Högre pastoralexamen

Högre pastoralexamen fördjupar det teologiska kunnandet

Högre pastoralexamen (80 sp) riktar sig till präster som vill fördjupa sin teologiska yrkeskunskap och är intresserade av krävande ledningsuppgifter inom kyrkan.

Högre pastoralexamen ger färdigheter som behövs speciellt i uppdragen som domprost, prästassessor och stiftsdekan. Utbildningen är nyttig även för andra krävande administrations-, lednings- och expertuppdrag inom kyrkan.

För att avlägga examen krävs pastoralexamen (34 sp eller 40 sp) samt minst nöjaktigt betyg (2-/3) i examen i ledning av församlingsarbete (6 sp) eller på annat sätt införskaffad behörighet att söka tjänsten som kyrkoherde.

Examensstruktur

Examen ger fördjupade kunskaper i teologi och dess tillämpning i kyrkans verksamhet, ledning inom kyrkan samt kyrkans förvaltning och författning.

Högre pastoralexamen består av moduler. Examen har följande struktur

  • Kyrkans ledarskapsutbildning (20 sp)
  • Fördjupade teologiska studier som ingår i kyrkans personalutbildning (40 sp)
  • En rapport över ett utvecklingsprojekt eller en teologisk avhandling (20 sp)

Kunskapsmålen för högre pastoralexamen definieras i de utbildningar eller separata moduler som bildar strukturen. Studierna som godkänns för högre pastoralexamen avgörs av domkapitlet vid godkännandet av den individuella studieplanen och den avlagda examen.

På svenska ansvarar domkapitlet i Borgå stift för högre pastoralexamen.

Klicka här för att komma till Borgå domkapitels hemsida med information om högre pastoralexamen.

Avläggande av högre pastoralexamen

Studierätt för högre pastoralexamen söks hos domkapitlet. I ansökan ingår en individuell studieplan som görs upp tillsammans med stiftdekanen. I planen antecknas eventuella redan avlagda studier som kan godkännas för examen samt en plan över de studier som ska ingå i högre pastoralexamen. Till exempel en postgradual teologisk examen (TL/TD) ersätter vanligen de teologiska studier och den avhandling som ingår i examen.

Vid utarbetandet av den individuella studieplanen är det viktigt att sträva efter en bred examen. Därför är det ändamålsenligt att inkludera flera av kyrkans specialutbildningar i studieplanens teologiska studier. 

Studierna bedrivs enligt den individuella studieplanen. I examen ingår en rapport över ett utvecklingsprojekt eller en teologisk avhandling (20 sp), som bör vara kopplad till den ledarskapsutbildning, de teologiska studier eller det kyrkliga arbete som ingår i examen, samt innehålla ett avsnitt som behandlar ämnet med teologisk fördjupning och reflektion.

Domkapitlet godkänner examen

Efter att ha avlagt studierna enligt den individuella studieplanen sänder den studerande sina studieintyg samt rapporten över utvecklingsarbetet eller den teologiska avhandlingen till domkapitlet. Domkapitlet bedömer studiehelheten och fattar beslut om godkännande av examen. Vid behov kan domkapitlet begära komplettering av studierna.

I samband med godkännande av examen ordnas i allmänhet en avslutande diskussion, där man behandlar innehållet i utvecklingsprojektet eller den teologiska avhandlingen. Examensbetyget utdelas vid en högtidlig ceremoni som ordnas av domkapitlet.

Tillbaka till toppen