Kyrkomötets uppgifter

Kyrkomötet är kyrkans högsta beslutande organ

Kyrkomötet behandlar ärenden som angår kyrkans lära och arbete samt kyrkans lagstiftning, förvaltning och ekonomi.

Det beslutar också om kyrkans förbindelser till övriga kyrkor, trossamfund och mellankyrkliga organisationer och om samarbetet med dessa. Kyrkomötets uppgifter bestäms i kyrkolagen (20:7).

Kyrkomötets uppgifter

Kyrkans lära och kyrkolag

 • godkänna bibelöversättningar, den kristna läran, psalmboken, kyrkohandboken, kyrkoordning och valordning för kyrkan
 • behandla frågor som gäller kyrkans tro och lära
 • framställa förslag till stiftande, ändring eller upphävande av kyrkolag
 • besluta om inrättande av stift eller ändring av stiftsgränserna eller om indragning av stift

Kyrkans och statens förhållande

 • avge utlåtanden, göra framställningar och uttala önskemål till statsrådet i betydelsefulla frågor som gäller kyrkans och statens förhållande
 • besluta om kyrkans förbindelser till övriga kyrkor, trossamfund och mellankyrkliga organisationer och om samarbetet med dessa
 • godkänna en organisation som kyrkans missionsorganisation och att upphäva denna ställning

Tjänster och Kyrkostyrelsen

 • inrätta och dra in tjänsterna som ärkebiskop, biskop och kanslichef
 • välja och avskeda medlemmar i Kyrkostyrelsen och kanslichef

Ekonomi

 • godkänna verksamhets- och ekonomiplanen samt budgeten för kyrkans centralfond och kyrkans pensionsfond
 • besluta om församlingarnas årliga avgift till kyrkans centralfond och kyrkans pensionsfond och om grunderna för fördelningen av den finansiering som avses i lagen om statlig finansieringg till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015) mellan församlingar, kyrkliga samfälligheter och kyrkostyrelsen
 • låta granska räkenskaperna och förvaltningen för kyrkans fonder och övriga tillgångar samt besluta om beviljande av ansvarsfrihet
Tillbaka till toppen