Vilken nytta har jag av detta?

Målet är att tydligare gestalta nuläget, ouppmärksammade områden och utvecklingsbehov/drömmar. Vi får tillfälle att fundera över och tillsammans begrunda hur Stigens ålderskategorier kommer fram i eller berör just mitt arbete. Detta arbetssätt passar bäst för arbetsgemenskaper eller team som redan på förhand har bekantat sig med den övergripande planen för Stigen.

Förhandsuppgift 

A.) Bekanta dig med helhetsplanen för Stigen. I vilka åldrar/skeden har du som anställd upplevt att församlingen är en betydelsefull gemenskap? Varför just under dessa skeden av ditt liv?

Genomgång i smågrupper och de viktigaste observationerna delas tillsammans. 

B.) Tänk över vilka utmaningar Stigens tänkesätt medför för dig som anställd? 

Grupparbete 1

Reservera mycket tid för arbetet och genomgången.

Anteckna följande på Jamboard/Finga eller någon annan elektronisk plattform/stora Post-it-lappar: 

 • Nuläge: verksamhet, grupper osv. 
 • Ordna lapparna enligt ålderskategorier.  
 • Vilken källa är gemensam för alla i åldersgruppen? Ringa in, anteckna el.dyl.  
 • Hur syns åldersgruppens namn GLÄDJE, KONTAKT, ÄVENTYR etc. i er verksamhet?  
 • Genomgång: grupperna presenterar sina egna förslag. 

Grupparbete 2  

 • Observationer om Stigen: 
 • På vilket ställe av Stigen går det bra/är nu som starkast? 
 • Var längs Stigen finns det ouppmärksammade områden/avbrott/brister? 
 • Med vem samarbetar man redan och med vem vore det möjligt?  Synvinklar på eventuella nätverk. 
 • Församlingsmedlemmarnas delaktighet? Vad skulle falla bort om församlingsmedlemmarna inte skulle delta?
 • Mot vems behov svarar verksamheten? Vilka behov har gett upphov till verksamheten?  
 • Vad behövs för att de svaga punkterna ska omvandlas till styrkor och hoten/bristerna/de ouppmärksammade områdena ska bli möjligheter? 
 • Genomgång: grupperna presenterar sina egna förslag. 
Tillbaka till toppen