Jämställdhet och likabehandling

Vår kyrka har förbundit sig att främja rättvisa mellan könen och bygga en kyrka där alla är fullt delaktiga.

Lutherska världsförbundet slår i sin linjedragning om rättvisa mellan könen fast att “rättvisa mellan könen bygger på jämställdhet mellan kvinnor och män och på en balans i maktförhållanden mellan kvinnor och män. Man slår också fast att att ordningar som diskriminerar, förtrycker och upprätthåller förmåner som bygger på kulturell och strukturell ojämlikhet bör avlägsnas.”

Under de senaste åren har jämställdhet och likabehandling blivit ett av de mest centrala temata i kyrkan.

Med jämställdhet avses jämställdhet mellan kvinnor och män. Finsk lagstiftning baserar sig på en s.k. binär könsuppfattning, men mångfalden vad gäller kön är känd och erkänd.

Med likabehandling avses att allas lika värde oberoende av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk , tro och övertygelse, hälsa, funktionsvariation, sexuell läggning eller annat knutet till person. Kyrkan är till sitt väsen en gemenskap mellan olika människor med lika värde. Likabehandling hör till kyrkans kärnbudskap; kyrkan är kallad att förverkliga en gemenskap där ingen diskrimineras och där alla är delaktiga.

Tillbaka till toppen