Hållbar utveckling

Kyrkan arbetar för att främja hållbar utveckling. Målet är att vara klimatneutral år 2030. Nästan alla större församlingar och kyrkliga samfälligheter, liksom många mindre församlingar, deltar i miljöprogrammet Kyrkans miljödiplom. Det är ett skräddarsytt verktyg för församlingar som beaktar inte bara klimatfrågor utan även bevarandet av naturens mångfald och miljöfostran.

Hållbar utveckling i kyrkan

Målsättningen med kyrkans energi- och klimatstrategi är att vara koldioxidneutral senast år 2030.

I sitt utvecklingsarbete tar kyrkan hänsyn till konsekvenserna för miljön och klimatet. Kyrkans miljödiplom är ett verktyg för församlingarna som hjälper till att planera verksamhet med så liten miljöpåverkan som möjligt. Utvärderingen som församlingen går igenom för att få diplomet omfattar bland annat avfallshantering, fastigheter, begravningsplatser, skogsskötsel och miljöfostran.

Grön skriba betonar miljövänlighet både i undervisningen och i det praktiska utförandet av konfirmandarbetet och -lägren.

Ekofasta-kampanjen bjuder in människor att reflektera över sina egna konsumtionsvanor. Kampanjen arrangeras årligen under fastetiden, sju veckor före påsk.

Innehållet på sidan uppdateras.
Tillbaka till toppen