Effektiverat ungdomsarbete

Med effektiverat ungdomsarbete avses verksamhet i form av aktiverande ungdomsarbete som stöder den unga i och efter en krissituation. Åtgärderna är riktade till alla unga som på något sätt har berörts av krisen, antingen direkt eller indirekt. Arbetet omfattar alla unga som behöver stöd av något slag för att hantera krisen – oberoende av deras situation.

I praktiken betyder effektiverat ungdomsarbete att den unga bättre kan nå en vuxen, till exempel genom att förlänga ungdomslokalernas öppettider, samtal och närvaro på ställen där unga samlas. På mötena kan den unga diskutera krisen kollektivt eller i samtal på tu man hand med en vuxen.

Effektiverat ungdomsarbete är samordnat multiprofessionellt krisrelaterat samarbete för att stödja den unga. Det viktigaste är att varje ung människa kan möta en trygg vuxen i en trygg miljö under krisen. Unga som behöver särskilt stöd och stöd i form av hälsovårdstjänster hänvisas till psykologiskt stöd.

Krisens olika skikt ur ungdomsarbetets synvinkel

Personer som berörs mest av krisen: 
Ges experthjälp
 
Personer som betraktat krisen från sidan: 
Beaktas delvis av experthjälp 
Får ofta stöd av gruppen 

De delaktigas familjemedlemmar och närstående: 
Experthjälp tillgänglig om personerna söker hjälp 
Kyrkan och socialväsendet uppmärksammar 

De delaktigas övriga närmaste krets: 
Omfattas inte av experthjälp, kan söka hjälp 
Omfattas delvis av gruppens stöd. 

Andra som berörs av situationen: 
Omfattas ibland av gruppens stöd.

En lokal eller liten kris berör närmast en viss ort eller t.ex. en stadsdel. De berörda kommer inte någon annanstans ifrån. De delaktiga är en eller några personer, ingen omfattande grupp av indirekt berörda.

En regional eller mer omfattande kris berör även andra orter eller i övrigt flera samhällen. Det kan finnas flera delaktiga, delaktiga annanstans ifrån eller en omfattande grupp som berörts indirekt. Man kan identifiera sig med krissituationen mer allmänt. Situationen är mycket synlig i medierna.

En riksomfattande kris eller en kris som berör alla berör förutom en viss ort även ett stort antal unga i hela landet. Många kan identifiera sig med krissituationen och medkänslan är stark.

En internationell kris kan ta sig uttryck i en lokal, regional eller riksomfattande kris.

Beredskapsplanering i ungdomsarbetet och vikten av samarbete

Effektiverat ungdomsarbete görs i det yttersta krisskiktet som sällan omfattas av professionell krishjälp. Syftet med en lokal krisberedskapsplan är att hitta gemensamma sätt för parter som arbetar med unga att förebygga och förbereda sig på kriser, ge unga rätt stöd i krissituationer samt hjälpa unga att klara sig igenom kriser. Med tanke på de ungas välbefinnande är det viktigt att olika aktörer samarbetar smidigt, att olika slags kunnande sammanslås och att åtgärderna kompletterar varandra. För att samarbetet ska lyckas krävs att aktörerna känner och uppskattar varandras insatser och kunnande.

Beredskapsplanens viktiga uppgift är att fastställa och göra ungdomsarbetets verksamhet i krissituationer känd – hur det stöder och kompletterar andra aktörers insatser i en krissituation, vad som är ungdomsarbetets särskilda kompetens och uppgift som helhet. Det kunnande församlingens ungdomsarbetare har i fråga om att möta och samtala med unga människor som hamnat i en kris är av stor betydelse och värdefull. Enligt beredskapslagen (1.3.2012) har statliga myndigheter, statens affärsverk och kommunerna lagstadgad skyldighet att säkerställa att deras uppgifter kan skötas utan störningar under alla förhållanden. Med beredskapsplaner förbereder man sig på störningar under normala förhållanden, storolyckor och undantagsförhållanden. Ungdomsarbetets uppgift och roll i kommunens krisberedskap är klar först när den har inkluderats i den allmänna beredskapsplanen.

Krismapp för ungdomsarbetet

I ungdomsarbetets krisberedskapsprojekt har olika slags lokala modeller utvecklats för att inleda multiprofessionellt effektiverat ungdomsarbete för krissituationer. Under projektets gång har man också utarbetat Ungdomsarbetets krismapp, som är avsedd för ungdomsarbetare som anvisning för krissituationer och som databank i vardagen. Krismappen är ett verktyg för att utveckla ungdomsarbetets krisberedskap och stärka samarbetet mellan olika aktörer. Mappen innehåller: en lokal beredskapsplan för ungdomsarbetet, bakgrundsinformation om ungdomsarbetets roll i krisberedskapen, information om unga och kriser, en arbetsbok för att utarbeta eller uppdatera en beredskapsplan. En beredskapsplan som utarbetats med hjälp av modellerna i arbetsboken innehåller olika verksamhetsmodeller för effektiverat ungdomsarbete och olika krissituationer. Den riksomfattande krisberedskapsverksamheten inom ungdomsarbetet samordnas av det kommunala ungdomsarbetets kompetenscentrum Kanuuna ry.

Tillbaka till toppen