Deltagande budgetering

Målet är att öka församlingsmedlemmarnas möjligheter att påverka församlingens verksamhet och planeringen av den. I deltagande budgetering styrs ekonomiska resurser inom den överenskomna budgeten till projekt eller verksamhet som församlingsmedlemmarna väljer. Deltagande budgetering är ett sätt att öka församlingsmedlemmarnas deltagande och möjligheter att påverka församlingens verksamhet redan i planeringsskedet.

I Stigen kan modellen med deltagande budgetering tillämpas till exempel inom ålderskategorierna. Tänk om 10-åringarna eller 18-åringarna själva skulle få bestämma vart de vill rikta de ”födelsedagspengar” som reserverats för församlingens åldersgrupp? Kunde var och en få en fribiljett till ett café, kunde man ordna en gemensam fest eller kanske skapa ett projekt som främjar hållbar utveckling eller stöder de mindre bemedlade i området?  

Som exempel presenterar vi här försöket med deltagande budgetering i Tavastehus-Vanaja församling 2021. Försöket gjordes som en del av den budget som församlingens strategiprocess fastställt. 

Exemplet som kopplats till Stigen ska tillämpas bland annat genom att man funderar på vem som ska kartlägga alternativen och fatta beslut. Är det frivilliga som valts ur åldersgruppen eller t.ex. påverkansgruppen för unga? Genom vilka kanaler och hur ska man rösta? Grunden är de anslag som i förväg reserverats i budgeten och inom ramen för vilka deltagande budgetering kan genomföras. 

Så här gjordes deltagande budgetering i Tavastehus-Vanaja församling  

Arbetet byggde på intervjuer som gjordes av de anställda, där var och en intervjuade tre (3) församlingsmedlemmar. Strävan var att välja personer i huvudsak utanför gruppen av församlingsaktiva. Intervjuerna gällde utarbetandet av strategin och omvärldsanalysen. 

Intervjuerna fokuserade positivt på följande aspekter: 

  • Vad är intressant i församlingen med tanke på olika aspekter av delaktighet? 
  • Frågor som hänför sig till strategin, till exempel var ska församlingen vara mer delaktig? 

Utifrån strategiarbetet och intervjuerna kartlade styrgruppen och ledningsgruppen lämpliga verksamhetsmodeller och beskrev de verksamheter och projekt som är under utveckling. Av dessa valdes flera olika aktiviteter ut med beaktande av de olika arbetsområdena. De aktiviteter som valdes skulle vara genomförbara och ha tillräckliga arbetskraftsresurser.  

Styrgruppen för strategin bedömde vilka projekt som var genomförbara. Materialet från intervjuerna låg till grund för valet.  

Styrgruppen valde ut sju (7) projekt, varav två skulle genomföras. Strävan var att projekten skulle vara starkt knutna till människornas vardag. Projekten hittar du här. 

De valda projekten presenterades på församlingens webbplats och i sociala medier (Facebook, Instagram).  Kommuninvånarna uppmanades att rösta på det alternativ som de ansåg vara viktigt och betydelsefullt. Den deltagande budgeteringen lyftes också fram i den lokala landskapstidningen och i radiokanalen Yle Häme.  

Yle Tavastlands nyhetsförmedling

Resultat

  • Det kom in 840 svar, vilket är ett stort antal jämfört med tidigare aktiveringskampanjer. 
  • De två projekt som fick flest röster handlade om tilläggsfinansiering för ett mathjälpsnätverk och för diakonin. 

Vad gör vi annorlunda i fortsättningen? 

  • Det är viktigt att granska och fundera över hur och vem som väljer vilka projekt/verksamheter som ska tas med.  
  • I fortsättningen önskar vi engagera människor redan i idéstadiet. 
  • För år 2022 reserveras 10 000 euro i budgeten både för fostran och diakoni, och användningen av dessa medel kommer att fastställas närmare med hjälp av deltagande budgetering. 
Tillbaka till toppen