Säkerhetsföreskrifter för olika verksamhetspunkter

Säkerhetsföreskrifter utarbetas även för verksamhetsställena. Församlingen ska sörja för att redskapen som främjar säkerheten fungerar och för att det ges handledning i användningen av redskapen. Anvisningarna ska vara ändamålsenliga. Säkerhetsföreskrifterna till exempel för ett verksamhetsställe inom småbarnsfostran kan inkludera de viktigaste telefonnumren (till exempel barnens föräldrar, chefen, nödnumret, närskolorna, hälsovårdaren/hälsocentralen, socialjouren), allergiska och sjuka barns typ av skada och vårdanvisningar, barngruppens säkerhetsaspekter under utfärder och utanför klubben, placeringen av första hjälpen-redskap, ledare som har utbildning i första hjälpen, räddningsplanen (utrymningsvägar och samlingsplatser), placeringen av släckningsfilt och -utrustning, olika personers uppgifter i krissituationer (till exempel vem som ringer nödnumret, vem som är med barnen, vem som meddelar föräldrarna) och barngruppernas ledares ansvar i gruppens vardag (övervakning och uppgifter ute och inne).

Till verksamhetsställets säkerhetsutrustning hör åtminstone första hjälpen-redskap, primärsläckningsredskap och skriftligt material som gäller barnens hälsa, välbefinnande och olika kriser.

Församlingens bredskapsplan.
Tillbaka till toppen