Fungerande påverkansgrupper

Hur det i praktiken går till när man hör unga och stärker delaktigheten kan se mycket olika ut lokalt. Form och praxis skapas tillsammans med de unga. Att höra de lokala unga och möjliggöra delaktighet är redan sig en inkluderande process där de unga själva har en viktig roll.

För tillfället håller man i flera församlingar på att starta påverkansgrupper för unga och i en del församlingar har verksamheten redan kommit igång. Ifall ni har en fungerande påverkansgrupp i er församling får du gärna berätta om den så vi kan lägga till tips från flera församlingar.

“NUPA” i Kemi församling (Kemin seurakunta)

Församlingen i Kemi har sedan år 2000 ett ungdomsparlament, ”NUPA” (Nuorisoparlamentti). Parlamentet består av 5-8 unga som hjälper till att utveckla ungdomsarbetet tillsammans med de anställda. NUPA:s medlemmar väljs genom val och är i regel i åldern 15-18 år. En verksamhetsperiod är ett år.

NUPA har fått vara med när man intervjuat sökande till något jobb inom församlingen. NUPA har då ställt några frågor till de sökande och sagt sin åsikt om de sökande som intervjuats. NUPA har ordnat olika evenemang i ungdomslokalen, vissa i samarbete med stadens ungdomsarbete. NUPA:s medlemmar medverkar i hjälpledarutbildningen som ”tutorer” och ”erfarenhetsexperter”.

NUPA representerar Kemi församling i stadens gemensamma ungdomsevenemang samt på församlingens evenemang. Medlemmarna har också varit med på Nuorten tulevaisuusseminaari (Ungas framtidsseminarium, den finska motsvarigheten till Ungdomens Kyrkodagar).

De ungas parlament i Hoplax prosteri (Huopalahden rovastikunnan nuortenparlamentti)

De ungas parlament är en ny verksamhetsform i församlingen och prosteriet. De fyra församlingarna inom Hoplax prosteri startade ungdomsparlament till vilka varje församling valde 6-8 unga. Parlamentens ordförande och viceordförande bildar sedan prosteriets gemensamma ungdomsparlament.

Idén med parlamenten på både församlings- och prosterinivå var genast från början att komma bort från fokus på anställda och inkludera unga i verksamheten och beslutsfattningen. Till de lokala parlamenten väljs de unga genom val. Vem som helst kan ställa upp som kandidat och ungdomarna väljer sedan 6-8 personer. Kandidaterna är i åldern 15-20 år. Anställda har inte rösträtt i valet.

Representanter från parlamentet (Nupa) är med i en stödgrupp för fostran där det också sitter medlemmar från församlingsrådet och andra förtroendevalda. Nupa har en egen budget (ca 3000 €) för ungdomarnas egen verksamhet och ungdomskvällarna. Medlemmarna i Nupa har nycklar till verksamhetslokalerna, koder till sociala medier och möjlighet att informera om verksamhet. De lokala parlamentens ordförande och viceordförande bildar prosteriets parlament (RoNuPa), som sinsemellan väljer ordförande och viceordförande.

Målet med de lokala parlamenten är att planera och påverka den egna församlingens verksamhet. RoNuPa:s uppgift är att fundera på och skapa samarbete, bl.a. förverkliga ungas idéer, gemensamma evenemang, besök i grannförsamlingen mm. Förutom den verksamhet som ungdomarna själva förverkligar funderar RoNuPa också på hur ungas röst bättre kunde höras i församlingarna. Det är påverkansarbete lokalt, på prosterinivå och för helhetskyrkan.

De ungas styrelse i Nystads församling, “NuHa” (Uudenkaupungin seurakunnan Nuorten hallitus)

NuHa består av sex (6) unga som väljs under ett hjälpledarveckoslut bland unga som gått skriftskola. Mandatperioden är två år och hälften av medlemmarna är i tur att avgå varje år. Medlemmarna i styrelsen ska höra till församlingen och vara högst 19 år gammal. Församlingens ansvariga ungdomsarbetsledare fungerar som sammankallare och de anställdas representant i styrelsen.

NuHa är en viktig länk mellan anställda och ungdomar i ungdoms- och konfirmandarbetet. Tillsammans med den anställda deltar NuHa i arbetet med att göra upp verksamhetsplan och budget. NuHa påverkar ungdomsverksamheten genom att fundera på ämnen, teman, aktiviteter och innehåll för bl.a. ungdomskvällar och -läger. Gruppen kommer med nya idéer, driver ungas sak i församlingen och medverkar tillsammans med anställda i den veckovisa verksamheten för ungdomar. Tillsammans med anställda inspirerar och sporrar NuHa andra unga att ta ansvar i olika situationer och uppgifter. Genom NuHa hörs och syns unga mer effektivt och kvalitativt i församlingen.

Sankarlas kaptener i Vichtis församling (Vihdin seurakunnan “Sankarlan kapteenisto”)

Kapteenisto (kaptenerna) är Vichtis församlings påverkansgrupp för unga. Tillsammans med ungdomsteamet kommer kapteenisto med idéer, planerar och förverkligar Sankarlas (Vichtis församlings skol-, ungsoms- och konfirmandarbete) verksamhet för de ungas bästa. Målet med gruppens arbete är att Sankarlas verksamhet skall vara intressant och se ut som de unga.

Kapteenisto samlas minst fyra gånger under en verksamhetsperiod och vid behov flera gånger. Till gruppen hör ca 8 unga. I mötena deltar också en anställd ur ungdomsteamet. Gruppen har också en fadder från de förtroendevalda. På ungdomskvällar ansvarar Kapteenisto för Crew:s verksamhet och påverkar innehållet på läger och evenemang. Kapteenisto skapar möjligheter att påverka, för fram de ungas åsikter i beslutsfattningen och lär ut ansvarskänsla. Genom Kapteenisto har unga en möjlighet att påverka ungdomsverksamheten t.ex. när man gör upp verksamhetsplan och budget.

Kapteenisto har en egen webbsida på finska: Vihdin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä, Sankarlan Kapteenisto

Tipsa om hur ni jobbar i din församling!

Tillbaka till toppen