Kyrkliga val

Församlingsvalet är ett direkt val och också kyrkoherdeval kan ordnas som direkt val. I övriga kyrkliga val är församlingarnas förtroendevalda och präster röstberättigade.

Valbestämmelser

Den gällande kyrkoordningen finns i justitieministeriets databas Finlex, som underhålls av Edita.

Kyrkoordningen (657/2023)

Församlingsval hålls vart fjärde år. I en självständig församling väljs förtroendevalda till kyrkorådet. Det förra valet hölls hösten 2022.

Mer information: forsamlingsvalet.fi

När en biskopstjänst är vakant förrättar domkapitlet biskopsval.

Kandidatuppställning

Rätt att ställa upp en kandidat vid biskopsval har en valmansförening som har bildats av minst 30 i valet röstberättigade personer. En och samma person får vara stiftande medlem i endast en valmansförening.

En präst som har gett skriftligt samtycke till att ställas upp som kandidat får uppges i kandidatansökan. Övriga bestämmelser om vilka examina eller vilken lärokompetens en biskop ska ha finns inte.

Valmansföreningen ska sända sin stiftelseurkund samt kandidatansökan till domkapitlet inom två månader från den dag då kandidatuppställningen inleddes.

Om endast en kandidat har ställts upp i biskopsvalet, blir denne utsedd till biskop utan val. Om det finns flera kandidater förrättas val och vid behov en andra omgång mellan de två kandidater som fått flest röster.

Rösträtt

Röstberättigade vid biskopsval är:

  • präster och lektorer i stiftet
  • stiftsfullmäktigenas lekmannamedlemmar, stiftets lekmannaombud i kyrkomötet och kyrkostyrelsens lekmannamedlem
  • vid valet av biskop i Uleåborgs stift sametingets representant i kyrkomötet
  • lekmannaelektorerna i stiftets församlingar
  • domkapitlets lagfarne assessor och lekmannamedlem

Antalet lekmannaelektorer är detsamma som antalet röstberättigade präster och lektorer. Varje församling ska utse åtminstone en lekmannaelektor. De övriga lekmannaelektorerna ska utses i förhållande till församlingarnas folkmängd i enlighet med en fördelning som domkapitlet bestämmer.

I ärkebiskopsval har dessutom följande personer rösträtt:

  • kyrkomötesombud från de övriga stiften
  • det ombud som sametinget har utsett till kyrkomötet
  • medlemmar i stiftsfullmäktigena, domkapitlen och kyrkostyrelsens plenum.

När resultatet i ett ärkebiskopsval räknas ges ärkestiftets röstetal en minskad vikt genom att rösterna divideras med tre. Detta tal hopräknat med de övriga röster kandidaten har fått är kandidatens röstetal.

Valförrättning

Röstningen förrättas samtidigt i varje prosteri i hela stiftet med kontraktsprosten, eller om denne har förhinder den i tjänsten äldsta kyrkoherden, som ordförande. En röstberättigad som inte kan vara närvarande vid valförrättningen får skicka sin röstsedel till valförrättaren i ett slutet kuvert.

Domkapitlet räknar rösterna. Om någon kandidat erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna vid valet ska domkapitlet fastställa valresultatet. I annat fall ska domkapitlet förordna en andra valomgång mellan de två kandidater som fick flest röster.

Kyrkomötesombuden utses genom val. Prästombuden och lekmannaombuden väljs var för sig. Samma bestämmelser gäller också for valet av medlemmar i stiftsfullmäktige.

Mer information om kommande kyrkomötes- och stiftsfullmäktigeval

Kyrkoherden i en församling kan väljas genom antingen direkt eller indirekt val.

Vid direkt val har alla församlingsmedlemmar som är 18 år eller äldre, och som antecknats som medlemmar minst 70 dagar före valet, rösträtt.

Vid indirekt val är det medlemmarna i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet som har rösträtt.

Kandidatuppställning

När en kyrkoherdetjänst har blivit ledig ska domkapitlet lediganslå tjänsten med en ansökningstid på minst 14 dagar. Domkapitlet kan för högst ett år i sänder besluta att tjänsten inte förklaras ledig, till exempel om en församlingssammanslagning pågår.

På kyrkofullmäktiges eller församlingsrådets begäran beslutar domkapitlet att valet ska förrättas som indirekt val. Beslut om indirekt val ska fattas innan tjänsten ledigförklaras.

Den som söker en kyrkoherdetjänst ska vara präst och ha avlagt pastoralexamen och examen i ledning av församlingsarbete. Av den som söker en tjänst som kyrkoherde i en domkyrkoförsamling krävs högre pastoralexamen.

Direkt val

Domkapitlet ska upprätta ett valförslag för direkt kyrkoherdeval. I valförslaget ska domkapitlet placera tre av de sökande som uppfyller behörighetsvillkoren i förslagsrum i den ordning som de anses ha skicklighet och förmåga för tjänsten.

Kandidaterna ska avlägga ett valprov, som innebär att de under på varandra följande söndagar förrättar högmässogudstjänsten i en kyrka som domkapitlet bestämmer.

Direkt kyrkoherdeval ska inledas efter avslutad gudstjänst den andra söndagen efter det sista valprovet och avslutas antingen samma dag eller därpå följande måndag.

Församlingens valnämnden ska bestämma röstningsställena och vallokalerna. Förhandsröstning ordnas veckan före valet.

Indirekt val

För indirekt kyrkoherdeval ska domkapitlet ge ett utlåtande om de sökande till församlingen. I utlåtandet konstateras de sökandes behörighet och bedöms deras skicklighet och förmåga för den ledigförklarade tjänsten.

Kyrkofullmäktige eller församlingsrådet väljer en av de sökande som konstaterats vara behörig.

Tillbaka till toppen