Starta en påverkansgrupp

Enligt kyrkoordningen ska församlingen:

“…inrätta en påverkansgrupp för unga och se till att gruppen har verksamhetsförutsättningar. Påverkansgruppen kan vara gemensam för flera församlingar.”

Involvera och diskutera

När man ska starta en påverkansgrupp behöver redan förberedelserna göras tillsammans med de unga. Då får man genast från början en grupp som fungerar för dem och man beaktar deras idéer och tankar. Det är också bra om åtminstone församlingens kyrkoherde, anställda inom fostran, förtroendevalda och BKA-ansvariga är med i förberedelserna.

Det är bra att diskutera bland annat följande saker:

  • Gruppens storlek och verksamhetsperiod, huruvida det är möjligt att komplettera gruppen under pågående period
  • Hur medlemmarna väljs och/eller utses
  • Hur ofta gruppen träffas, hur offentliga ska sammankomsterna vara
  • Vilka resurser behövs: ekonomi, stöd från anställda, annat?
  • Hur sköts kontakten mellan ledningen och gruppen

På basis av de här diskussionerna kan man sedan göra upp en kort instruktion eller ett reglemente som vid behov kan godkännas i samband med att rådet eller fullmäktige inrättar påverkansgruppen. Reglementet bör vara tillräckligt öppen och allmän så att det är lätt att t.ex. komplettera gruppen ifall en medlem flyttar till annan ort eller det finns behov av att uppdatera instruktionerna.

Gemensam påverkansgrupp för flera församlingar

En påverkansgrupp kan också vara gemensam för flera församlingar. Ett prosteri eller en samfällighet kan t.ex. vara ett naturligt samarbetsområde. I städer rör sig ungdomar utanför den egna församlingens gränser, t.ex. till sina hobbyn eller för att gå i skola. På mindre orter finns det ofta redan fungerande samarbete mellan församlingarna med t.ex. hjälpledarutbildning, klubbar och läger. Ifall man har en gemensam påverkansgrupp kan man planera verksamheten tillsammans. När man vill höra de unga i en fråga som endast gäller en specifik församling ska man ändå tillfråga endast den berörda församlingens ungdomar.

Tillbaka till toppen