Praktik eller lärande i arbetslivet i församlingens uppgifter

Praktik och lärande i arbetslivet genomförs på samma sätt i församlingarna som på andra arbetsplatser. Ett undantag är nedanstående praxis, som ska beaktas innan perioden inleds i församlingen.

I vissa uppgifter i församlingens andliga arbete är det alltid bra för församlingen att veta om den studerande

 • är medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
 • representerar något annat religiöst samfund eller
 • är religiöst obunden.

När församlingen känner till detta är det möjligt att i god tid komma överens om behövliga specialarrangemang.

Församlingen kan av grundad anledning prioritera studerande som är medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands (se Diskrimineringslagen 1325/2014, 12 §).

Anvisningar för studerande

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa anvisningarna.

Före en praktikperiod eller lärande i arbetslivet i uppgifter inom andligt arbete:

 1. Utbildningsinrättningen informerar de studerande och handledarna innan perioden inleds om
  • kompetensmålen och det centrala innehållet för praktiken eller lärandet i arbetslivet
  • lämnande av uppgifter och förbindelser i anslutning till andligt arbete till församlingen innan perioden inleds (se nedan).
 2. Om praktiken eller lärande i arbetslivet genomförs inom andligt arbete i församlingen, begär församlingen innan praktikperioden eller lärandet i arbetslivet inleds med personuppgiftsblanketten information av den studerande om bl.a.  uppfyllandet av villkoren för medlemskap i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Om utbildningsinrättningen undantagsvis granskar dessa uppgifter, avtalas detta separat med församlingen.
 3. Innan praktikperioden eller lärandet i arbetslivet inleds i församlingen undertecknar den studerande förbindelsen om tystnadsplikt och sekretess.
 4. Utbildningsinrättningen godkänner praktiken eller inlärningen i arbetslivet som genomförd i enlighet med Evangelisk-lutherska kyrkans examensbeslut eller rekommendation när omfattningen av studiehelheten eller examensdelen, kompetensmålen och det centrala innehållet uppfyller de krav som kyrkans arbete förutsätter.

Mer information ger Kyrkostyrelsens sakkunniga:

Innan praktiken eller lärandet i arbetslivet i uppgifter inom andligt arbete inleds:

 1. Utbildningsinrättningen informerar innan perioden inleds studeranden och handledaren om
  • kompetensmålen och det centrala innehållet för praktiken eller lärandet i arbetslivet
  • lämnande av uppgifter och förbindelser i anslutning till andligt arbete till församlingen innan perioden inleds (se nedan).
 2. Om praktiken eller lärandet i arbetslivet genomförs inom andligt arbete i församlingen, begär församlingen innan praktikperioden eller lärandet i arbetslivet inleds med personuppgiftsblanketten information av den studerande bl.a. om uppfyllandet av villkoren för medlemskap i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Om utbildningsinrättningen undantagsvis granskar dessa uppgifter, avtalas detta separat med församlingen.
 3. En studerande som inte är medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kan genom en skriftlig förbindelse meddela att han eller hon förbinder sig till den evangelisk-lutherska kyrkans lära och bekännelse i de uppgifter som hör till praktikperioden eller lärandet i arbetslivet (se 1 kap. 2 § i kyrkolagen och 1 kap. 1 § i kyrkoordningen).

Om en studerande som inte hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland inte undertecknar en skriftlig förbindelse om att han eller hon i arbetsuppgifter som ingår i praktiken eller lärandet i arbetslivet förbinder sig till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands lära och bekännelse, avlägger den studerande praktiken eller lärandet i arbetslivet i begränsad omfattning. Den studerande får de studie- eller kompetenspoäng som ingår i examen, men inte en klausul i betyget om att examen ger behörighet för en kyrklig tjänst eller för en befattning som barnledare i en församling i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

 1. Före praktikperioden eller lärandet i arbetslivet i församlingen undertecknar den studerande förbindelsen om tystnadsplikt och sekretess.
 2. Utbildningsinrättningen godkänner att praktiken eller inlärningen i arbetslivet har genomförts i enlighet med Evangelisk-lutherska kyrkans examensbeslut eller rekommendation när omfattningen av studiehelheten eller examensdelen, kompetensmålen och det centrala innehållet uppfyller de krav som kyrkans arbete förutsätter.

Om en person som avlagt praktik eller lärande i arbetslivet i begränsad omfattning senare inträder i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och vill få den behörighet som krävs för en kyrklig tjänst, ska den studerande kontakta den utbildande institutionen.

