Stigen i församlingen

Kuvassa ihmisiä keskustelemassa pöydän ääressä.

Att utveckla Stigen i församlingen

Ytterst återspeglar Stigen alltid den församling där den tagits fram och varje församling är unik. Församlingen bygger upp och utvecklar Stigen lokalt. När man utvecklar Stigen beaktas och granskas den befintliga verksamheten i församlingen och områdets särdrag. Församlingsmedlemmarna hörs och inkluderas i utvecklingsarbetet och genomförandet. Det är också nyttigt att samarbeta med andra församlingar i närområdet.

Användningen av Stigen-modellen för att utveckla församlingen är ett ständigt pågående arbete för olika grupper av medarbetare, förtroendevalda, församlingsmedlemmar och nätverk. Man kan börja i liten skala och låta Stigen växa fram vartefter. Avsikten är inte att Stigen ska bli klar på en gång. Varje församling börjar bygga upp Stigen på olika sätt med beaktande av sin egen bästa praxis och sina utvecklingsbehov.

Till utvecklingsarbetet hör också en systematisk utvärdering av verksamheten och respons t.ex. i samband med verksamhetsberättelserna. Med hjälp av utvärderingen kan man välja ut utvecklingsobjekt för den kommande säsongen eller mer långsiktiga glasögon. Det lönar sig att dra nytta av olika modeller för förhandsbedömning, såsom barnkonsekvensanalys, även när Stigen utvecklas.

Ta kontakt med Stigen gruppens utbildare

De första stegen mot en komplett Stig

 • Bekanta dig med modellen och spegla den mot den verksamhet som bedrivs i din församling.
  • Vilka frågor vill och kan du påverka direkt?
  • Ta dig an dessa och testa någon del av Stigen.
 • Presentera ärendet för dina arbetskamrater.
  • Sammanställ tillsammans helheterna för de olika ålderskategorierna: vad erbjuder församlingen i dagsläget?
  • Välj ut den gemensamma plattform där materialet sammanställs, t.ex. en elektronisk folder, dit alla anställda och inbjudna församlingsmedlemmar har tillträde.
  • Kom överens om ansvarsområden och en tidtabell.
 • Organisera inspirationsdagar eller verkstäder dit även hjälpledare, klubbledare, barn, föräldrar, förtroendevalda m.fl. bjuds in. Granska och utvärdera tillsammans den nuvarande helheten och dröm om det kommande. Våga bli entusiastiska!
  • Vilka aspekter av församlingens Stig ser bra ut?
  • Hur byggs barnens, de ungas och deras närståendes kontakt med församlingen upp i de olika ålderskategorierna?
  • Vilka ålderskategorier erbjuds många platser för möten och var finns det luckor?
  • Studera frågan från olika perspektiv, förutom utifrån ålderskategorin också utifrån område, målgrupp och exempelvis vid vilken tid verksamheten erbjuds.
  • Hur stöder och stärker församlingen respektive ålderskategori och livet som kristen i just detta skede?
  • Vilka utvecklingsperspektiv gav granskningen upphov till?
  • Visionera kring det ni sammanställt: hur skulle ni vilja att kontakten i er församling ser ut? Vad kunde vara verkligt om fem år? Fundera över hur drömmarna kunde uppnås.
 • Välj ut era första steg.
  • Vad fokuserar ni först på?
  • Gör upp en (arbets)plan. Foga planen till en redan existerande verksamhetsplan.
  • Ge er modigt i kast med att genomföra planen.

Fortsatta steg 

 • Bekanta er med modellerna på evl.fi/stigen och med andra församlingars Stigar.
 • Kom överens om hur och för vem ibruktagandet av Stigen-modellen i hela församlingen läggs fram för beslutsfattande.
 • Gör tillsammans upp en långsiktig plan och fundera över vilka resurser och ansvarsgrupper som behövs. Bjud vid behov in en sparrare eller konsult från t.ex. stiftet, organisationer, utbildande instanser eller Kyrkostyrelsen.
 • Inrätta behövliga Stigen-grupper och bestäm hur man hittar sådana som är villiga att bära ansvar för dem. Ni kan till exempel utlysa frivilliguppdrag som vem som helst kan söka.
 • Lägg till de uppkomna funktionerna som en del av årsklockan för verksamheten. 
 • Efterlys idéer. Bjud in människor att komma med och göra saker.
 • Samla in respons och utvärdera det som gjorts.
 • Välj vilka glasögon ni vill använda för att granska det redan existerande och den Stig som tar form. Vilka är det viktigt att involvera för att helheten ska bli sammanhängande?
Tillbaka till toppen