Material och forskning

Det har forskats mycket kring generation Y och Z, deras attityder, beteendemönster och värderingar. Forskning finns från olika kyrkosamfund, men också företag och organisationer. På denna sida hittar du material och tips ifall du vill läsa mer om millennegenerationerna.

Material och information

Majoriteten av materialet tyvärr endast tillgängligt på finska eller engelska. Ifall du vill ha en svensk sammanfattning av arbetet och material kring millennialerna kan man kontakta Rebecka Stråhlman. Rebecka kommer också gärna och arbetar med specifikt din församling och tittar på hur trenderna ser ut just där.

Forskningsrapporter

Nuorten aikuisten elämä ja hengellisyys – Tutkimus millenniaaleista ja z-sukupolvesta
En etnografisk undersökning som gjordes av Noren med unga vuxna i huvudstadsregionen. En svenskspråkig sammanfattning kan fås av Rebecka Stråhlman. Klicka här för att läsa den ursprungliga forskningsrapporten.

Millenniaalisegmentointi – neljän segmentin malli
En segmentundersökning gjord av Taloustutkimus med 18-35-åringar i hela Finland. En svenskspråkig sammanfattning kan fås av Rebecka Stråhlman. Klicka här för att läsa den ursprungliga segmentrapporten.

Empati och bekantskapsundersökning
År 2021 gjordes en undersökning där man kartlade vilken bild och uppfattning stadsbor har av församlingen. Klicka här för att läsa en sammanfattning på finska av empati- och bekantskapsundersökningen.
Klicka här för att se en visualisering av resultaten på finska.

Litteratur

Ruth Perrin: Changing shape – The faith lives of Millennials

Ruth Perrin har undersökt unga vuxna i Storbritannien. De hon intervjuat är främst personer som i tonåren varit aktiva i en församling, men som senare tappat kontakten. Bland intervjupersonerna finns också sådana som ännu är aktiva i en församling och har en levande tro. Perrin hänvisar också till och redogör för en del liknande forskning som gjorts på andra håll i världen och på liknande teman. Boken ger konkreta tips för anställda, förtroendevalda och andra aktiva inom kyrkan. 

Spiritualiteetti 2020-luvun Suomessa

15 artiklar som undersöker hur tro och religiositet upplevs på ett personligt plan och hur de tar sig uttryck i Finland idag. Artiklarna har tre teman: 1) hur tro utövas, 2) gemenskaper och 3) spiritualitet i teologi och kyrkans verksamhet. Publikationen kan köpas via Granos webshop eller läsas digitalt. Klicka här för att läsa publikationen digitalt.

The diversity of worldviews among young adults

15 artiklar som undersöker tro, andlighet, religiöst beteende och värderingar i flera olika länder. Ett forksningssamarbete mellan olika universitet. Klicka här för att läsa publikationen.

Klicka här för att läsa en bloggtext på finska med en sammanfattning av innehållet från artiklarna.

Millenniaalien kirkko – kulttuuriset muutokset ja kristillinen usko

En forskningspublikation gjord inom Evangelisk-lutherksa kyrkan i Finland kring tro, religiositet, värderingar, övertygelser och fenomen. Artiklarna är på finska, men i slutet finns varje artikel sammanfattad på svenska. Klicka här för att läsa publikationen digitalt.

Länkar till artiklar

Gen Z is turning away from religion in order to live out their values

En artikel baserat på undersökning som gjorts med unga från olika religiösa samfund (främst katoliker) i USA. Handlar om hur unga lämnar tro och religion eftersom de upplever att de strider mot deras värderingar. Klicka här för att läsa artikeln.

Uskontoa brändätään nyt yritysmaailman keinoin myös Suomessa – startup-seurakunta Loft markkinoi somessa evankeliumia nuorille

Artikel från Yle om “startup”-församlingar, bl.a. i Joensuu. Berättar om hur nya gemenskaper som lockar många unga vuxna kan se ut. Klicka här för att läsa artikeln.

Community Is In: How To Create Brand Advocacy Among Gen Z And Millennials

Artikeln riktar sig främst till företag och de som sysslar med marknadsföring, men har nyttigt innehåll också ur kyrkligt perspektiv, t.ex. hur vi borde tänka med sociala medier. Hurudant material och innehåll intresserar unga? Vad kan de engagera sig för och i? Klicka här för att läsa artikeln.

Markkinointimaailmassa kohistaan nyt Alfa-sukupolvesta

Även denna artikel har fokus på företag och marknadsföring, men tar här steget vidare till följande generation, Alfa-generationen, vars vanor och beteende igen skiljer sig från millenniegenerationerna. Klicka här för att läsa artikeln.

Välsignelsens signaler – framtidsredogörelse 2022

Framtidsredogörelsen 2022 är starkt kopplat till arbetet En kyrka för millennialerna. Den berättar mycket det samma som många av ovanstående forskningsrapporter. Data till framtidsregogörelsen samlades in genom metoden Signalrum, en metod som församlingarna kan använda sig av för att höra sina medlemmar och skapa dialog. 

Klicka här för att läsa om framtidsredogörelsen och hitta instruktioner för att ordna signalrum.

Blogg

På Kotimaa finns en blogg med namnet “Millenniaalien kirkko” (En kyrka för millennialerna). Där har olika skribenter skrivit texter om egna upplevelser eller fakta om olika fenomen kring yngre generationer. Klicka här för att läsa blogginläggen på finska.

Podcast

Vintern och våren 2023 publiceras en podcast med namnet Kirkko kiinni – 2020-luvun merkityksiä etsimässä (ungefär Kyrkan stängd – på jakt efter meningsfullhet på 2020-talet). Namnet anspelar på kyrkans strategi Öppna dörrar. Själva podcasten är sammanlänkad med forskningspublikationen Millenniaalien kirkko – kulttuuriset muutokset ja kristillinen usko (ungefär Millennialernas kyrka – kulturella förändringar och kristen tro). I några avsnitt diskuterar några av artikelskribenterna kring sina teman och forskningsresultat. I andra avsnitt samtalar olika aktörer ur ett praktiskt perspektiv kring en del av de teman som kommer fram i publikationen. Klicka här för att lyssna på podcasten på Spotify.

Tillbaka till toppen