyssnarna är att hälsa också dem välkomna i början av gudstjänsten. Vi rekommenderar att säga något i stil med “Välkommen också du som lyssnar på/deltar i gudstjänsten i Yle Vega eller på Arenan”.

Använd inte uttryck som “ni som lyssnar vid/framför radion”. Niandet upplevs lätt som exkluderande av den som lyssnar ensam för sig själv eller inte uppfattar sig att höra till en grupp. Vidare är det numera rätt få människor som lyssnar på sändningen vid en radioapparat. I stället har lyssnandet tagit andra former. Man lyssnar till exempel via telefonen samtidigt som man gör något annat eller på podcastversionen av gudstjänsten på Arenan vid en självvald tidpunkt.

4. Efter radieringen

Gudstjänsten kan avlyssnas på Arenan i 30 dagar efter att den sänts i radio. Den senaste gudstjänsten som sänts i Yle Vega kan också avlyssnas via webbsidan Tro på Svenska Yles webbplats. Du får gärna dela gudstjänstens Arena-länk på er egen webbsida eller i sociala medier. Om du har problem med Arenan, till exempel om gudstjänsten inte automatiskt kommit in där efter utsändningen i radio, kan du kontakta Svenska Yles kundservice direkt eller via Tuula Koskinen eller Rufus Hedengren.

5. Gudstjänst för vem?

Radiogudstjänsterna betjänar primärt dem som inte har möjlighet att själva ta sig till en kyrka för att fira gudstjänst. Till dessa hör bland andra lyssnare som finns på vårdinrättningar och i serviceboenden. En annan betydande grupp är de som lyssnar på gudstjänsten för att den ingår i programflödet och därför utgör en naturlig del av söndagens radiolyssnande. Särskilt sommartid är det många som väljer att fira gudstjänst via radion under sin vistelse på stugan, i båten eller under bilsemestern. Gudstjänsterna når lyssnare också via Arenan, varifrån många väljer att dela gudstjänsten i sociala medier. Antalet lyssnare varierar från söndag till söndag, men i medeltal är det cirka 19.000 lyssnare per sändning.

5.1 Nästan 100 år av ekumeniskt samarbete i radio

Radiogudstjänsten hör till Yles äldsta program. Den första svenska gudstjänsten radierades från Johanneskyrkan i Helsingfors 12.9.1926, bara tre dagar efter att Rundradion hade inlett sin nationella sändningsverksamhet.

Gudstjänsterna utgår från ett ekumeniskt samarbete mellan nio kristna kyrkor och samfund. Utöver ekumeniskt är gudstjänstutbudet också mångsidigt. Frikyrkliga mötesliknande gudstjänster med vittnesbörd varvas med katolsk mässa och ortodox liturgi. Sommartid erbjuds lyssnarna gärna också gudstjänster från sommarfester, årsfester och familjeläger. Däremellan traditionella lutherska såväl ordets gudstjänster som nattvardsmässor och speciella temagudstjänster. Till mångsidigheten hör också en regional spridning av församlingarna som medverkar och en teologisk bredd i innehållet. Tanken är att lyssnarna genom gudstjänsterna ska uppfatta mångfalden i andligheten och gudstjänstfirandet i Svenskfinland.

Radiogudstjänsterna är de kristna kyrkornas och samfundens gemensamma ansvar. Tack till dig och alla församlingar, kyrkliga organisationer och engagerade präster, musiker och frivilliga som ställer upp! Utan dig och alla dessa andra skulle det inte bli några svenska gudstjänster i Yle Vega.

5.2 Tipsa om gudstjänster

Du får gärna tipsa Rufus Hedengren om kommande gudstjänster i din församling som kunde passa för radiering. Radiogudstjänsterna planeras i regel rätt långt på förhand, men ibland ordnar det sig också med ett ledigt sändningsdatum på kortare sikt.

Fint! Nu har du läst igenom hela handboken. Gå tillbaka till innehållsförteckningen

Tillbaka till toppen