Samarbetsnätverk

I invandrararbetet är det ändamålsenligt att samarbeta med andra kyrkor och religiösa samfund, frivilligorganisationer, läroanstalter samt kommunala och statliga myndigheter.

  • Skapa samarbetsnätverk både lokalt och nationellt.
  • Genomför invandrararbetet i samarbete med lokala aktörer.
  • Samarbetspartnerna går att hitta i kommunen och bland organisationerna och de andra religiösa samfunden.

Församlingens roll i samarbetsnätverken

I samarbetsnätverken är församlingarnas främsta uppgift att stödja invandrarnas psykiska och andliga välmående. Nätverkandet gör det möjligt att dela resurser och svara på lokalbefolkningens behov. Kommunen kan också be församlingen organisera någon viss tjänst för invandrare. Det viktiga är att det arbete som församlingen utför bland invandrarna vilar på församlingens verksamhetsidé och grundläggande uppgift.

Ekumeniskt samarbete

Majoriteten av alla som flyttar till Finland är kristna. De flesta är ändå inte lutheraner. Därför innebär församlingens arbete bland kristna invandrare oundvikligen en ekumenisk kontakt där olika modeller och traditioner för andakt möts.

  • Bygg upp kontakter till de andra kyrkorna i området och se till att de ekumeniska spelreglerna följs.
  • Öppenhet, information, förhandlingar och samarbete ökar det ömsesidiga förtroendet.

Den lutherska kyrkan samarbetar tätt med Ekumeniska Rådet i Finland. Varje år ordnas gemensamma seminarier och överläggningar. ERF ger kyrkornas röst en bredare klangbotten som behövs i anknytning till samhället och statsmaktens påverkan i frågor som gäller migranter och flyktingar.

Samarbete mellan religionerna

Bland invandrarna finns också många personer från andra religiösa samfund.

  • Skapa kontakter till representanter för andra samfund och föra en dialog med dem.
  • Representanter för olika religiösa samfund kan också tillsammans driva frågor som de betraktar som viktiga och som alla kan förbinda sig vid.

Internationellt samarbete

Frågor som gäller migration, internationellt skydd och mänskliga rättigheter står högt på alla kyrkoförbunds agendor. Den viktigaste samarbetspartnern är Kyrkornas kommission för migranter i Europa (CCME), som grundades 1964 som en specialorganisation för de europeiska kyrkornas flykting- och invandrararbete. CCME betjänar sina medlemskyrkor genom att understöda deras arbete och i sina medlemmars namn påverka migrations- och flyktingpolitiken inom EU.

CCME har nära samarbete med Europeiska kyrkokonferensens (CEC) samhällskommission och dialogkommission. Kyrkornas gemensamma ställningstaganden bereds i samarbete mellan flera olika kyrkliga organisationer. Utanför Europa är det viktigaste partnerna KVR (Kyrkornas världsråd), MECC (Middle Eastern Council of Churches) och AACC (All Africa Conference of Churches).

Andra samarbetspartner är UNHCR (FN:s flyktingkommissariat), ENAR (Europeiska nätverket mot rasism), ECRE (Europeiska rådet för flyktingar och fördrivna), Picum (organisation som driver de papperslösas socialpolitiska rättigheter).

De nordiska kyrkornas branschsekreterare samlas årligen till ett gemensamt ekumeniskt samordnings- och planeringsmöte.

Tillbaka till toppen