Kyrkans pris

Kyrkan beviljar pris till aktörer och verksamhet som på olika sätt främjar det kristna budskapet och värderingar som hör samman med kristen tro.

Kyrkostyrelsen beviljar jämställdhets- och likabehandlingspriset vartannat år.

Bakgrund

Kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling har uppkommit som en del av projektet 100 jämställdhetsgärningar, som lanserades till Finlands hundraårsjubileums ära 2017. Projektet grundades av delegationen för jämställdhetsärenden och Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. Biskop Irja Askola var medlem i hederskommittén (2016–2017) för projektet 100 jämställdhetsgärningar och Kyrkans jämställdhetspris inrättades på initiativ av henne.

Många jämställdhetsgärningar fokuserar på att skapa en likvärdig ställning för kvinnor, vilket är ett centralt tema även i kyrkans pris. Strävan är också att lyfta fram mer omfattande perspektiv på jämställdheten. Priset främjar i vidare bemärkelse rättvisa, jämställdhet och likabehandling. Syftet med priset är att främja jämställdhet och likabehandling både i kyrkan och i samhället i stort. Priset har inte heller begränsats till att gälla endast finländska jämställdhets- och likabehandlingsgärningar.

År 2022 reviderades prisets namn och grunderna för priset så att temat likabehandling lyftes fram bättre. Kyrkans pris för jämställdhet ändrades till Kyrkans pris för jämställdhet och likabehandling.

Stadgar för priset

Priset beviljas en person, församling eller annan aktör. Den som nominerar kan vara en sammanslutning eller en enskild person. Kyrkostyrelsens plenum fattar beslut om beviljande av priset. För beredningsarbetet svarar Kyrkans arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling tillsammans med en medlem som utsetts av plenum.

Grunder för priset är i synnerhet:

 1. Öka jämställdheten mellan könen
 2. Främja likabehandling av människor och människogrupper
 3. Lyfta fram etiska värden som främjar likabehandling och jämställdhet
 4. Särskilt stöd till dem som lider mest av ojämlikhet och dess följder
 5. Långsiktigt arbete eller nya idéer som främjar mänsklighet och människovärde samt gynnar jämställdhet och likabehandling.

Priset lyfter fram och främjar jämställdhet och likabehandling. Priset är utöver ett diplom ett penningpris på 5 000 euro som går till ett av pristagaren valt ändamål i arbetet för jämställdhet och likabehandling.

Priset beviljas en person, församling eller annan aktör. Den som nominerar kan vara en sammanslutning eller en enskild person. Kyrkostyrelsens plenum fattar beslut om beviljande av priset. För beredningsarbetet svarar Kyrkans arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling tillsammans med en medlem som utsetts av plenum.

Kyrkostyrelsen delar årligen ut kyrkans kulturpris för en kulturgärning eller konstnärlig verksamhet betydande för det kristna budskapet.

Priset har delats ut sedan 1992, när kyrkans bildkonst- och musikpris slogs samman.

Lista över prisets mottagare (på finska webbsidan)

Kyrkostyrelsen delar var annat år ut kommunikationspriset till en aktör som på ett förtjänstfullt sätt för fram det kristna budskapet, kristen kunskap eller livsvärden som är förenliga med den kristna tron.

Priset delas inte ut till kyrkans anställda.

Stadgar för kommunikationspriset och lista över mottagare (på finska)

Kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott är en utmärkelse som till exempel ges för arbete som främjar etiska värderingar inom motion och idrott, förebygger marginalisering eller främjar motion och idrott inom kyrkan.

Anvisningar för priset

 1. Kyrkostyrelsens plenum delar årligen ut kyrkans John Vikström-pris för motion och idrott.
 2. En person eller en organisation kan få utmärkelsen.
 3. Enskilda personer och organisationer kan nominera personer till utmärkelsen. Förslagen bereds av kyrkans delegation för motion och idrott. Kyrkostyrelsens plenum kan bevilja utmärkelsen också på eget initiativ.
 4. Särskilda kriterier för att bevilja utmärkelsen är:
  • att främja etiska värderingar inom motion och idrott
  • att främja motion och idrott inom evangelisk-lutherska kyrkan
  • långsiktigt arbete som främjar mänsklighet och människovärde eller för nya idéer för motion
  • arbete som förebygger marginalisering med hjälp av motion och idrott.

Läs mera om John Vikström-priset (på finska webbsidan)

Tillbaka till toppen