Glasögon på Stigen

Glasögon som hjälp i arbetet med Stigen

När man bygger upp Stigen-helheten kan församlingen välja att betrakta hela Stigen ur specifika perspektiv, genom olika glasögon. Församlingen väljer själv vilka glasögon man använder för att granska och utveckla Stigen i olika skeden.

Granskningen av Stigen genom glasögon är något som hela församlingen och de olika verksamhetsformerna gör tillsammans. Val av synvinklar eller teman som ska studeras samt längden och omfattningen på perioden planeras gemensamt. Glasögonen kan således fungera som ett stöd för fokusområdena i församlingens strategi eller verksamhetsplan. Hur ser exempelvis musikhelheten ut i församlingen med beaktande av de olika ålderskategorierna eller hur beaktas naturen och hållbar utveckling längs Stigen?

En människa håller i handen en isbit, i bakgrunden horisonten.

Glasögonen ger perspektiv

Som glasögon kan man välja teman utifrån församlingens grundläggande uppgifter, såsom diakonin, sakramenten, Bibeln, gudstjänstlivet, musiken eller de odöpta på Stigen. Dessa teman tas upp redan i den grundläggande Stigen-modellen, men kan fördjupas och konkretiseras genom glasögonen.

Med hjälp av glasögonen kan man också granska perspektiv som är gemensamma för alla verksamhetsområden eller sådana som inte faller under någon persons specifika ansvar. Till exempel stöd till fadderrelationen, förhindrande av utanförskap eller fördelningen och dimensioneringen av personresurser.

De synvinklar som lyfts med hjälp av glasögonen kan också anknyta till samarbetsnätverk eller samhälleliga ämnen, såsom hållbar utveckling eller stöd för föräldraskapet. Man kan välja så många olika synvinklar som man i församlingen upplever som viktigt och de kan variera från år till år eller längre tidsperioder.

Tillbaka till toppen