Biskoparna

Biskoparna är stiftens andliga ledare och högsta tjänstemän. Till deras uppgifter hör att viga präster till tjänst och att stöda prästernas arbete.

I Finland finns tio biskopar, en biskop för vardera av de nio stiften samt ärkebiskopen som också har sitt säte i Åbo ärkestift. Biskoparna utses genom val.

Sex gånger per år samlas biskoparna till biskopsmötet. Där behandlar de bland annat frågor som rör kyrkans tro, förkunnelse och arbete.

Biskoparna och ärkebiskopen

Biskopsbrev

I serien biskopsbrev publicerar biskoparna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland gemensamma inlägg om aktuella ämnen.

Biskopsbrev
En biskop klädd i mörkt lila biskopsdräkt fotograferad bakifrån i en kyrka.

Biskopsval

Biskopar utses till sitt ämbete genom val. Biskopens ämbete är andligt, den som ställer upp i biskopsval ska vara präst. Utöver det finns inga formella utbildningskrav.

Valmansföreningar ställer upp kandidater

Inför ett biskopsval ställs kandidater upp. Minst 30 personer som har rösträtt i valet kan bilda en valmansförening och vidtala en präst ställa upp som kandidat. Domkapitlet bekräftar kandidatuppställningen och fungerar som valnämnd.

Biskopsval har två omgångar. Ifall ingen av kandidaterna i först omgången får mer än hälften av rösterna ordnas en andra omgång mellan de två kandidater som fått flest röster.

Vem får rösta?

I ett biskopsval har följande personer rösträtt:

– stiftets präster och lektorer
– lekmannaombud, som väljs av församlingarnas kyrkofullmäktige och församlingsråd och tillsammans är lika många som prästerna och lektorerna
– de lekmannaombud som representerar stiftet i kyrkomötet samt stiftsfullmäktiges lekmannamedlemmar
– domkapitlets lagfarna assessor och lekmannamedlem.

Läs mer om valförrättningen på evl.fi/plus

Synodalmöte

Biskoparna kallar prästerna och lektorerna i sitt stift till synodalmöte minst vart sjätte år.

En hundraårig tradition

Syftet med synodalmötet är att behandla teologiska frågor samt frågor som gäller skötseln av församlingarna och annan verksamhet och förvaltning inom kyrkan.

Synodalmötena har en hundraårig tradition. Förr i tiden fyllde mötena viktiga administrativa funktioner, men i dag är de mer inriktade på utbildning.

Under synodalmötena diskuteras aktuella teologiska frågor och frågor som gäller kyrkans verksamhet. Målet är därmed att stärka och stöda deltagarnas identitet som präster i den lutherska kyrkan.

Tecknade illustrationer på temat frälsning.

Frälsning temat 2022

Synodalmöten ordnades i september 2022 i alla stift.

Temat för synodalmötet 2022 var Frälsning. Temat utmanade prästerna att behandla även svåra teologiska frågor som har betydelse i arbetet. När vi talar om frälsning, talar vi då om något bortom här och nu eller handlar frälsningen om den här världen och kyrkans verksamhet i den? Vad menar vi med kyrkans uppdrag, som omfattar allt och alla? När prästerna predikar och talar om frälsning i kyrkan, vad talar man då om och är det förståeligt för en helt vanlig församlingsmedlem?

Illustration: Siru Tirronen/Frälsning – Synodalavhandling 2022 @sirutirronen_illustrations

Synodalavhandling

Inför synodalmötena skrivs ofta en synodalavhandling. Den ger underlag för den teologiska diskussionen om det aktuella temat. I synodalboken Frälsning beskrivs centrala teologiska synpunkter på frälsningen

Ladda ner boken
Tillbaka till toppen