Utveckling och främjande av Stigen

Stigens koordineringsgrupp

Gruppen koordinerar det nätverksarbete inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har att göra med utveckling, kommunikation och utbildning kring Stigen.

Katri Vappula, sakkunnig på Kyrkostyrelsen, leder Stigens utvecklingsprogram och koordineringsgrupp. I arbetet deltar sakkunniga från församlingar, stift, Kyrkostyrelsen, STEP-utbildningen och Lasten- ja nuorten keskus.

Nätverket för främjande av Stigen

Stigens koordineringsgrupp upprätthåller och faciliterar Teamsgruppen Polku/Suomen ev.lut.-kirkko och nätverksträffar för dem som främjar Stigen. De personer som jobbar med att föra Stigen framåt i sin egen församling eller är intresserade av att utveckla Stigen kan skicka förfrågan om att bli tillagd i teamet till Katri Vappula eller någon annan av medlemmarna i koordineringsgruppen.

Stigens utvecklingsgrupper

Verktyg för ledning och konsultering-gruppen

År 2021-22 samlade gruppen ihop och bearbetade processbeskrivningar och verktyg för hur man kan använda Stigen i församlingarna. På Stigens webblats finns publicerat material och verktyg för att bygga Stigen i sin församling (se Stigen i praktiken). Till gruppen hör Tiina Hänninen, Sirpa Karjalainen, Mirca Mäensivu-Puukko, Satu Reinikainen, Timo Tulisalo och Katri Vappula.

Åldersgrupp ”Lailos” (0-8-åringar)

År 2021-2022 arbetade Lailosgruppen med innehåll för de tre första ålderskategorierna tillsammans med pilotförsamlingar. Färdigt material finns nu för babyåret (”Störst av alla under”) och välsignelse inför skolstarten (”Trygg i din famn”). Raija Ojell och Satu Reinikainen leder gruppen som består av Riikka Jäntti, Jasmin Nisunen, Laura Karvinen, Anne Koivula, Merja Tuomaala, Liisi Saarimaa, Mirva Sandén och Antti Toiva.

Åldersgrupp Mod och Frihet (9-15-åringar)

Åren 2021-2022 utvecklade man visuellt material för 10-åringar (”Du är en tia”) och tipsmaterial som kan användas för ålderskategorin. För materialet har man hämtat inspiration från Danmarks ”minikonfirmander”-verksamhet. Syftet med verksamheten är att stärka 10-åringarnas mod att vara sig själva, en god vän och kristen De som är intresserade av temat kan gå med i Facebook-gruppen Polku: Rohkeus-ikäryhmän (9-11) toiminnan kehittäminen. Gruppen leds av Aino-Elina Kilpeläinen och består av Milla Korkalainen, Teemu Kuivalainen, Anna Kärri, Eeva Liesilinna, Katri Vappula och Mikko Wirtanen.

Du är en tia-material finns i kyrkans mediabank bland grafiskt material. Det finns också tipspaket för ledare.

Åren 2022-2023 arbetar men på ålderskategorin Frihet. Man kan ansöka om att fungera som pilotförsamling. Kontakta då Katri Vappula katri.vappula@evl.fi . 

Åldersgrupp 15-21-åringar

I dokumentet Polku -luottamus ja yhteys har man samlat erfarenheter från fyra pilotförsamlingar. Än så länge finns dokumentet endast på finska, men man strävar till att få så mycket som möjligt översatt till svenska. Till gruppen som arbetat med materialet hör Jakko Niiles (Esbo stift), Jari Pulkkinen (Lasten ja nuorten keskus), Milla Purosalo (Rovaniemi församling), Vipri Salo (Vichtis församling), Olli Viljakainen (Tammerfors domkyrkoförsamling) och Jonathan Westergård (Mikaels församling i Åbo).

Kontakt efter konfirmandtiden

Utvecklingsgruppen testade att skicka meddelanden till de konfirmerade i cirka ett års tid efter konfirmationen. Församlingarna testade hur olika kommunikationssätt och meddelandeformer fungerade och skickade ca fyra meddelanden till de nykonfirmerade under året efter konfirmandtiden. Den centrala idén var att hålla kontakten med de unga efter konfirmandtiden. Testet utmynnade i en manual för kontakt efter konfirmandtiden. Manualen finns än så länge endast på finska, men man strävar till att få så mycket som möjligt översatt till svenska.

Klicka här för att läsa den finska manualen Yhteydenpito rippikoulun jälkeen.

Gruppen leds av Jari Pulkkinen och består av bl.a. Elina Törrönen, Tiina Palmu, Johanna Elo, Jenni Surakka, Mano Laukkarinen, Aila Mäkinen, Ilmari Syrjälä, Iris Sotamaa, Henna Ahlfors, Katri Vappula, Claudia Treuthardt.

Gruppen för kommunikation och bränding

Gruppen arbetar med kommunikationsmaterial som har med Stigen och dess olika delar at göra. Gruppen leds av Henna Ahlfors och består av Taneli Heikka/Katri Korolainen, Vilppu Huomo, Mirca Mäensivu-Puukko, Rebekka Naatus, Satu Reinikainen, Liisa Toivanen och Katri Vappula.

Gruppen för stöd för föräldraskap

Ett barn går aldrig ensam på stigen. Gruppen för stöd för föräldraskap har som mål att söka och finna sätt att stöda föräldraskapet och den vuxna i alla ålderskategorier. Gruppens uppgift är att samla ihop, kartlägga och komma med nya innovationer. Gruppen består av Hanna Rajalin, Kaisa Aitlahti, Liisa Välilä, Lotta Leppänen, Mari Kinnunen, Laura Furu och Minna Tuominen.

Gudstjänst och kyrkoår på Stigen

Gruppen arbetar med modeller för delaktighet i gudstjänsten samt material för barn, unga och vuxna kring kyrkoåret där man öppnar upp olika helgers teman genom att närma sig dem genom utrymmen, verksamhet och symboler. Klicka här för att läsa mer om utvecklingen.

Gruppen består av Kaisa Aitlahti, Eriikka Jankko, Meri Hannikainen, Henna Huppunen, Janne Konttinen, Jarkko Maukonen, Terhi Paananen, Johanna Pesonen, Teija Tuukkanen, Minna Rosenberg, Anita Ahtiainen och Katri Vappula.

Glasögongrupp: Hållbar framtid

Gruppen utvecklar verktyg för att granska Stigen ur perspektiven hållbar framtid och miljöfostran. Gruppen består av Vilppu Huomo, Milla Korkalainen, Suvielise Nurmi, Marika Närhi och Jari Visto.

Glasögongrupp: Global fostran och uppdrag (mission)

Gruppen har arbetat med källan för de olika ålderskategorierna ur perspektiven global fostran och uppdrag (mission). Klicka här för att läsa mer om Stigens globala glasögon.

Gruppen består av bl.a. Vesa Häkkinen, Pirjo Lehtonen-Inkinen, Ulla Oininen och Elina Siukonen.

Glasögongrupp: Motion

Gruppen arbetar med en modell utifrån glasögonen, församling i rörelse.

Tillbaka till toppen