Glädje 3–5 år

Glädje över mig och min familj. Glädje över den gemensamma leken. Glädje över Gud.

Ett barn med händerna framför ansiktet i bakgrunden ett sädesfält. I höger hörn en pratbubbla och en sol.

I ålderskategorin Glädje, 3-5-åringar har en stor del av barnen tagit steget in i småbarnspedagogiken medan föräldrarna arbetar eller studerar. En del barn deltar i olika klubbar och hobbyverksamhet. Leken är viktig i det här skedet. Barnets familjesammansättning kan förändras och familjedynamiken lever. Barnet börjar skapa egna kompisrelationer utanför hemmet och den närmaste kretsen.

Temat Glädje 

Barnet är en glädje för föräldrarna, far- och morföräldrarna, faddrarna och övriga närstående vuxna. Som Guds skapelse är varje barn en stor glädje för Gud. Barnet får glädja sig över sig självt, sina kunskaper, allt det lär sig, över naturen och utforskandet av naturens under. När arbete och dagvård, vardagens brådska och bekymmer möts i barnfamiljens vardag kan man behöva stanna upp en stund och få känna ett möte med det Heliga för att hitta glädjen. Också barn och familjer med behov av särskilt stöd har rätt till glädje.

Mål att sträva efter

 • Barnet får växa i sitt dop och undersöka vad det innebär. Ett barn som inte är döpt och dess familj upplever sig vara välkomna i församlingen. Dopmöjligheten finns där på ett positivt sätt.
 • Församlingen stöder och stärker barnets holistiska sätt att lära sig och uppleva saker också inom trons och andlighetens område och att fundera kring sådana frågar. 
 • Barnets närstående och församlingen gläder sig över barnet och barnets utveckling. I församlingen finns plats och utrymme för både barnet och hela familjen. Församlingen stärker en positiv atmosfär och erbjuder hjälp till den som behöver det.
 • Det finns utrymme för barnens naturliga nyfikenhet och intressen. Barnen får uppleva glädje över sina närmaste och förundras över och utforska livet och Gud.   
 • Barnens tillit till sina egna förmågor, sig själv och andra stärks. Det är viktigt att tillsammans med andra barn och med vuxna få utforska naturen, förundras över skapelsen och lära sig ta ansvar.

Stigen hemma och på nätet

Hemförsamlingen uppmärksammar barn i lekåldern och deras familjer med post eller meddelanden som stöder familjens gemensamma aktiviteter och bidrar med kristet innehåll för 3–5-åringar i form av lek, sång, berättelser, glädje och förundran. Bekanta element från församlingens verksamhet, bibliska berättelser, böner och musik får vara en del av barnets vardag också hemma tillsammans med närstående vuxna. Familjen hittar kristet innehåll som passar barnen också i det material som hemförsamlingen lägger ut på webben eller som finns i riksomfattande webbmaterial.

Stigen strukturerar den samlande verksamheten

I den här åldern har barnen egen gruppverksamhet vid sidan av familjeverksamheten. Förutom barnet bjuds också andra familjemedlemmar och närstående vuxna in till församlingens verksamhet, till exempel till familjegrupper kvällstid och till gudstjänster. Den samlande verksamheten för barnen består av olika slags dag- och kvällsklubbar, söndagsskola och musikgrupper. För familjer ordnas läger, utfärder, evenemang, familjegrupper, familjescouting och ett mångsidigt gudstjänstliv.

Stigen beaktar föräldrar och andra närstående

Församlingen bidrar med glädje i barnfamiljens liv genom att erbjuda dem gemensamma aktiviteter och möten med det heliga, t.ex. vid utfärdsdagar och familjemässor. Via möten med andra i samma situation, till exempel i familjegrupper eller vid föräldramöten, får föräldrarna stöd för vardagen, den kristna fostran och parrelationen.
Familjernas varierande livssituationer beaktas genom att det erbjuds kamratstödsgrupper också på kvällar och veckoslut. Församlingen söker sätt att också erbjuda hjälp hemma för den som behöver det.

Stigen följer kyrkoårets rytm  

Barnet skapar sig en uppfattning om årscykeln också via högtiderna. Födelsedagarna, julen och palmsöndagen återkommer varje år, liksom sommaren och vintern. Både hemma och i församlingen ser man fram emot festerna och förbereder dem tillsammans.

Stigen görs i samråd med andra aktörer

Genom samarbete blir det lättare att nå barnfamiljerna i större omfattning, svara mot deras behov och undvika överlappningar mellan olika aktörers tjänster. Riksomfattande temadagar som Barnkonventionens dag och Lekdagen erbjuder en naturlig plattform för gemensamma evenemang. Samarbete bedrivs med familjecenter, organisationer, kristna och religiösa samfund samt andra aktörer på orten. Samarbete med anordnare av hobbyverksamhet stöder redan i den här åldersgruppen.
 

Glädje och glasögon

Inspireras av olika glasögon

Byggstenar ur den kristna tron

Barnet får glädja sig över allt skapat, också över sig själv som Guds barn och medlem i församlingen. Barnet gläder sig över Gud som vår himmelske Far och över Jesus. Tron tar sig uttryck i förundran, utforskande och små handlingar.

Kuvassa hymyilevä lapsi, jolla prinsessakruunu valahtanut silmille.
“”Gläd er alltid i Herren (Gud).  Än en gång vill jag säga: gläd er”. Fil 4:4
 • Barnet vet att det är döpt och får glädja sig över sitt dop. Både döpta och odöpta barn är underverk skapade av Gud och därför älskade av både Gud och föräldrarna och andra närstående.
 • Barnets dop och dopdag uppmärksammas i familjen tillsammans med faddrarna och i samband med födelsedagen.
 • Dopet lyfts fram i församlingens småbarnspedagogik. De som inte är döpta vet att de är välkomna och får förundras över dopets hemlighet tillsammans med andra.
 • Kyrkan blir en bekant plats för barnet.
 •  Barnet bidrar med glädje i gudstjänsten. Barnet deltar i gudstjänsten och nattvarden tillsammans med sin familj och sina faddrar.

Bibeln och trosbekännelsen

Vi bekantar oss med Bibelns berättelser med glädje och förundran, genom berättande anpassat efter barnet, genom lek och äventyr. Historierna och de bibliska berättelserna stärker barnets identitet och hjälper barnet att undersöka och skapa sig en bild av världen. Barnet får glädja sig över allt skapat och över Gud som alltings skapare. Det är viktigt att skapa möjligheter och utrymme för aktivitet, utforskande och barnens frågor.

Bönen och musiken

Barnet får smaka på stillheten och tystnaden. Barnet kan familjens kvällsbön och barnpsalmer eller sånger, och de är viktiga för barnet. Tillsammans med föräldrarna lyfter barnet fram sina närstående i bön.

En kvinna bär en pojke på axlarna

Vid källan: Välkomna på glädjekalas!

 • Vid källan: Välkomna på glädjefest!
 • Förslag till struktur och innehåll
 • Post som skickas hem, inbjudan till fest eller tips om aktiviteter för barn på nätet (på finska lastenkirkko.fi) 
 • Födelsedagsfest eller en annan gemensam fest, t.ex. Lekdagen
 • En klubb som samlas under en viss bestämd tid där man studerar bibliska berättelser tillsammans med vuxna 
 • Läger- eller utfärdsdag och spårning i naturen
 • Inbjudan att delta i dagklubben, familjegudstjänster eller annan församlingsverksamhet. 
Tillbaka till toppen