Har du upptäckt oegentligheter i kyrkan?

Du kan rapportera oegentligheterna på ett tryggt och säkert sätt.

Bakom detta ligger lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser, som trädde i kraft den 1 januari 2023 och som förpliktar arbetsgivare att inrätta en kanal för att rapportera överträdelser på ett säkert sätt.   

Genom den så kallade visselblåsarlagen genomförs EU:s nya direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, även kallat visselblåsardirektivet.  

Oegentligheter ska i första hand rapporteras genom organisationens interna rapporteringskanal.

I vissa fall kan anmälan göras direkt till justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal. En rapport kan lämnas genom justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal till exempel när den rapporterande personen inte har möjlighet att rapportera via en intern rapporteringskanal eller när personen har grundad anledning att tro att det inte är möjligt att effektivt ingripa i överträdelsen på basis av en intern rapport.  

Justitiekanslersämbetet utreder inte själv rapporten, utan vidarebefordrar den till den behöriga myndigheten. Läs mer om justitiekanslersämbetets kanal.  

Vem kan rapportera? 

Oegentligheter ska i första hand rapporteras via arbetsgivarens interna kanal. Om den rapporterande personen inte kan rapportera via en intern kanal, kan hen göra det direkt via justitiekanslersämbetets centraliserade externa kanal. En sådan situation kan bli aktuell till exempel om personen är en tidigare anställd. 

Enligt visselblåsarlagen kan följande personer lämna en rapport: 

 • Anställda (olika anställningsformer)  
 • Inhyrda arbetstagare  
 • Yrkesutövare  
 • Tjänsteinnehavare  
 • Tidigare anställda  
 • Arbetssökande (om informationen har erhållits under ansökningsprocessen)  
 • Frivilligarbetare  
 • Praktikanter  
 • Underleverantörer  
 • Aktieägare  
 • Personer som förhandlar om tillhandahållande av tjänster  
 • Medlemmar av förvaltningsorgan   
 • Anställda hos entreprenörer, underleverantörer och leverantörer  
 • Personer som bistår den rapporterande personen, tredje personer eller juridiska personer som har anknytning till den rapporterande personen 
Tillbaka till toppen