Vi bygger Stigen tillsammans

Idealet är att Stigen ska vara förankrad i dagens liv och samtidigt hämta kraft från den eviga trons källa för varje livssituation både till vardags och till fest. I bästa fall skapas och utvecklas Stigen tillsammans med församlingsmedlemmarna, så att man tillsammans gör, frågar och lyssnar.

Stigen strukturerar den redan existerande verksamheten. Dessutom måste man modigt blicka framåt och lyssna till församlingens medlemmar, också till dem som är kritiska eller söker kyrkans budskap. Stigen är en inbjudan att leva i en ny slags verksamhetskultur, där församlingen utgörs av dess medlemmar, förtroendevalda och anställda tillsammans.

Barn håller händer upp i luften
“En församling som lever genom alla sina medlemmar kan bättre bemöta både sina egna och omgivningens utmaningar än en medarbetarcentrerad församling. (Slutrapport från arbetsgruppen som tillsattes för att utveckla frivilligverksamheten.)

Nyckeln är delaktighet

På vilket sätt är Stigen individuell för var och en men samtidigt församlingens gemensamma? Hur uppkommer en upplevelse av delaktighet på Stigen? Hur kan man gå med och börja bygga upp Stigen? För en människas identitetsutveckling är det viktigt att man har möjlighet att vara delaktig och aktiv i de gemenskaper man upplever som viktiga. Olika saker skapar en känsla av delaktighet för olika personer. För någon upplevs delaktigheten som genuin först när man har fått vara med i verksamhetens idéskede, för någon annan förverkligas delaktigheten i och med att man finner en naturlig plats i gruppen. För vissa innebär delaktighet en känsla av tillhörighet och ägarskap, även om man själv inte är med på plats. Delaktigheten stärks också av upplevelsen av att man får vara med och påverka och ge upphov till en ändring.

Att bygga Stigen tillsammans kan innebära att man blir hörd i idéskedet, att man deltar i planeringen och genomförandet av något enskilt evenemang eller ett mer omfattande ansvar för en större helhet. Delaktigheten ser också olika ut i olika åldrar. Ett litet barn i dagklubben kan uppleva delaktighet och att hen blir hörd när man tillsammans leker en lek som barnet önskar. Många unga och unga vuxna upplever att verksamheten är deras egen om de själva får planera och genomföra den tillsammans med andra. Behovet av delaktighet och deltagande påverkas av bland annat personliga faktorer, ålder och olika livsskeden. Det är viktigt att var och en kan delta utifrån sina egna önskemål och möjligheter.

Det gemensamma utförandet förändrar den anställdas roll. Rollen kan förändras från aktör till sammankallare och samordnare, från en förgrundsfigur till en bakgrundskraft, till någon som möjliggör delaktighet. Det här är yrkeskompetens som varje anställd kan lära sig. Chefen och teamledaren har i uppgift att hjälpa de anställda och leda förändringen av arbetskulturen.

Delaktighet i olika skeden

Samtidigt som delaktigheten är en individuell upplevelse är den ett gemenskapsbaserat sätt att vara och agera. Delaktigheten och hur den realiseras kan ses som steg eller olika ringar. Innan man är framme vid själva genomförandet har man redan tagit flera steg. Men hjälp av frågorna nedan kan man strukturera upp vad församlingsmedlemmarnas delaktighet och det att man gör något tillsammans innebär i praktiken.

Idéer

Man börjar med en idé. En idé utvecklas genom olika tankegångar till något som blir förverkligat. Hur kan vi höra barnen, de unga och familjerna? Utifrån vems idéer ska församlingens Stig planeras och genomföras?

 • Vilken särskild typ av kompetens krävs inom vår församlings område för att vi ska nå ut till befolkningen inom vårt område?
 • Vems idéer blir hörda?
 • Hur kan man bli hörd i vår församling? På vilket sätt möjliggörs det?
 • Vems idéer vill man lyssna på? Vems idéer vore det viktigt att få fram?
 • Utifrån vems idéer planeras och genomföras verksamheten i praktiken?

Planering

Gemensam planering och beredning innefattar många typer av praktiskt arbete. Församlingens anställda är yrkespersoner när det gäller att producera evenemang, men avsikten är inte att Stigens situationer och kommunikation ska produceras enbart med de anställdas krafter. Barn, unga och familjer ska ha en central roll redan i de inledande skedena av planeringen och beredningen.

 • Vem deltar i planeringen och beredningen? Är de anställda eller församlingsmedlemmar? Hur känner de målgruppen?
 • Vem vill man engagera eller vilka skulle det vara viktigt att inkludera i det här skedet?
 • Vet man vilka som skulle vilja vara med i planeringen och förberedelserna? Om de som egentligen vill inte är med, vad är det i så fall som hindrar dem? Hur kunde man få dem att delta?

Genomförande

Delaktighet i genomförandet innebär att varje deltagare blir uppmärksammad och beaktad. Delaktighet i fråga om ett evenemang eller i kommunikationen är att innehållet planeras så att man interagerar vid själva genomförandet: att man gör och är tillsammans. 

 • Vem är med om genomförandet? Vem vill man ha med? Känner man till vilka som skulle vilja vara med?
 • Hur realiseras delaktigheten med avseende på verksamheten, kroppsligheten eller de olika sinnena?
 • Hur realiseras delaktigheten i den ömsesidiga kommunikationen?

Utvärdering

Det är också viktigt att man tillsammans utvärderar hur man uppnådde det man eftersträvade.

