Stigen-processen i Karleby finska församling

Helheten omfattar fyra tillfällen på cirka 30–90 minuter vardera. Varje tillfälle består av flera delar.

Innan den gemensamma processen inleds

Kom överens om att inleda Stigen-processen med teamet under ledning av den närmaste chefen (här teamet för fostran, som består av olika arbetsteam).  Teamet kartlägger nuläget och målen för verksamheten och skickar uppgifterna till den medarbetare som leder arbetet med Stigen för en sammanställning.

Anvisning: Utgå från Stigens ålderskategorier. Hur ser vår verksamhet i nuläget ut, vilka möter vi, vad behöver vi ompröva, vilka åldrar når vi, vilka inte. 

Första tillfället (ca 90 min)

Del 1. Det gemensamma arbetet utgår från Dialogidiamanten                                   

Dialogdiamantens fyra hörn: 

 1. Lyssna  
 2. Visa respekt 
 3. Vänta på din tur 
 4. Tala direkt från hjärtat  

Vi diskuterar Dialogdiamanten tillsammans, till exempel vilka tankar väcktes?  

Mer information om ämnet finns i flera olika källor, här finns några exempel.           

Dialogdiamanten, förklaring:  

 • https://yad.fi/blogiartikkeli/timanttisesta-dialogista-tukea-puheeksi-ottamiseen/ 
 • Artikel om dialog:“ https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:497826/FULLTEXT01.pdf

Del 2. Teamets förväntningar, önskemål och oro/rädsla  

 • Var och en svarar skriftligt på frågorna. 
 • Vilka är dina förväntningar på det gemensamma arbetet? 
 • Vilka önskningar har du för den gemensamma Stigen? 
 • Vad oroar dig eller vad är du rädd för? 

Gå igenom tillsammans och diskutera. Arbetet ger indikationer eller berättar om var man börjar och vad man först måste ta riktning på innan det egentliga arbetet med Stigen inleds. Dessutom ger det tydliga mål för arbetet med Stigen och man kan diskutera dem.  

Del 3. Nuläge utifrån ålderskategorierna i Stigen 

Nuläget enligt Stigens ålderskategorier delas som väggbilder. Aktuella medarbetarresurser och antalet församlingsmedlemmar har lagts till för den aktuella ålderskategorin.  

Under varje helhet finns ett stort blädderblock och pennor. 

 • Vi går fritt runt och skriver ner tankar/frågor/iakttagelser på pappren om nuläget för respektive arbetsområde.  
 • Vi går igenom resultaten och diskuterar tillsammans. Ger diskussionen det gemensamma arbetet något som är bra att beakta i det fortsatta arbetet?  

Del 4. Designstyrning 

De anställda sitter i en ring och mitt i ringen finns en fråga som ska besvaras. Var och en har flera Post-it-lappar och en penna. Man skriver ner en sak/lapp.   

Fråga: Hurudan stämning anser du beskriver deltagarens upplevelse?

 • Hurdan upplevelse/känsla önskar du att deltagaren ska få, hurdan erfarenhet ska hen gå hem med? Deltagaren kan vara hur gammal som helst. 

Till slut: Gemensam diskussion om hurdan betydelse den erfarenhet som förmedlas till deltagarna har för oss medarbetare. Behöver vi en beskrivning av vilken stämning vi tillsammans önskar ska förmedlas till deltagarna?   

Del 5. Förslag till fortsättning eller ett gemensamt mål för nästa tillfälle.  

Ett gemensamt mål utarbetas för nästa tillfälle.   

 • I detta skede är det bra att påminna om att man ska ha hunnit bekanta sig med verksamhetsmodellen Stigen. Om man inte ännu har gjort det vore det bra att bekanta sig med den senast i detta skede. 

Andra tillfället: In i Stigen med församlingsmedlemmarnas ögon (Mot kundförståelse) 60 min

 Del 1. De viktigaste tankarna från förra tillfället  

Återkoppla till det första tillfället och repetera de viktigaste tankarna som kom fram då.

 Del 2. Vi dyker in i verksamhetsmodellen Stigen 

 • Vi går igenom verksamhetsmodellen med hjälp av Stigen-bilderna för att skapa en gemensam förståelse.  
 • Den befintliga verksamheten placeras in i bilden.  Till exempel under bilden för Stigens ålderskategori eller på motsvarande sätt under ålderskategoriernas teman.  
 • Vi diskuterar och sammanför aktuella frågor/teman med nuläget utifrån de bilder som finns på golvet.  

Del 3. Kundprofilering 

 • Lägg ut på golvet bilder på människor i olika åldrar, med olika hudfärg, åskådningar och livssituationer.   
 • Få fram mångfalden och olika åldrar, från ung till gammal. Man kan använda enskilda bilder som alla kan se eller bilder som samlats på en A4 som delas ut till alla deltagare.    
 • Var och en utser en person bland bilderna, ger personen ett namn, en ålder och funderar på personens bakgrund. Anteckna.  

