Stöd och material

Du behöver varken arbeta ensam eller uppfinna hjulet på nytt! Det finns mycket stöd och material för arbetet med ungas påverkansgrupper, både inom kyrkan och i samhället.

Material och tips

Det finns material och tips för att stöda påverkansgruppernas verksamhet och möten mellan unga och beslutsfattare.

Ungas påverkansgrupper i församlingen

infobroschyr (pdf)

Tryckta versioner av broschyren kan beställas av Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsfrågor på Kyrkans central för det svenska arbetet.

NAVI-gruppen har gett ut ett material som stöd när man vill ordna möten mellan unga och beslutsfattare.

Lasten ja nuorten keskus har producerat flera korta filmer med inspiration och information. Filmerna är i huvudsak på finska, men svenskspråkiga medverkar i en del och alla är textade till svenska. Klicka på länkarna nedan för att se på filmerna på YouTube:

Kamratstöd och sakkunniga

Kamratstöd är det bästa stödet, både i verksamhet och när man är på väg att starta upp något. Det finns ett nätverk för dem som arbetar med delaktighetsfrågor för att vi ska kunna dela fungerande modeller, ställa frågor och fundera tillsammans. I nätverket delar vi information och diskuterar både online och live. Nätverket har en egen Teamsgrupp. Än så länge fungerar nätverket endast på finska, men ifall tillräckligt många svenskspråkiga vill komma med är det möjligt att skapa en egen kanal. Det är också möjligt att ha en del tvåspråkiga träffar.

Aktuella frågor i nätverket är bl.a. ungas påverkansgrupper, BKA i församlingen, barns och ungas delaktighet, metoder för delaktighet, hörande av barn och unga och deras möjligheter att påverka i församlingen.

Lasten ja nuorten keskus (LNK) producerar tillsammans med kyrkostyrelsen material och utbildningar kring ungas påverkansgrupper. De ansvarar också för utvecklingsarbetet kring ungas påverkansmöjligheter samt nätverket och Teamsgruppen. På LNK arbetar Johanna Nyman med dessa frågor och på kyrkostyrelsen Sirpa Syrjä. På svenska fungerar Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsfrågor på Kyrkans central för det svenska arbetet (KCSA), som kontaktperson kring dessa frågor. Även om det inte finns mycket material på svenska är det alltid möjligt att komma med önskemål. Rebecka har regelbunden kontakt med Johanna och Sirpa och de vill gärna komma svenskspråkiga till mötes.

Johanna Nyman
johanna.nyman@lastenjanuortenkeskus.fi
043 8248265

Sirpa Syrjä
sirpa.syrja@evl.fi
050 4132867

Utbildning

På finska ordnas bl.a. utbildningen ”Unga påverkar” av Lasten ja nuorten keskus. Följ med LNK, Step och kyrkans utbildningskalender för aktuella utbildningar kring delaktighet och påverkan. LNK och kyrkostyrelsen ordnar också kortare webbinarier på olika teman kring påverkasarbete. Det är också möjligt att bjuda in unga från NAVI-gruppen för att berätta för unga om påverkansarbete. Borgå stift har egna svenskspråkiga representanter i NAVI.

Ifall det finns önskemål på utbildningar, inspirationstillfällen eller stödnätverk på svenska så kan man vara i kontakt med Rebecka Stråhlman.

Fler tips

NUVA

NUVA kommer från Nuorisovaltuustot, på svenska ungdomsråden. Ungdomsråden representerar kommunens unga i den kommunala beslutsfattningen. I praktiken ska det finnas ett ungdomsråd (eller dylikt) i varje kommun. Kommunallagen 26§ förpliktigar kommunen att ordna påverkansmöjligheter för unga. Ungdomsråden är politiskt obundna påverkansgrupper för unga. De fungerar inom den egna kommunen och arbetar för de lokala ungdomarnas väl.

I ungdomsfullmäktiges anvisningar kan du också hitta tips och stöd för församlingens påverkansgrupper för unga.

Klicka här för att komma till NUVA:s webbplats på svenska.

NAVI

NAVI (Nuoret aikuiset vaikuttavat kirkossa) är en påverkansgruppen för unga vuxna. Gruppen arbetar för att främja ungas påverkansmöjligheter inom evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. En av NAVI:s uppgifter är också att stöda verksamheten med ungas påverkansgrupper. NAVI-gruppen består av ca 20 unga vuxna från de olika stiften och olika organisationer. Lasten ja nuorten keskus ansvarar för verksamheten och fungerar som sammankallare. NAVI är en kyrko- och partipolitiskt obunden aktör.

Klicka här för att komma till NAVI:s webbplats på svenska.

Changemaker

Changemaker främjar ungas möjligheter att påverka i samhället och är Kyrkans Utlandshjälps påverkansnätverk för unga och unga vuxna. I Changemaker lär sig unga hur man i Finland och världen kan påverka samhälleliga problem och orättvisa strukturer. Unga från hela Finland är aktivt med och kommer med idéer, planerar och verkställer Changemakers verksamhet. Changemakers verksamhet är ett bra exempel på ungas egen påverkansverksamhet. Nätverket ordnar verksamhet och utbildningar om påverkansarbete för unga och ger ut mångsidigt material.

Klicka här för att komma till Changemakers webbplats på svenska.

Ungdomens Kyrkodagar

Ungdomens Kyrkodagar (UK) är Borgå stifts eget ungdomsparlament. Varje församling kan skicka delegater till UK och ungdomarna skickar själva in motioner och initiativ till diskussion. Också anställda vid KCSA, förtroendeorgan i församlingarna i Borgå stift, ombud i Borgå stifts stiftsfullmäktige och ombud i kyrkomötet har rätt att ta upp ärenden genom initiativ till diskussion, vilket är ett bra sätt för vuxna att höra ungas åsikter i olika frågor. Under UK väljer delegaterna sinsemellan ett presidium. Protokollet med besluten skickas till församlingarna, stiftsfullmäktige, kyrkomötet och eventuella andra mottagare enligt beslut. UK är en viktig mötesplats för unga i Borgå stift där de får lära känna och diskutera respektfullt med jämnåriga som har olika åsikter än en själv.

Klicka här för att komma till UK:s webbplats.

Nuorten tulevaisuusseminaari (De ungas framtidsseminarium)

De ungas framtidsseminarium, Kyrka2030, är ett nationellt forum för att höra unga och för att möjliggöra möten mellan unga och beslutsfattare. Under seminariet visionerar unga kring framtidens kyrka. Seminariet planeras och förbereds tillsammans med unga.

Klicka här för att komma till Nuorten tulevaisuusseminaaris webbplats på finska.

Tillbaka till toppen