Kyrkliga utmärkelsetecken

Kyrkliga utmärkelsetecken är Sankt Henrikskorset, Mikael Agricolakorset och Pro ecclesia-medaljen. Kyrkostyrelsen har godkänt bestämmelserna för de kyrkliga utmärkelsetecknen.

Bestämmelser för kyrkliga utmärkelsetecken

Grunderna för förlänande av utmärkelsetecken framgår av bestämmelserna för utmärkelsetecknet i fråga (2 §). Utmärkelsetecknen förlänas på förslag av kyrkans delegation för utmärkelsetecken.

Utmärkelsetecknen har planerats av konstnären Mauno Honkanen år 2004.

Sankt Henrikskorset

Ärkebiskopen kan förläna Sankt Henrikskorset till både finländare och utländska personer i synnerhet för ekumeniska förtjänster eller för verksamhet som främjar Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands relationer till sina systerkyrkor. Sankt Henrikskorset kan också förlänas för betydelsefulla internationellt riktade humanitära insatser eller förtjänster inom missionsarbete.

Mikael Agricolakorset

Ärkebiskopen kan förläna Mikael Agricolakorset som ett nationellt bevis på uppskattning för en betydelsefull verksamhet som främjar kyrkans syften. Vid förlänandet av Mikael Agricolakorset kan också förtjänster inom utvecklande och främjande av den finländska kulturen beaktas.

Pro ecclesia-medaljen

Kyrkostyrelsen kan förläna Pro ecclesia-medaljen till en person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt utfört kyrkligt arbete på församlings-, stifts- och rikskyrkonivå.

Förslag om förlänande av utmärkelsetecken

Förslag om förlänande av kyrkliga utmärkelsetecken kan göras av kyrkostyrelsen, stiftens domkapitel, som skickar förslagen för vidare behandling till kyrkans delegation för utmärkelsetecken. Församlingar och kyrkliga organisationer ska skicka in sina förslag om utmärkelsetecken i prioritetsordning till domkapitlet inom den tidsram som domkapitlet meddelar. Domkapitlet rangordnar de inkomna och de egna förslagen innan framställningen skickas till delegationen för utmärkelsetecken. Delegationen för utmärkelsetecken kan på eget initiativ föreslå utmärkelsetecken även om det inte inkommit någon framställning om detta.

Förslag till utmärkelsetecknen Sankt Henrikskorset och Mikael Agricola-korset ska lämnas till Kyrkostyrelsen, kyrkans delegation för utmärkelsetecken senast den 31 oktober varje år och förslag till Pro ecclesia-medaljen senast den 31 maj.

Delegationen för utmärkelsetecken beaktar endast de förslag som lagts fram det aktuella året. Därför ska förslag som inte har lett till att utmärkelsetecken har förlänats läggas fram på nytt, om det fortfarande anses viktigt och man vill att förslaget behandlas det aktuella året.

Förslag till utmärkelsetecken görs på en nomineringsblankett

Alla punkter på blanketten ska fyllas i med omsorg. Blanketten kan vid behov kompletteras med en bilaga. Tidigare förlänade titlar och utmärkelsetecken samt deras beviljandeår ska antecknas.

När förslagen ges ska man beakta att ett kyrkligt utmärkelsetecken i allmänhet inte förlänas en person som under de tre senaste åren har förlänats ett statligt eller annat utmärkelsetecken eller en titel. Statliga utmärkelsetecken söks i enlighet med Undervisnings- och kulturministeriets anvisningar.

Framställning om utmärkelsetecken (Spara blanketten på din dator, fyll i och skriv ut den.)

Tillbaka till toppen