Påverkansgruppernas uppgift

Enligt kyrkoordningen ska ungas påverkansgrupper ha både administrativa och verkställande uppgifter.

Administrativ uppgift

“Påverkansgruppen har i uppgift att påverka beredningen av ärenden och beslutsfattandet…”
KO 10:4

När man förbereder ett ärende för att fatta beslut ska beslutsfattarna beakta ungas åsikter. Man måste höra de unga i tid, innan man formulerar ett beslutsförslag. Unga kan själva komma på initiativ eller ställningstaganden och påverkansgruppen kan vara den som konkret gör initiativ och lyfter fram saker till beslutsfattningen. För att informationsgången ska vara smidig åt båda hållen är det viktigt att man skapar fungerande kommunikationsvägar mellan påverkansgruppen och ledningen.

I församlingarna har man utsett personer som ansvarar för att BKA blir gjort. En påverkansgrupp för unga kan bli en viktig samarbetspart och bollplank för den som genomför BKA.

Verkställande uppgift

“Påverkansgruppen har i uppgift att … delta i planeringen och genomförandet av församlingens verksamhet.”
KO 10:4

I många församlingar har man inom ungdomsarbetet redan grupper genom vilka ungdomarna blir delaktiga i både planering och genomförande av verksamheten. Kyrkoordningen begränsar inte ungas påverkansmöjligheter till endast ungdomsarbetet, utan den verkställande uppgiften gäller för hela församlingen. Ifall ungdomarna själva har intresse och ork ska de få vara med och diskutera t.ex. hur gudstjänsterna ska utformas, vilka musikevenemang som ordnas eller hur lägergården ska användas. Det är inte de vuxna som ska bestämma vad de tror att ungdomarna är intresserade av att ta ställning till – ungdomarna måste själva få välja vilka frågor de engagerar sig i.

En påverkansgrupp för unga kan ta ställning till eller förbereda och genomföra bl.a. följande saker:

  • göra upp verksamhetsoch budgetplan
  • rekrytering av anställda
  • inrättande och indragande av tjänster och befattningar
  • ordnande av läger och evenemang
  • användning och försäljning av församlingens utrymmen
  • planering och förverkligande av gudstjänster
  • göra barnkonsekvensanalys

De unga kan även representera församlingen i kyrkliga, samhälleliga och lokala samarbetsforum.

Tillbaka till toppen