Medlemsintervjuer: fråga, lyssna, observera

Syftet med intervjuerna är att höra församlingsmedlemmarnas åsikter och erfarenheter om sin egen församlings verksamhet och synlighet samt att få respons på verksamhetsmodellen Stigen. Intervjuerna kan göras av både anställda och församlingens olika ansvarspersoner, till exempel förtroendevalda och medlemmar i påverkansgrupper.

Avsikten är att genom intervjuer möta människor i olika åldrar eller olika åldersgrupper. Det är viktigt att intervjua både personer som deltar i församlingens verksamhet och personer som inte har en nära koppling till församlingen. För en intervju ska man reservera 1–1,5 timmar.

Du behöver

 • Bilder som presenterar Stigen, antingen i en PowerPoint eller som bilder på papper. 
 • Eget anteckningsmaterial eller dator för att göra anteckningar.
 • En liten tackgåva.

Anvisningar till intervjuarna

Egna förberedelser

 • Hitta en lugn plats för intervjuerna och kom överens om intervjutiderna. Om du inte träffar dem du intervjuar fysiskt, se då till att du kan visa bilderna för dem (t.ex. delat i Teams eller via telefonens snabbmeddelandetjänst)
 • Se också till att du själv har alla bilderna och anteckningsmaterial.
 • Du kan också ta med en annan person som gör anteckningar under intervjun.

Att inleda intervjun

 • Berätta vem du är och vilken uppgift du har i församlingen. Skapa en förtroendefull atmosfär, ha ögonkontakt, le: precis som vid andra goda möten.
 • Berätta att ni vill ha respons på verksamhetsmodellen Stigen. Det är viktigt att responsen är äkta och ärlig. Uppmuntra de intervjuade att säga rakt ut om någon idé inte låter bra eller om de funderar över något i modellen. Likaså är det viktigt att säga när man gillar något. Också små saker är betydelsefulla: ord, bilder, visuell profil, färger, föreställningar osv.
 • Berätta att du vill komma ihåg vad den intervjuade säger och att du därför gör anteckningar under intervjun.

Presentera Stigen i korthet

Visa den första bilden. Berätta något om Stigen, till exempel:  Stigen är kyrkans nya verksamhetsmodell och utvecklingsplan. Den syftar till att hjälpa församlingarna att tillsammans med församlingsmedlemmarna bygga församlingen så att var och en, från bebis till vuxen ålder, kan uppleva att de hör till församlingen och att församlingen är till även för dem.

Berätta sedan att du ställer några öppna frågor och presenterar tre idéer som du vill få respons på. 

Bakgrundsfrågor

Syftet med frågorna nedan är att komma i gång med diskussionen och komma in på temat:

 • Vem är du? Hur gammal är du? Vem bor du med? 
 • Vad är det första du tänker på när du tänker på församlingen?
 • Hurdant förhållande har du till din egen församling?
 • Vad betyder församlingen för dig? Varför?
 • Hur har församlingen haft kontakt med dig/din familj? 
 • Har ni fått post? Hurdan?
 • Följer du församlingens kanaler i sociala medier eller hör du till några grupper i de sociala medierna? Om ja, vilka?
 • Hur har du/din familj kontakt med församlingen?
 • Hur deltar du/familjen i verksamheten?
 • Här kan man ge exempel på den verksamhet församlingen har
 • Vilka saker har påverkat den egna/familjens deltagande i församlingsverksamheten?

Första öppna frågan

 • Vad stärker/skulle stärka din egen kontakt till församlingen?

Anvisning: Lyssna noggrant. Ställ ytterligare frågor så att den intervjuade preciserar svaren. Fördjupa svaren genom att flera gånger, vid lämpliga tillfällen fråga: Varför? Kom ihåg att anteckna svaren åtminstone med franska streck.  

Första idén

Tänk om församlingen skulle ta kontakt med barnen, de unga och familjerna regelbundet några gånger om året?

 • Hur låter idén? 
 • Vilka är de goda sidorna? Vilka är de dåliga? 
 • Vad kunde kontakten innehålla? 
 • På vilket sätt kunde det ske? Vilket skulle vara det lämpligaste sättet för dig att få ett meddelande?

Fördjupa svaret genom att flera gånger, vid lämpliga tillfällen fråga:  Varför?

Andra idén

Tänk om församlingen skulle skissera upp sin verksamhet utifrån ålderskategorier som omfattar tre år och erbjuda stöd och verksamhet för dem alla?

Anvisning: Visa den intervjuade bilden med sammanställningen av ålderskategorierna och bilderna med de enskilda ålderskategorierna

 • Hur låter det här? 
 • Vad tycker du om ålderskategoriernas indelning? 
 • Till vilken ålderskategori hör den intervjuade/familjemedlemmarna nu?

Anvisning: Se på temat för den intervjuades egen ålderskategori eller för barnets/barnens ålderskategori på nytt.

 • Vilka tankar har du om ålderskategorin och dess tema? 
 • Vilka tankar föder det föreslagna temat? 
 • Anser du att temat och sammanfattningen av det är bra? Lyckas den beskriva ålderskategorins styrka/utvecklingsutmaning? 
 • Hur tycker du att den beskriver de resurser den kristna tron kan föra med sig i ålderskategorin?
 • Vilka tankar föder de andra temana? 
 • Vilka känns bra? Varför? Vilka känns inte så bra? Varför?

Tredje idén

Anvisning: Visa bilden av källan

Tänk om församlingen skulle bjuda in till möten vart tredje år och erbjuda vägkost för livet ur ett kristet perspektiv i anslutning till ålderskategorin och dess tema?  

 • Hur låter den här idén? Vad är bra med idén? Hur skulle du utveckla den?
 • Vad kunde inbjudan till källan i din egen/ditt barns ålderskategori innehålla?  

Anvisning: uppmuntra och hjälp den intervjuade att komma med idéer om saker som är relevanta för hens egen livssituation och egna behov, oberoende av den verksamhet som församlingen har nu.

 • Skulle du bli inspirerad av det här? Varför/Varför inte?

Öppen fråga 

 • Vad annat skulle du önska av församlingen/kontakten med församlingen?
 • Har du ytterligare något du vill säga? 

Tacka och berätta att åsikterna är mycket värdefulla! Kom ihåg att ge en gåva som tack.

Tillbaka till toppen