Mer information ger Kyrkostyrelsens sakkunniga

 1. När praktiken eller inlärningen i arbetslivet innefattar uppgifter inom gudstjänstliv, diakoni, fostran, undervisning eller själavård är det ändamålsenligt att den studerande är konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Bestämmelserna i anslutning till detta gäller endast anställda i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. Syftet med bestämmelserna är att de som utför dessa uppgifter, även andra än personer i anställningsförhållande, ska vara medlemmar i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Det är således motiverat att församlingen också förutsätter att de studerande förbinder sig till kyrkans lära och bekännelse. Därför ber församlingen en studerande som inte är medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland att skriftligt förbinda sig till den evangelisk-lutherska kyrkans lära och bekännelse under praktiktiden och lärandet i arbetslivet.

 1. Om praktiken eller lärandet i arbetslivet förutsätter att den studerande utför uppgifter i anslutning till gudstjänsten och nattvardens utdelning enligt kyrkoordningen (KO 3 kap. 4 och 8 §), ska den studerande alltid vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och känd för sin kristna övertygelse.

Med uppgifter i anslutning till gudstjänsten avses till exempel att predika i gudstjänsten. Uppgifter i anslutning till nattvarden innebär att biträda vid nattvardens utdelning. Dessa uppgifter kan inte utföras av en person som inte hör till kyrkan, även om han eller hon har ingått ovan nämnda skriftliga förbindelse. Andra kyrkliga förrättningar (KO 3 kap. 9 §, 12 § och 13 §), såsom dop, vigsel till äktenskap och jordfästning, kan en studerande inte utföra. Församlingen kan inte avvika från dessa bestämmelser. Församlingen ska på förhand, innan praktiken eller lärandet i arbetslivet inleds, förvissa sig om huruvida den studerande är medlem i kyrkan med personuppgiftsblanketten.

Samband mellan praktik och lärande i arbetslivet och den behörighetsklausul som antecknas i examensbetyget eller intyget över studier som kompletterar examen

Läroanstalten eller högskolan antecknar i examensbetygen för de examina som ger behörighet för en kyrklig tjänst eller befattning en klausul enligt vilken den avlagda examen och de studier som ingår i examen ger den behörighet för en tjänst eller den rekommenderade kompetens för en befattning som anges i biskopsmötets eller Kyrkostyrelsens beslut. Till dessa studier hör även praktik eller lärande i arbetslivet som utförts på heltid i en församling i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Ett sådant intyg ges också när den studerande har kompletterat vissa examina i enlighet med Kyrkostyrelsens beslut om examina.

Mer information komplettering av examen: evl.fi/examensbeslut

Huvudregeln är att den som studerar för en examen som krävs för en kyrklig tjänst eller som ger behörighet för en kyrklig befattning ska utföra uppgifter i församlingen som de i anställningsförhållande utför. Kompetensmålen för praktiken eller lärandet i arbetslivet har också utarbetats utifrån denna princip så att de stöder uppnåendet av det kunnande som krävs i kyrkan.

 1. Ifall den studerande inte är medlem i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland är det med tanke på den behörighet som examen ger fråga om huruvida den studerande kan genomföra praktiken eller inlärningen i arbetslivet i enlighet med målen för kunnandet. Praktiken eller inlärningen i arbetslivet kan inte godkännas som en del av de studier som ger kyrklig behörighet, om den studerande inte kan delta i alla sådana uppgifter som normalt hör till de anställda inom uppgiftsområdet och de begränsade uppgifterna inte uppfyller de mål för kunnandet i kyrkans arbete som hör till avläggandet av studiehelheten eller examensdelen. Då kan den studerande genomföra praktiken eller lärandet i arbetslivet i begränsad omfattning, men får inte i examensbetyget den klausul som påvisar behörighet för en tjänst eller befattning i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
 2. Om en studerande som inte hör till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har undertecknat en skriftlig förbindelse och utan begränsningar genomgår praktik eller lärande i arbetslivet i alla sådana uppgifter som normalt hör till de anställda inom uppgiftsområdet och som uppfyller de krav på kyrkligt arbete som ställts för praktiken eller lärandet i arbetslivet, motsvarar detta praktik eller lärande i arbetslivet som hör till en examen som ger behörighet för en tjänst eller befattning i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Om examen också omfattar andra studier som hör till behörigheten för en tjänst eller befattning i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, antecknas i den studerandes examensbetyg eller intyg över studier som kompletterar examen en klausul som fastställer behörigheten.
 3. Om den studerande senare inträder i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och vill få en behörighetsklausul i sitt examensbetyg, ska den studerande vara i kontakt med den utbildande institutionen.

Blanketter

Obs! Blanketterna nedan är inte tillgängliga.

I frågor som gäller blanketterna, kontakta Kyrkostyrelsens sakkunniga:

Tillbaka till toppen