Glasögon som hjälpmedel

Målet är att betrakta helheten i Stigenmodellen genom glasögon så att man hittar så många olika perspektiv som möjligt.

Olika glasögon

Helheten i Stigen kan betraktas ur specifika perspektiv, genom olika glasögon. Församlingen väljer själv vilka glasögon man använder för att granska och utveckla Stigen.

Att granska Stigen genom glasögon är något som hela församlingen och de olika verksamhetsformerna gör tillsammans. Glasögonen kan på så sätt fungera som ett stöd för fokusområdena i församlingens strategi eller verksamhetsplan.

Fundera i smågrupper på ur vilka olika perspektiv, genom vilka glasögon, ni skulle vilja betrakta Stigen som helhet. 

Hur ser Stigen ut genom de glasögon ni valt?

Exempel 1 – Fadder på stigen

 1. Med fadderglasögonen granskas Stigens olika skeden med hjälp av fyra frågor:
 2. Vad gör församlingen för att stärka vänskapen mellan faddrar och fadderbarn?
 3. Till vilka evenemang bjuder församlingen in faddrarna?
 4. På vilka sätt är församlingen i kontakt med faddrarna? 
 5. Hur kunde riksomfattande innehåll utnyttjas till stöd för fadderskapet?

Med faddern på Stigen

Exempel 2 – Granska Stigen genom olika familjers glasögon

Till att börja med är det viktigt att tillsammans diskutera vad som avses med en familj och en familjecentrerad församling. Ni kan använda frågorna nedan som hjälp i diskussionen.

 • Vad är en familj?  Vad i din egen bakgrund påverkar hur du uppfattar familjen? Vilka olika slags familjer identifierar ni?
 • Vem alla ansvarar för familjerna i er församling? 
 • Hur syns det att församlingen är familjecentrerad i de olika ålderskategorierna? 
 • Hur informeras familjerna om verksamheten?
 • På vilket sätt är er verksamhetskultur familjecentrerad? 
 • Hur betjänar de lokaler som er församling använder olika slags familjer? 
 • Hur skulle alla slags familjer kunna uppleva sig vara välkomna? 
 • Hur blir alla bemötta på ett accepterande, öppet, respektfullt och familjecentrerat sätt? 
 • På vilket sätt finns det i församlingen rum för de erfarenheter, idéer och behov som familjer i olika livssituationer har? 
 • Hur kommunicerar man om familjeaktiviteterna i arbetsgemenskapen, t.ex. dopfamiljer, diakoniluncher, evenemang osv.
 • På vilket sätt beaktas det i sektorerna att barnen i många familjer hör till flera av Stigens ålderskategorier? 
 • En hurdan församling är som gemenskap en fin mötesplats för barnlösa och ensamstående?

Fundera på följande frågor ur olika familjers perspektiv (t.ex. småbarnsfamiljer, nyfamiljer, enföräldersfamiljer, flerbarnsfamiljer, mångkulturella familjer, bebisfamiljer, regnbågsfamiljer, barnlösa familjer osv.).

 • Hur ser Stigen i församlingen ut för den här familjen?  
 • Hur förverkligas den familjecentrerade församlingens perspektiv i den här familjen?
 • Hur når kommunikationen fram och hur beaktas hela familjen längs Stigen?

Se mer om familjecentrerat arbetssätt i församlingen.

Tillbaka till toppen