Säkerhetsföreskrifterna är rekommendationer

De här sidorna har karaktären av rekommendationer om det inte är fråga om direkt lagstiftning. Församlingen är alltid skyldig att följa lagen. Till övriga delar är det församlingens uppgift att på ett ändamålsenligt sätt och enligt övervägande fall för fall sörja för tryggheten. Personalbehovet bedöms till exempel från fall till fall i olika situationer och ställer det i proportion till antalet vuxna och minderåriga deltagare. Kyrkoherden ansvarar i sista hand för säkerheten i all verksamhet i församlingen, men ansvaret kan också delegeras till andra anställda och även till församlingsmedlemmar. Församlingsmedlemmarna får ta ett allt större ansvar, vilket också är att rekommendera.

För läger och utfärder utses alltid en myndig person som ansvarar för säkerheten, dvs. en säkerhetsansvarig. I regel utses en församlingsanställd till program- och säkerhetsansvarig på läger, särskilt för läger och utfärder som är avsedda för minderåriga. Kyrkoherden ansvarar för andra lösningar och till exempel tillfälliga vikariearrangemang. Det är viktigt att den säkerhetsansvariga är tillräckligt insatt i säkerhetsfrågor.

Att främja säkerheten är i sista hand hela församlingsorganisationens sak allt från beslutsfattarna och ledningen till de anställda och församlingsmedlemmarna. Säkerheten är en fråga som bör synas i församlingens strategi och resursfördelning. Det är bra att ställa upp mål för säkerheten och följa hur dessa mål uppfylls. Församlingsmedlemmarnas synpunkter på detta bör också redas ut och beaktas.

Tillbaka till toppen