Behandlingen av ärenden

Kyrkomötets arbete

Arbetsordning för kyrkomötet (1.7.2023)

Så här fungerar kyrkomötet

  • Framställningar till kyrkomötet kan göras av biskopsmötet, Kyrkostyrelsen och stiftsfullmäktige.  Ombuden kan lämna in initiativ.
  • Ärenden bereds i utskott och beslut fattas i plenum.
  • Ärkebiskopen är ordförande för kyrkomötet. Kyrkomötet utser två vice ordförande för varje mandatperiod.

Behandling av ärenden i kyrkomötet

När ett ärende inletts förs först en remissdebatt i plenum, som utmynnar i att ärendet remitteras till ett utskott för beredning. Utskottet kan begära utlåtanden och höra sakkunniga som stöd för beredningen.

Plenum fattar beslut utgående från utskottets betänkande, vid behov genom omröstning.

Sessionsveckorna

Kyrkomötets sessionsveckor inleds med en mässa och därefter öppnas sessionsperioden. Veckan består av plenum och utskottsarbete. I programmet ingår vanligtvis en frågestund, då ombuden har möjlighet att ställa frågor till medlemmarna av biskopsmötet och Kyrkostyrelsen och till Kyrkostyrelsens tjänsteinnehavare.

En preliminär veckoplan över behandlingen av ärenden görs upp men situationen kan förändras under veckans och arbetets gång.

Utöver ombuden deltar också två lagfarna sakkunniga och Kyrkostyrelsens kanslichef och ecklesiastikråd med närvaro- och yttranderätt. Allmänheten kan följa plenum längst bak i salen.

Tillbaka till toppen