Säkerhet i lokaler vid arbete som utförs någon annanstans än i församlingens lokaler

Församlingsarbete utförs i betydande grad även på andra ställen än i församlingens egna lokaler. Det är viktigt att säkerställa arbetstagarnas och deltagarnas säkerhet i den mån det är möjligt. Vid hembesök är det viktigt att komma ihåg att besöket ska grunda sig på en muntlig eller skriftlig överenskommelse med bostadsinnehavaren. De eventuella riskerna med ett hembesök ska alltid bedömas på förhand.

Församlingarna deltar även ofta i olika evenemang till exempel på torg, i köpcentrum och på mässor. I ungdomsverksamheten Saapas, där man arbetar kvälls- och nattetid under utmanande förhållanden på gator, i skogar, på stränder och festivaler även med personer som har druckit alkohol eller använt narkotika.

En säkerhetsplan ska utarbetas för varje sådan verksamhet. Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid tillräcklig resursfördelning och arbetstagarnas säkerhet särskilt i dessa situationer. När församlingen är huvudarrangör sköter den ändamålsenliga tillstånd och anmälningar om tillställningar med myndigheterna, övervakningen av ordningen, regleringen av trafik osv.

Före evenemanget gör arbetstagarna sig förtrogna med säkerhetsföreskrifterna för allmänna lokaler och säkerhetsföreskrifterna för den specifika lokalen. Arbetstagarna ska sörja för att de ansvariga volontärerna som deltar också gör sig förtrogna med lokalernas säkerhetsföreskrifter.

Tillbaka till toppen