Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik sker i olika situationer i barnets liv. Det innebär den fostran som sker i relationer mellan barn och vuxna i barnets olika livskeden. Barnen växer, utvecklas och lär sig genom att interagera med andra människor.

tre barn sitter på golvet och klappar händer

Föräldrarna ansvarar för barnets uppväxt och fostran. De väljer den form av småbarnspedagogik som bäst passar familjens behov. I kyrkans småbarnspedagogik stöder man hemmets fostran likadant som i samhället. Barnets bästa beaktas då man är intresserad av barnets styrkor och intressen. Barnen är aktiva aktörer och därmed sker lärandet när barnen får vara delaktiga och påverka verksamheten.

Det viktiga är samarbetet mellan barnet, personalen i småbarnspedagogiken och vårdnadshavarna. Kyrkans småbarnspedagogik (barn- och familjeverksamhet) stöder hemmets kristna fostran och barnets holistiska fostran enligt den kristna människosynen. I verksamheten utgår man från samarbetet med familjen som en fortsättning på dopundervisningen.

Stigen verksamhetsmodellen hjälper till att genomföra och utveckla småbarnspedagogiken.

Kyrkans småbarnspedagogik

Kyrkans småbarnspedagogik utvecklas kontinuerligt och följer med den pedagogiska utvecklingen. Inom kyrkans fostran har man alltid gått in för att följa aktuell pedagogik. Bakom detta finns tanken att kyrkan inte har en egen pedagogik. I utvecklandet av kyrkans egen verksamhet och personalens yrkeskunskap drar vi så övergripande som möjligt nytta av samhällelig forskning om barns utveckling och lärande. Till den yrkesmässiga verksamheten hör alltid också pedagogik, forskningen bakom den och moderna pedagogiska tillvägagångssätt Kyrkans småbarnspedagogik följer pedagogiska förhållningssätt och principer som beskrivs i dokumentet Grunderna för planen för småbarnspedagogik. Målet med småbarnspedagogiken är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande utan att förbise den kristna fostran. Man kan inte tala om den utan en andlig dimension, innehållet i den kristna traditionen och teologin. Kyrkans fostran förutsätter att man binder sig både till teologin och pedagogiken.

Kyrkan har utifrån Grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetat egna riktlinjer för kyrkans småbarnspedagogik, se nedan. Församlingar har också mera utförligt utarbetat egna läroplaner.

Kyrkans småbarnspedagogik

Riktlinjer för kyrkans småbarnspedagogik

Öppna kyrkans småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik genomförs i ett brett nätverk som betjänar barn och familjer. Nätverket består av social-, hälso- och undervisningstjänster samt olika organisationer som arbetar med barn- och familjeverksamhet. I det nätverket är församlingen med som en betydelsefull organisatör och samarbetspartner. Församlingen är med och erbjuder småbarnspedagogik och stöder samhällets småbarnspedagogik i åskådningsfostran . Ett verktyg är webbplatsen Framåt med åskådningsfostran.

Framåt med åskådningsfostran

Den här webbplatsen innehåller aktuell information och material för pedagogisk utveckling av åskådningsfostran.

Öppna Framåt med åskådningsfostran

Lekdagen firas hela vecka 16. Från 15.4 – 20.4. 2024 och kulminerar i Lekdagen den 20 april.

Temat för lekdagen är “Kamratfärdigheter” .Lekdagen ingår i Stigen och är en dag att bekräfta leken i olika form i församlingen. Ordna evenemang i församlingen eller tillsammans smed andra samarbetsparter på orten. Vuxna får gärna vara med och leka!

Fadderdagen firas första söndagen i juni efter skolavslutningen. År 2024 är datumet 2 juni. Läs mer på fadderdagen,fi.

Barnkonventionens dag 20 november och veckan för barnets rättigheter. Veckan för barnets rättigheter firas 20-26.11.2023. tema i år är Barnets rätt till välmående. Läs mer om barnets rättigheter.

Föräldrarna i en familj som deltar i verksamheten kan ha två olika åskådningar. För att stöda familjen finns broschyren Olika åskådningar i hemmet som ger tips till familjen hur de kan samtala och behandla båda föräldrarnas åskådning på ett tryggt sätt.

Tillbaka till toppen