Lagstiftning

Målet är att säkerställa en trygg verksamhet med hjälp av lagstiftning. Församlingens veckoprogram, evenemang samt läger- och utfärdsverksamhet regleras av konsumentsäkerhetslagen (920/2011. Enligt lagen ska tjänsteleverantören ha tillräckliga och korrekta uppgifter om konsumenttjänsterna och om de risker som är förenade med dessa (5 §). Tjänsteleverantören ska i sin kommunikation lämna deltagare och föräldrar till minderåriga de uppgifter som de behöver för att kunna bedöma de faror som eventuellt är förenade med verksamheten eller tjänsterna (9 §).

Enligt räddningslagen (379/2011) är församlingen i egenskap av ägare och innehavare av en byggnad eller verksamhetsidkare dessutom skyldig att förebygga eldsvådor och uppkomsten av andra farliga situationer, ha beredskap att skydda personer, egendom och miljön i farliga situationer, ha beredskap att släcka eldsvådor och för andra sådana räddningsinsatser som de på egen hand förmår göra samt vidta åtgärder för att trygga utrymning vid eldsvådor och andra farliga situationer samt åtgärder för att underlätta räddningsverksamheten (14 §). Det som föreskrivs ovan gäller också verksamhet som bedrivs någon annanstans än i en byggnad samt offentliga tillställningar.

Konsumentsäkerhetslagen tillämpas parallellt med räddningslagen, lagen om sammankomster samt markanvändnings- och bygglagen. Församlingen är dessutom en arbetsgivare som enligt arbetarskyddslagen (738/2002) är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa de anställdas säkerhet och hälsa i arbetet. Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) förpliktar församlingen både som arbetsgivare och tjänsteleverantör.

All verksamhet i församlingen ska följa principerna om hållbar utveckling och ta hänsyn till miljön. Lagstiftningen som gäller rusmedel följs noga. Inte ens svaga alkoholdrycker får säljas till en person under 18 år och denne får inte heller inneha eller medföra sådana drycker. Det är också förbjudet att sälja tobaksprodukter till en person under 18 år. Användning och innehav av narkotika är narkotikabrott. Om en församlingsanställd får reda på att en minderårig använder rusmedel är han eller hon enligt 25 § i barnskyddslagen skyldig att anmäla detta till det organ som ansvarar för kommunens socialvård. Även om lagen inte förbjuder myndiga personer att dricka alkohol eller röka, förutsätts det att vuxna ändå inte använder rusmedel när de arbetar med barn och unga.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har i uppgift att främja säkerheten och tillförlitligheten hos produkter, tjänster och industriell verksamhet. Tukes är en myndighet vars förpliktelser gäller även församlingarnas verksamhet. Statsrådets förordning om säkerhetsdokumen för vissa konsumenttjänster (1110/2011), den så kallade säkerhetsdokumentsförordningen, definierar innehållet i ett säkerhetsdokument och gäller även församlingarnas verksamhet. Ett säkerhetsdokument är tjänsteleverantörens, dvs. i detta sammanhang församlingens, beskrivning av hur tjänstens säkerhet har ordnats. I ett säkerhetsdokument beskrivs riskerna som är förknippade med tjänsten samt åtgärderna för att hantera riskerna och förbereda sig på nödsituationer. Säkerhetsdokumentet omfattar säkerhetsfrågorna som gäller tjänsten och hjälper tjänsteleverantören att kontinuerligt förbättra säkerheten. För församlingen är säkerhetsdokumentet i första hand ett internt verktyg – inte ett dokument som utarbetats för myndigheterna. Säkerhetsdokumentet ska skickas till Tukes endast om Tukes begär det separat. Allvarliga olyckor, allvarliga farliga situationer och alla exceptionella dödsfall som inträffat i församlingarnas verksamhet ska meddelas till Tukes.

Lagen om sexualbrott, kapitel 20 gäller från 1.1. 2023. Den rör också kyrkans verksamhet och anställda i församlingarna.

Tillbaka till toppen