Öppna dörrar – Kyrkans strategi 2026

Öppna dörrar

Strategi för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland fram till 2026

Bekanta dig med strategin

Välkommen till kyrkans strategivärld

Kyrkans liv och verksamhet behöver en gemensam riktning. En strategisk planering är mer omfattande i sitt syfte och har en mer hållbar inverkan på kyrkan och dess församlingars verksamhet än den operativa planeringen.

Strategiskt arbete inom kyrkan är ett gammalt fenomen: sedan fornkyrkans tid har man strävat efter att genomföra kyrkans grunduppgift planmässigt. Vår kyrka har i hög grad tillämpat modellerna för systematisk planering utifrån omgivningen. Kyrkan har tagit in planerings- och ledarskapsteorier från annat håll men försökt tillämpa dem på kyrkans verksamhetssätt och formulera dem på ett sätt som passar ihop med ”kyrkans språk”.

Kyrkostyrelsens plenum godkände Öppna dörrar -strategin på sitt möte 22.9.2020.

Bakgrund

De lösningar och åtgärder som utgör grunden för strategin påverkar hurdan kyrkan är i framtiden: strävar den efter att behålla sin roll som en kyrka för en stor grupp eller väljer den att bemöta tydligt smalare målgrupper och med det marginaliseras? Strävar kyrkan att vara en betydande aktör i det finländska samhället eller koncentrerar den sig mer på att värna om människans personliga andlighet? Strävar kyrkan i sin målsättning mer på att förlita sig på sin historia och sina traditioner eller ser man utåt och framåt?

Huvudmål

Strategin strävar i sin form att vara tydlig och koncis, ha ett begripligt och konkret språk samt till sitt innehåll hjälpa göra prioriteringar och beakta kyrkans särdrag. Den gemensamma strategin stöder strategiplaneringen på kyrkans alla nivåer, samarbete mellan kyrkans aktörer och en diskuterande verksamhetskultur.

Fenomenbaserat arbete

Kyrkans gemensamma strategi grundar sig på att känna igen fenomen som är grundläggande för kyrkans framtid och som överskrider förvaltnings- och branschgränser. I början av strategin lyfter man fram en gemensam framtidsbild av centrala fenomen och strukturer i det kyrkliga livet. Fenomenen anknyter bland annat till teologisk utveckling, människans bekymmer och livsfrågor, förändringar i media, religiösa förändringstrender samt förändringar i kyrkans position.

Strategiska val

Kyrkans gemensamma strategi strävar efter att genomgripande granska kyrkans arbete samt söka ännu mer strategiska, långsiktiga och gemensamma verksamhetssätt. Strategin fokuserar på de viktigaste helheterna samt på val och prioriteringar som är gemensamma för alla aktörer. På en lokal nivå bör man bedöma hur man bäst kan främja de gemensamma målen. Alla gemensamma val berör inte alla aktörer på samma sätt – däremot är de bakomliggande fenomenen troligen de samma hos alla. I kyrkan behövs en gemensam vision för att lösa gemensamma problem.

Tillbaka till toppen