Byggnader och inkvartering

Vid uppförande av byggnader som till exempel inkvarterings-, samlings-, och affärslokaler samt lokaler som kan jämföras med byggnader, till exempel tält, grilltak och flyttbara fritidsbostäder, ska man bland annat beakta bestämmelserna som gäller byggande (t.ex. byggnadernas hållfasthet) (markanvändnings- och bygglagen 132/1999, nedan MBL, och de föreskrifter och bestämmelser som utfärdats med stöd av denna lag) samt brandsäkerhetsbestämmelserna enligt lagstiftningen som gäller räddningsväsendet. Enligt MBL ska en byggnad och dess omgivning ”hållas i sådant skick att den hela tiden uppfyller de sanitära kraven, kraven på säkerhet och användbarhet och inte medför miljöolägenheter eller förfular omgivningen” (MBL 166 § 1 mom.). I 5 mom. i samma paragraf föreskrivs att ”byggnadens ägare ska övervaka i vilket skick de konstruktioner som är viktiga med tanke på byggnadens bärförmåga är”.

Enligt de ovannämnda bestämmelserna ska byggnaderna ha ett tillräckligt antal utrymningsvägar som också ska vara tydligt utmärkta. Byggnaderna ska ha brandvarnare eller brandlarmanläggningar av annat slag. Man ska också säkerställa att primärsläckningsutrustningen är lätt tillgänglig. Närmare krav på monteringen av brandvarnare föreskrivs i lagstiftningen som gäller räddningsväsendet och i byggnadsbestämmelserna. Om personer övernattar i tält som värms upp med en kamin eller en motsvarande anordning kan brandsäkerheten säkerställas genom oavbruten övervakning.

Tillbaka till toppen