Påverkansgrupper för unga

Logo för Ungas påverkansgrupper

Aktuellt

Aktuellt: Webbinarium onsdag 20.3 kl. 17.30

Vad innebär arbetet med en påverkansgrupp? Hur kommer man igång? Vilka tips och råd finns? Onsdag 20.3 kl. 17.30 ordnas ett webbinarium där du får information om påverkansgrupperna och både kan ge och ta emot tips för arbetet med påverkansgrupper. Webbinariet riktar sig till anställda och förtroendevalda. Länk till webbinariet: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdmOTljNTYtM2M5Yy00ZjdiLThiYTktYTE2M2IzOWI0ZWQw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a609c794-a48e-43b2-be34-990f3b068db2%22%2c%22Oid%22%3a%2262651d9b-cf13-45ae-a1cd-7362be57627b%22%7d

Alla församlingar behöver påverkansgrupper

“Församlingen ska i syfte att garantera de ungas möjligheter till delaktighet och inflytande inrätta en påverkansgrupp för unga och se till att gruppen har verksamhetsförutsättningar. Påverkansgruppen kan vara gemensam för flera församlingar. Påverkansgruppen har i uppgift att påverka beredningen av ärenden och beslutsfattandet samt att delta i planeringen och genomförandet av församlingens verksamhet. De som väljs till påverkansgruppen ska vara konfirmerade, under 29 år och medlemmar av församlingen.” KO 10:4

Enligt kyrkoordningen bör varje församling ha en påverkansgrupp för unga. Det viktiga är målet och meningen med gruppen, att den har konkreta möjligheter att påverka verksamheten och beslutsfattandet i församlingen. Hur grupperna ser ut och agerar är upp till varje enskild församling att bestämma. Påverkansgruppen kan också vara gemensam för en samfällighet eller ett prosteri. Om det på annat sätt finns ett naturligt samarbete mellan enskilda församlingar är det också möjligt att ha gemensamma grupper. Huvudsaken är att man garanterar att de ungas röst hörs och de har en konkret möjlighet att påverka. Medlemmarna i påverkansgrupperna ska vara konfirmerade medlemmar av församlingen och under 29 år. Hur medlemmarna rekryteras och väljs till grupperna får församlingen själv bestämma.

I församlingens beslutsfattning representerar en påverkansgrupp ungdomarna på den egna orten. Det är också meningen att påverkansgruppen ska kunna informera de unga om beslut i församlingen och främja dialogen mellan unga och beslutsfattare.

Påverkansgrupperna en del av BKA

Ungas påverkansgrupper hänger ihop med barnkonsekvensanalysen (BKA). Den paragraf i kyrkoordningen som påverkansgrupperna nämns i är samma paragraf som handlar om BKA och som alla församlingar är skyldiga att göra. Påverkansgrupperna kan vara ett sätt för församlingarna att förverkliga BKA och samtidigt höra ungas åsikter i all beslutsfattning. BKA är ett verktyg eller en metod med vilken man kan utvärdera på vilket sätt ett beslut eller en verksamhet inverkar specifikt på barn, om det är till barns fördel eller inte. Med barn avses här alla under 18 år. Klicka här för mer information om BKA.

Involvera de unga från början

När man ska starta en påverkansgrupp är det av yttersta vikt att genast från början involvera de unga. På NAVI:s (NAVI = Nuoret aikuiset vaikuttavat kirkossa) hemsidor finns material för att genomföra möten tillsammans med de unga. På finska finns en egen hemsida med information och material för arbetet med påverkansgrupperna, Nuorten ääni kirkossa.

Mer information, material, stöd, tips och handledning fås på svenska av Rebecka Stråhlman, sakkunnig i ungdomsfrågor på KCSA.

Tillbaka till toppen