Till slut: berätta personernas historia  

Fortsätt i små grupper: Arbeta tillsammans med den kollega som du samarbetat minst med. Vi ser på vår gemensamma verksamhet ur den valda personens ögon och svarar på följande frågor:  

 • Hittar du din plats i verksamheten?  
 • Vad är det du eventuellt saknar?  
 • Vad skulle du vilja delta i?  

Gemensam diskussion: Sammanfatta och dela kort det ni diskuterat i par.  

Fortsätt diskussionen tillsammans:  

 • Vilka frågor och tankar väcktes när ni tog del av sammanfattningarna?   
 • Finns det något som vore bra att beakta i verksamheten? Kan dessa saker beaktas redan i den nuvarande verksamheten? I så fall, hur? Borde vi göra något för att göra det möjligt? 

Del 4. Profilering av dem som deltar i verksamheten 

Fråga mitt i ringen: ”Vilka är de som är i kontakt med fostranarbetet i vår församling?”  

Var och en skriver en grupp människor på en Post-it-lapp. Gruppera dem tillsammans i kundgrupper.  

Gruppdiskussion: Välj par. Paren utser bland kundgrupperna en grupp genom vars ögon de ser på den befintliga verksamheten. 

 • På vilka sätt har vi beaktat dem i vår verksamhet?  
 • Hur känner vi till deras önskemål, behov och drömmar?  
 • Hur svarar vår verksamhet på dessa? 

Avsluta gruppdiskussionen: Vad fäste vi uppmärksamhet vid?  

Del 5. Mål för nästa gång 

Allt arbete från denna gång ligger framme på golvet. Vi ser den helhet som bildats på golvet.  

Vad önskar jag för nästa steg längs Stigen?  

Anteckna alla önskemål och välj tillsammans målet för nästa tillfälle. Om det finns flera alternativ rangordnas de. 

Tredje tillfället (ca 30-40 min) Övergångarna mellan arbetsområdena

Del 1: Övergångarna och verksamhetshelheterna 

Tillfället bygger på det mål som valdes tidigare. De arbetsområdesspecifika teamen funderar på verksamheten i ålderskategorin och övergången till följande ålderskategori. Samtidigt ser vi över fungerande verksamheter och eventuella glapp. Materialet ligger till grund för diskussionen.  

Varje arbetsområde presenterar resultaten av sin diskussion.  

På golvet finns verksamheterna i ålderskategorierna och resultatet för övergångarna. (På bilden finns teamens förslag mellan ålderskategorierna.)  

Huvudpunkterna i den gemensamma diskussionen antecknas.  

Del 2: Framtiden

Vi diskuterar:  

Om du hade ett trollspö eller en kikare som du kunde se in i framtiden med…  

 • Hur ser framtiden ut när Stigen är klar?  
 • Vad säger att Stigen är klar? Ska den vara det? 
 • Hur vet du att vi har nått målet? 
 • Eller är Stigen en levande helhet som kompletteras enligt årsklockan och som beaktas i verksamhetsplanerna?  

Arbetet fortsätter när teamet är redo för djupare kundmedvetenhet:  

Att utgå från församlingsmedlemmarna:  

Sist tittade vi på vår gemensamma verksamhet med hjälp av deltagarprofilerna i olika verksamheter.  Om vi tittar på den kompletterade bilden på golvet i dag med hjälp av följande frågor, vad noterar vi?  

 • Vad vet vi om våra deltagare? 
 • Varför vill de komma just till den verksamhet som vi ordnar?  
 • Vilka behov, önskemål och förväntningar har de? 
 • Hur svarar vi på deras behov, önskemål och förväntningar? 
 • Behöver vi mer information om något? Hur kan vi få den? Vad borde vi göra? Kom också överens om vem som gör, vad och inom vilken tidsram. 

Fjärde tillfället: Delaktighet och Stigen (Teams) (ca 30 min)

Fortsättning på det som överenskoms förra gången. Temat valdes med den närmaste chefen. 

Kort presentation av de teorier som används oftast och som ligger till grund för begreppet delaktighet: Shiers trappmodell och Harts delaktighetsstege, Institutet för hälsa och välfärdsmodell för främjande av delaktighet samt kvalitetskriterierna för ungas delaktighet.  

Målet är att skapa en gemensam utgångspunkt och grund för att skapa ett gemensamt begrepp för delaktighet.   

Diskussion om delaktighet och dess möjligheter i vårt arbete. 

THL:s delaktighetsindikator på finska

Tillbaka till toppen