Maskiner och anordningar

Fastighetsväsendet ansvarar för säkerheten i fråga om maskiner och anordningar samt motsvarande redskap som hör till församlingens fastigheter. Den säkerhetsansvariga ansvarar för säkerheten hos maskiner och anordningar som används i verksamheten och personens uppgifter antecknas i säkerhetsdokumentet. Maskiner och anordningar (t.ex. snöskotrar, terränghjulingar, motorsågar och andra handredskap) ska lämpa sig för verksamheten som utövas och uppfylla de bestämmelser som gäller dessa. Exempel på sådana bestämmelser är statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008) och statsrådets förordning om säker användning och besiktning av arbetsutrustning (403/2008).

Maskinerna och anordningarna ska granskas och underhållas regelbundet. I säkerhetsdokumentet ska det redogöras för kraven som gäller service och underhåll av maskinerna och anordningarna. Det är klokt att utarbeta en serviceplan för granskningen och servicen på maskiner och anordningar och föra en servicedagbok. Förutom serviceplanen och regelbunden service ska maskinernas och anordningarnas skick följas kontinuerligt och eventuella brister ska repareras i enlighet med hur allvarliga bristerna är.  Vid behov ska maskiner och anordningar som orsakar fara tas ur bruk.

Om verksamheten eller evenemanget ordnas på en väg är det viktigt att beakta trafiksäkerheten och följa bestämmelserna som gäller fordon och övriga färdmedel samt bestämmelserna om väg- och terrängtrafik, till exempel vägtrafiklagen (267/1981) och -förordningen (182/1982), terrängtrafiklagen (1710/1995) och –förordningen (10/1996) och lagen om enskilda vägar (560/2018). Även officiella snöskoterrutter omfattas av vägtrafiklagstiftningen.

I vägtrafiklagstiftningen finns bland annat krav som gäller snöskotrar och skyddsutrustning.

Om verksamheten eller evenemanget ordnas vid ett vattendrag ska bestämmelserna som gäller sjötrafik iakttas, till exempel sjötrafiklagen (463/1996) och -förordningen (124/1997) samt lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar (1712/2015). Sjötrafiklagen innehåller bestämmelser bland annat om farkosters konstruktioner, utrustning och skick. I programtjänster som ordnas på vattnet kan det vara nödvändigt att föra både servicedagbok och båtdagbok.

Tillbaka till toppen