Konfirmandplanen och planering av konfirmandarbetet

Ett stort under

Plan för konfirmandarbetet 2017

Konfirmandplanen (pdf)

Från och med oktober 2018 utgår församlingarnas konfirmandarbete från konfirmandplanen Ett stort under. Planen återspeglar en holistisk kristen människosyn och en bred och mångsidig syn på lärande. Konfirmandernas delaktighet står i fokus. Människans liv, tron och bönen ses som en helhet, som tillsammans formar livet som kristen. Konfirmanderna får redan i början av sin konfirmandtid möjlighet att tillsammans med sin grupp regelbundet delta i nattvarden. Delaktigheten är också viktig när man planerar och utformar konfirmationen så att den kan upplevas som en gemensam fest för de unga, familjerna och församlingen.

Ett stort under – Plan för konfirmandarbetet 2017 kan beställas från tryckeriet Granos Kopistore till priset av postkostnaderna.

Under rubriken Information och inspiration nedan finns inspirationsmaterial till Ett stort under. Där finns artiklar om hur man kan jobba med musiken och Bibeln i konfirmandarbete samt en artikel om fenomenbaserat arbete i konfirmandundervisningen.

Planering av konfirmandarbetet

Planeringen av konfirmadarbetet görs tillsammans eftersom konfirmandarbetet inte är något separat från församlingsarbetet, utan en del av det! Förutom konfirmanderna deltar alla de yrkesgrupper som arbetar med konfirmander i planeringen. Det lönar sig också att ta med hjälpledare och unga ledare i planeringen – och kanske också fråga föräldrarna vad de tycker att man borde ta upp i konfirmandundervisningen!

Planeringen sker på tre nivåer: en lokal plan för konfirmandarbetet, en årsplan för konfirmandarbetet och en genomförandeplan för varje konfirmandgrupp. Mera om det här finns i Modellreglemente för konfirmandarbetet. Konfirmandplanen betonar delaktighet, vilket innebär att också konfirmanderna ska få delta i planeringen av sin konfirmandtid. I första delen av Bilagor till Underbart arbete- Utvärderingsmetoder i konfirmandarbetet finns ett Lärakänna-formulär som man kan använda för det här.

Information och inspiration

Under konfirmandtiden är det viktigt att stärka ungdomarnas positiva relation till naturen. Vi lever i en värld där många unga bär på klimatångest. Kunde kyrkans infallsvinkel i konfirmandarbetet vara att öka klimathoppet? Tillsammans har vi möjlighet att påverka och göra världen till en bättre plats. I konfirmandundervisningen är det viktigt att ge utrymme och tid för att bearbeta klimatkänslor.

Som bäst är en grön skriba en naturlig del av konfirmandarbetet som helhet. Ett av målen i konfirmandplanen lyder: ”De unga bär ansvar för sig själva, andra människor och skapelsen.” En grön skriba innebär inte en skild temaskriftskola. Det är snarare fråga om ett övergripande tänkesätt där konfirmander och hjälpledare uppmuntras till en hållbar livsstil med respekt för skapelsen. Djupast sett handlar det om att bruka och beskydda den värld som Gud har skapat. I den världen har vi vår egen roll som individer men också som en del av samhället. Varje skriftskola kan vara en grön skriba.

Mål och verksamhetsprinciper för en grön skriba

Huvudmål: Stärka den kristna miljöfostran, ekoteologin och en hållbar livsstil i konfirmandundervisningen och hjälpledarverksamheten.

Vi vill

 • öka klimathoppet och stärka upplevelsen av att livet är betydelsefullt i klimatkrisen
 • förverkliga ett mångsidigt och ungdomsorienterat andligt levnadssätt med beaktande av de möjligheter som naturen och miljön ger
 • ge tillräckligt med tid för att bearbeta ungdomarnas klimatkänslor
 • stärka ledarnas och de ungas förhållande till naturen och uppfattningen om att människan är en del av skapelsen
 • använda naturen som en av lärmiljöerna
 • stärka tron på att en hållbar livsstil är vägen till en god och balanserad framtid

Som bäst är en grön skriba en naturlig del av konfirmandarbetet som helhet. Ett av målen i konfirmandplanen lyder: ”De unga bär ansvar för sig själva, andra människor och skapelsen.” En grön skriba innebär inte en skild temaskriftskola. Det är snarare fråga om ett övergripande tänkesätt där konfirmander och hjälpledare uppmuntras till en hållbar livsstil med respekt för skapelsen. Djupast sett handlar det om att bruka och beskydda den värld som Gud har skapat. I den världen har vi vår egen roll som individer men också som en del av samhället. Varje skriftskola kan vara en grön skriba.

Kriterier:

 • Naturupplevelser. Vi förundras över naturen tillsammans. Vi är utomhus och inkluderar naturen i andakter och program.
 • Klimatkänslor. Vi söker hopp tillsammans och erbjuder en möjlighet att dela och bearbeta olika känslor som rör klimatfrågor.
 • Skapelsens helighet.  Vi lär oss att uppskatta skapelsens helighet och se vår egen roll som en del av den värld Gud skapat. Vi ger möjlighet att uppleva det heliga genom stillhet, meditation och vistelse i naturen.
 • Miljöpåverkan. Vi uppmuntrar de unga att påverka beslutsfattarna både i församlingen och i det övriga samhället till exempel med hjälp av konst eller sociala medier. Handling skapar hopp.
 • Hållbara val. Vi uppmuntrar till en hållbar livsstil och måttfullhet. Vi utarbetar miljöspelregler för konfirmandarbetet och beaktar hållbarhetsaspekter: ansvarstagande, måttfull konsumtion och återvinning. Om möjligt är varannan måltid vegetarisk.
 • Miljökunskap. Miljöfostran i konfirmandundervisningen baserar sig på evidensbaserad kunskap. Vi lär oss var vi kan hitta tillförlitlig information.
 • Grön skriba: Mål, verksamhetsprinciper och kriterier (illustrationer i pdf-format)

Tillbaka till toppen