 • Vad vill vi ha respons om, hur samlas den in och av vem?
 • Hur ska genomförandet av Stigen och dess enskilda delområden utvärderas och av vem? 
 • Är inriktningen den rätta?

Strukturer för delaktighet

Fungerande strukturer gör det möjligt att göra tillsammans och att realisera delaktigheten på ett meningsfullt sätt. 

Välfungerande strukturer och verksamhetsmodeller har utvecklats på många håll. I många länder är antalet frivilliga i församlingen större än i vår kyrkas församlingar och församlingsmedlemmarnas roll skiljer sig från vad vi i Finland är vana vid. Här finns många bra verksamhetsmodeller och strukturer som man kan ta hjälp av när man utvecklar engagemanget i församlingen. I en finländsk församlingskontext känner vi till gudstjänstgrupper, scouternas uppdragssystem och barnombuden enligt konceptet barnkonsekvensanalys.
Barnen, de unga och de vuxna är viktiga helheter i församlingens strukturer. För att delaktigheten genuint ska kunna förverkligas bör de också vara med och planera och bygga upp dessa strukturer.

Utveckla Stigens inkluderande verksamhetsmodeller och strukturer.

Följande frågor är till hjälp när man introducerar och utvecklar Stigen i församlingen.
 
Stigen i församlingen

 • Vem fattar beslut om att ta i bruk Stigen i församlingen?
 • Vem har ansvaret för att i det inledande skedet visualisera den helhet som Stigen ska utgöra?
  • Hur väljer vi ut och formulerar gemensamma mål för Stigen i församlingen? Hur hör vi församlingsmedlemmarna?
 • Hur kommer man med och får bidra med idéer och genomföra Stigen?
  • Hur och vad informerar vi om i fråga om planeringen av Stigen och till vem?
  • Ordnar vi t.ex. öppna verkstäder och använder vi oss av en delad webbplattform eller något annat arbetssätt som möjliggör öppenhet och delaktighet?
 • Hur fördelas ansvaret för helheten?
  • Hur kan man få ansvar för något av Stigens delområden?
  • Utses t.ex. ansvars- eller arbetsgrupper? Hur går man med i dem? Vad och hur bestäms om deras verksamhetsprinciper?
  • Hur fördelas och definieras ansvaret för de enskilda uppdragen? För hur lång tid förbinder man sig?
 • Vem eller vilka ansvarar för den praktiska samordningen av Stigen-helheten?

Respektive ålderskategori och de valda glasögonen som en helhet

 • Hur förverkligas ett jämställt samarbete mellan en anställd och en församlingsmedlem?
 • På vilket sätt kan respektive ålderskategori och deras familjer höras i fråga om ålderskategorins mål och verksamhetsformer?
 • Vilka planerar och genomför källorna för de olika ålderskategorierna?
 • Hur och till vem fördelas ansvaret för enskilda funktioner eller evenemang?
 • Vilka ansvarar för ålderskategorin som helhet eller det valda glasögontemat? Hur blir man ansvarsbärare?
 • Vilka ansvarar för att utveckla de funktioner som anknyter till ålderskategorin eller temat?
 • Vilket slags samarbete bedrivs med andra aktörer på orten?

Enskilda processer och situationer

 • Hur kan barnen och de unga i den här ålderskategorin själva delta med idéer, i förberedelserna, genomförandet och utvärderingen?
 • Genom vilka tillvägagångssätt kan deltagarna i situationen själva påverka innehållet och ta ansvar för dem?

Exempel: gudstjänst med välsignelse vid skolstarten (6–8 år), barnmöjliggörarna

 •  Gudstjänsten förbereds tillsammans med frivilliga, t.ex. en gudstjänstgrupp. En av dem är en så kallad barnmöjliggörare, som håller en ”kyrkkiosk” i aulan. Också för de andra uppgifterna utses en vuxen stödperson som hjälper det barn som valts för uppgiften eller om inget barn väljer den.
 • Barnmöjliggöraren möter barnen i kyrkkiosken i kyrkans aula tillsammans med en lista på uppgifter.
 • Barnen får om de vill plocka en uppgift åt sig själva från kiosken
 • Uppgifterna är av många olika slag: att assistera vid nattvarden, tända ljus, öppna dörrar, skapa ett ljudlandskap för predikan, läsa en bön och så vidare
 • Den vuxna som lovat sköta uppgiften får istället rollen som den som stöder barnet.

Exempel: Natt i kyrkan för 12–14-åringar

En grupp sammankommer under en viss period för att förbereda evenemanget.

 • Ansvarsgruppen för ålderskategorin väljer sättet på vilket man söker arrangörer som förbereder evenemanget. En anställd utses som stöd för de frivilliga. Man kan söka till uppgiften på det sätt som överenskommits och förbinder sig för den tid projektet pågår. Om det inte finns frivilliga är det fortsättningsvis den anställda som har ansvaret för uppgiften.
 • En öppen inbjudan sänds ut till alla intresserade 12-åringar att komma med i gruppen som planerar En natt i kyrkan.
 • I klubben planerar man evenemanget tillsammans. Ansvaret för genomförandet fördelas till villiga 12-åringar.
 • Var och en har stöd av en äldre ungdom, t.ex. en hjälpledare, eller av en vuxen.
 • Efter evenemanget hålls ett responstillfälle, där evenemangets genomförande kan utvärderas.
Tillbaka till toppen