Till stöd för de förtroendevaldas beslutsfattande

Missionen, det vill säga den grundläggande uppgiften, styr hela kyrkans liv och verksamhet. Varje samfund måste vara medvetet om vad det i grund och botten finns till för. Livet i kyrkan, och livet för alla kyrkans medlemmar, ska ha en missionerande karaktär. Kyrkan är global och utåtriktad.

Missionsarbetet och utvecklingssamarbetet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland genomförs av avtalsorganisationer. År 2021 använde dessa drygt 80 miljoner euro för att trygga människors grundläggande behov och främja spridandet av evangeliet.

Med hjälp av stödet främjas bland annat försörjning, matsäkerhet, vattenförsörjning, sanitära åtgärder, läs- och skrivförmåga, utvecklandet av skriftspråk och fredsarbete. Arbetet påverkar miljontals människors liv.

De förtroendevalda fattar beslut som gäller församlingens internationella arbete. De förtroendevalda beslutar bland annat om vilka organisationer som församlingen stöder ekonomiskt. Kommittén för kyrkans mission har gett en rekommendation om fördelningen av budgetanslagen.

Kyrkans nuvarande strategi Öppna dörrar betonar kyrkans missionsinriktade fokus:

”Kyrkans uppgift är att kalla människor till gemenskap med Gud och uppmuntra dem att bry sig om sin nästa och skapelsen. Definitionen framhäver att den frälsande evangelieförkunnelsen, delaktigheten, det gemensamma ansvaret, försvarandet av de svagaste, själavården, främjandet av jämställdhet och människovärde samt värnandet av harmonin i skapelsen hör ihop.” (Öppna dörrar, s. 2)

Missionen och utlevandet av den (missionaliteten) är kyrkans holistiska växelverkan med den omgivande världen. Missionaliteten förverkligas både lokalt och internationellt i samarbetet mellan kyrkorna och i olika nätverk.

Församlingen har många olika möjligheter att stödja den internationella missionen. Församlingens stöd till missionsorganisationerna och Kyrkans Utlandshjälp är en del av församlingens missionella liv. Vid sidan av gudstjänstlivet, den gemensamma bönen, kontakten och frivilligverksamheten är det viktigt att samla in medel som möjliggör internationellt arbete utomlands.

Till detta hör också församlingens budgetunderstöd som styrs till det internationella ansvaret. I budgeten fastställer församlingen hur den använder de inkomster den får genom kyrkoskatten. Förutom budgetunderstödet kan församlingen samla in frivilligt ekonomiskt understöd, t.ex. genom att arrangera basarer och andra evenemang.

Det internationella arbetet stöds också med kollektintäkter. Kyrkostyrelsen bestämmer om en del av kollekterna och stiftet om en del. De förtroendevalda i församlingen bestämmer om vart de övriga kollekterna ska gå.

Församlingen fattar självständigt beslut om med vilka summor och genom vilka organisationer man fullgör sitt internationella ansvar.

Storleken på det budgetunderstöd som styrs till den internationella missionen och diakonin anges ofta som en procentandel av de skatteinkomster församlingen får. Den senaste rekommendationen om storleken på understödet är från år 1999. Då rekommenderade biskopsmötet att tre procent av församlingens budget ska användas för internationell mission och diakoni.

Församlingen använder den fastställda summan i enlighet med sin egen missionsstrategi. Kommittén för kyrkans mission har gett en rekommendation om de principer som ska tillämpas när församlingens budgetunderstöd fördelas mellan missionsorganisationerna. För att församlingens beslutsfattande ska vara öppet och transparent ska fördelningsgrunderna för understöden finnas nedtecknade i till exempel församlingens missionsstrategi.

Kommittén för kyrkans mission rekommenderar att budgetanslagen i första hand fördelas till avtalsorganisationerna. Rekommendationen utgör dock inget hinder för att också anslå medel till andra organisationer.

Medlen från församlingarna och direkt från enskilda är en viktig del av organisationernas finansiering. Medlen används både direkt för programverksamheten och för att skaffa tilläggsfinansiering. För avtalsorganisationernas internationella arbete användes totalt drygt 80 miljoner euro 2021. Statistikuppgifter kring detta kan ses här.

Sedan 2013 har kyrkan ingått grundavtal om mission och om internationell diakoni med kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp.

Grundavtalet är femårigt och i och med avtalet förbinder sig organisationerna till de principer för samarbetet som biskopsmötet har fastställt. Missionsorganisationerna undertecknar grundavtalet om mission och Kyrkans Utlandshjälp ett motsvarande grundavtal om internationell diakoni.

Grundavtalets syfte är att fastställa de principer som styr samarbetet. De organisationer som undertecknat avtalet följer i sin egen verksamhet Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands bekännelse och beslut samt verkställer den allmänna riktlinje Gemensamt vittnesbörd, som kyrkan antagit för missionen, och dess principer.

Efterlevnaden av grundavtalet följs upp årligen. Uppföljningen sker vid de handledningssamtal som hålls med avtalsorganisationerna. Handledningssamtalen rapporteras till biskopsmötet. Promemoriorna från handledningssamtalen kan läsas här. Följande avtalsperiod inleds i juni 2023.

Grundavtalet om mission har undertecknats av:

Missionsföreningen Såningsmannen

Mediamission Budbärarna

Finlands Evangelisk-lutherska Folkmission

Finska Evangelieföreningen SLEY

Finska Missionssällskapet

Finska Bibelsällskapet

Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland

I november 2022 godkände kyrkomötet Evankelinen lähetysyhdistys ELY som kyrkans missionsorganisation.

Ett motsvarande avtal om internationell diakoni har tecknats med Kyrkans Utlandshjälp.

Tillbaka till toppen