Begrepp

Bekanta dig med den centrala ordlistan för praktik och lärande i arbetslivet.

Praktik

Med praktik avses en del av studierna inom en högskoleexamen som den studerande avlägger på en arbetsplats. Syftet med den praktik som ingår i högskoleexamen är att introducera studerandena i centrala praktiska arbetsuppgifter och i tillämpningen av kunskaper och färdigheter i arbetslivet. Vid de teologiska fakulteterna kallas den praktik som ingår i studierna för arbetslivspraktik.

Lärande i arbetslivet

Lärande i arbetslivet innebär att en del av studierna för en examen i andra stadiets yrkesutbildning sker på arbetsplatser. Målet för lärandet i arbetslivet inom en examen på andra stadiet är att lärandet sker i en genuin arbetsmiljö. Utbildningen ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter. För lärande i arbetslivet gör man upp läroavtal eller utbildningsavtal.

Läroavtal och utbildningsavtal

Läroavtalsutbildning är utbildning som i huvudsak ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter och som vid behov kompletteras med studier i andra lärmiljöer. Som läroavtalsutbildning kan man avlägga en hel yrkesinriktad examen, en eller flera examensdelar eller en helhet som är mindre än en examensdel.

En studerande i läroavtalsutbildning ska vara minst 15 år. Arbetstiden ska i genomsnitt vara minst 25 timmar i veckan. Studerande i läroavtalsutbildning får lön. Lönen grundar sig på branschens arbets- eller tjänstekollektivavtal och arbetsgivaren och den studerande avtalar om lönen.

Om läroavtalsutbildningen anses medföra kostnader för arbetsgivaren betalas utbildningsersättning till arbetsgivaren. Utbildningsanordnaren och arbetsgivaren kommer överens om betalningen av utbildningsersättning.

I utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal förvärvar den studerande kunnande på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter, som vid behov kompletteras med förvärvande av kunnande som sker någon annanstans/i andra lärmiljöer. En studerande kan i utbildning som grundar sig på utbildningsavtal avlägga en eller flera examensdelar eller en helhet som är mindre än en examensdel. Det har inte fastställts någon minimitid för utbildningsavtalet, utan avtalet kan göras upp utifrån den studerandes individuella behov och för den tid som behövs. Den studerande är inte i ett arbetsförhållande och får därmed inte heller någon lön eller annan ersättning. För utbildning som grundar sig på ett utbildningsavtal betalas ingen ersättning till arbetsgivaren.

Plan för församlingsperioden

Syftet med planen är att främja den studerandes utveckling. I planen antecknas den studerandes, handledarens och församlingens mål, arbetsuppgifternas innehåll och tidtabell samt tidpunkterna för handlednings- och bedömningssamtalen. I planen beaktas den studerandes kunnande och färdigheter, som kan variera mellan studerandena. Planen är flexibel och kompletteras under praktikperioden eller lärandet i arbetslivet. Handledaren och den studerande gör upp planen tillsammans.

Inom yrkesutbildningen på andra stadiet planeras lärandet i arbetslivet alltid tillsammans med den studerande, en företrädare för arbetsgivaren och en företrädare för utbildningsanordnaren som en del av den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet (PUK). Utgångspunkten är den studerandes behov av kunnande i förhållande till den examen eller de examensdelar som ska avläggas.

Handledningssamtal

Några gånger under perioden genomförs ett handledningssamtal på cirka en timme. I diskussionen deltar handledaren, den studerande och enligt utbildningsinrättningens praxis eventuellt i en av diskussionerna den lärare som ansvarar för perioden, antingen på plats eller via distansförbindelse.

Handledningssamtalen hänför sig ofta till en arbetsuppgift som den studerande utför. I diskussionerna kan man gå igenom till exempel planeringen och genomförandet av arbetsuppgiften samt målen och innehållet för praktiken eller lärandet i arbetslivet. Man kan också diskutera den studerandes yrkesidentitet, verksamhet på arbetsplatsen, motivation och handledning.

Det är viktigt att handledningssamtalen ges tillräckligt med tid, hålls regelbundet och präglas av reflektion.

Bedömningssamtal

Bedömningssamtalen kan hållas i olika skeden av praktiken eller lärandet i arbetslivet, till exempel som mellanbedömning eller slutbedömning. Bedömningen ska grunda sig på målen för kunnandet eller kraven på yrkesskicklighet och kriterierna för dessa, samt de mål som ställts för perioden. Bedömningen ska stöda utvecklingen och den ska alltid relateras till den studerandes utgångsnivå. Handledaren uppmuntrar också den studerande till självbedömning, eftersom den djupa inlärningen sker via reflektion.

Inom yrkesutbildningen på andra stadiet har bedömningssamtalet ett nära samband med bedömningen av yrkesprovet. Den studerandes kunnande bedöms genom att kunnandet jämförs med examensgrundernas krav på yrkesskicklighet och mål för kunnandet samt kriterierna för dessa. Vid bedömningssamtalet fattar bedömarna ett bedömningsbeslut utifrån den studerandes kunnande.

Yrkesprov

Yrkesprov är en del av avläggandet av examen på andra stadiet. Ett yrkesprov innebär att den studerande genom att utföra praktiska arbetsuppgifter visar hur väl han eller hon har uppnått den centrala yrkesskicklighet eller det centrala kunnande som fastställts i examensgrunderna. Yrkesproven bedöms av både en företrädare för arbetslivet och en av utbildningsanordnarens lärare. Den studerandes kunnande bedöms utifrån kraven på yrkesskicklighet, målen för kunnandet och kriterierna i examensgrunderna.

KiTOS-dag

KiTOS-dagarna är ett endags- eller tvådagsevenemang som stiften ordna för dem som studerar till kyrkliga yrken.

KiTOS-dagarna tar bland annat upp kyrkan och andligt arbete, arbetslivet och förändringarna i det samt att söka arbete inom kyrkan.

I KiTOS-dagarna deltar studerande från olika utbildningsområden som ser kyrkan som en potentiell framtida arbetsplats. Man deltar i det skede då praktik eller lärande i arbetslivet har blivit aktuellt i studierna. Man kan delta i KiTOS-dagarna också senare, ifall det inte har varit möjligt att delta under praktiken i församlingen och lärandet i arbetslivet.

KiTOS-dagarna är avgiftsfria för de studerande. Ett intyg över deltagandet ges.

Tidpunkterna för följande KiTOS-dagar och mer information: kitos.fi.

Tillbaka till toppen