Millennialernas stigar

Den kulturella förändring som sker med generationsskiften lockar kyrkan att förändra sina tillvägagångssätt. Genom att lyssna, möta och göra tillsammans lever och formas den kristna tron så att den blir meningsfull också i yngre generationers liv. Millennialernas stigar är ett verktyg för församlingarna i den här förändringsprocessen.

Huvudtankar i Millennialernas stigar

 • På församlingarnas önskemål fortsätter Stigen-modellen till att omfatta också Y- och Z-generationernas vuxna.
 • Sammanfattar och åskådliggör fakta till verktyg och användbara former
 • Fyra millennialprofiler öppnar upp och klargör mångfald
 • Andlighet, kommunikation, göra gott och gemenskap som olika perspektiv att granska
 • Länkar till modeller på hur man redan gör + tips till församlingarna

Mål

I projektet “En kyrka för millennialerna” har man arbetat på en modell som kunde fungera som en helhetsplan för verksamhet och kontakt till personer över 18-år i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Målet är att, tillsammans med ett brett samarbetsnätverk, skapa ett verktyg som hjälper församlingarna att analysera, strukturera och utveckla verksamhet för vuxna. Målet är också att skapa en helhetsbild av hur församlingen kan gå vid människans sida i de olika livssituationer man går igenom från vuxenlivets första stund ända till ålderdom och död. Det dokument som arbetas fram till modellen har längs med arbetets gång fått namnet ”Millennialernas stigar – vägar till en äkta och närvarande kyrka”.

Målet med modellen Millennialernas stigar är att leda församlingen till sådana tillvägagångssätt som gör att människan upptäcker tro, hopp och kärlek som en kraft och resurs i sitt liv och, om hen så vill, i församlingen en gemenskap som är meningsfull just för hen. Man kan använda modellen Stigar för millennialerna flexibelt på olika sätt och församlingen kan bearbeta den efter den egna verksamhetsmiljöns behov.

Teman och verktyg

Under processens gång har sex olika teman utkristalliserat sig och dem har man arbetat med i olika workshops.

 • Människan i centrum och medlemmarnas profiler
 • Andlighet som ett fritt utrymme och nya sätt att leva som kristen
 • Kommunikation som ett sätt att hålla kontakt
 • En vilja att göra gott mot andra
 • Millennialernas gemenskaper och olika grupper i församlingarna
 • Samlande av bra verksamhetsmodeller och utveckling av nya

Utifrån verkstäderna sammanställs ett dokument som modell för stigar för vuxna. Förutom ett dokument så skapar man i processen verktyg och arbetssätt som församlingarna kan använda för att utnyttja modellen, kommunikationsmaterial och elektroniskt material/en tipsbank. 

Under hösten 2023 kommer man att samla ihop mer tipsmaterial och verktyg som församlingarna kan använda. I väntan på det går det bra att utnyttja samma verktyg som för “Stigen”, eftersom “Millennialernas stigar” är en fortsättning på samma process. 

Arbetsgruppen

Den grupp som för processen vidare sattes ihop genom en öppen ansökning hösten 2021. På basis av olika höranden och workshopar har gruppen skapat en modell för vad det innebär att arbeta på ett människonära sätt samt strukturerande element och verktyg. Gruppens medlemmar deltar också i eller leder olika pilotförsök där man testar element från modellen och på basis av erfarenheterna och feedbacken redigerar modellen.

Till gruppen hör:

 • Ville Halkoluoto
 • Kirsi-Maria Koski
 • Laura Leipakka
 • Henna Nortunen
 • Menni Nousiainen
 • Heidi Pirkänen
 • Liisa Pohjonen
 • Timo Pöyhönen
 • Mia Ståhle
 • Henna Viinikainen
 • Tillsammans med dem arbetar också projektgruppen för En kyrka för millennialerna: Henna Ahlfors, Titi Gävert, Jussi Laine, Stiven Naatus, Jari Pulkkinen, Rebecka Stråhlman och Katri Vappula (ordförande för gruppen och projektledare)
Tillbaka till toppen